Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Uspostavljena je i aktivna aplikacija za elektroničku dostavu pravnih dokumenata grčkom Državnom vijeću i prvostupanjskom sudu u Ateni. Sljedeće je i dalje dostupno: (a) podaci o praćenju pravnih dokumenata koji se dostavljaju elektroničkim i tradicionalnim putem prvostupanjskom sudu u Ateni, (b) mogućnost elektroničkog praćenja pravnog dokumenta, čak i ako je dostavljen tradicionalnim putem, na internetskim stranicama prvostupanjskih sudova u Pireju i Solunu. Osim toga, uspostavljena je aplikacija za elektroničku dostavu pravnih dokumenata upravnim sudovima (dioikitika dikastiria), a slična će se aplikacija uskoro uspostaviti i za Revizorski sud (Elenktiko Synedrio).

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Elektroničkim se putem mogu dostaviti pravni dokumenti za predmete koji se odnose na sve građanske postupke i postupno se uključuju u internetske operacije. Kretanje dokumenata za sve postupke može se elektronički pratiti. Trenutačno nema postupaka koji se mogu pokrenuti isključivo na internetu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Kretanje pravnih dokumenata može se elektronički pratiti 24 sata dnevno. Pravni dokumenti trenutačno se elektronički mogu dostaviti prvostupanjskom sudu u Ateni radnim danom i tijekom radnog vremena, ali uskoro će ta usluga biti dostupna 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Da bi dostavio pravni dokument elektroničkim putem, korisnik sustava (pravnik) ispunjava elektronički obrazac i dostavlja ga sudu zajedno s cjelokupnim tekstom zahtjeva u Word datoteci. Nakon završetka postupka dostave, vraća ga se pošiljatelju u istom „zaključanom” formatu s oznakom „dostavljeno”.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Trenutačno se za pristup sustavu upotrebljavaju posebne lozinke i elektronički potpisi, a tako će biti i kad bude potpuno funkcionalan.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

U sustav je uključena i upotreba elektroničkih potpisa.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudske pristojbe obično se plaćaju elektroničkim putem, a to je plaćanje jedan od koraka u zahtjevu za elektroničku dostavu pravnog dokumenta. Pristojbe su iste kao i u slučaju tradicionalne dostave.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Ne. Pravni dokument može se povući samo u skladu s odredbama koje se primjenjuju na pravne dokumente koji se dostavljaju tradicionalnim putem, u skladu s pravilima iz Zakona o parničnom postupku.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Predsjedničkim dekretom 142/2013 predviđena je elektronička dostava prijedloga i povezanih dokumenata građanskim sudovima. Ta mogućnost još nije tehnički dostupna. Radna skupina trenutačno raspravlja o uspostavi odgovarajućeg tehničkog okvira. Tuženici nisu obvezni odgovoriti isključivo putem interneta.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Svi pravni i drugi dokumenti u nekom predmetu stavljaju se na raspolaganje sudu tijekom rasprave.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako tuženik ne podnese nikakve prijedloge ni na jedan od dostupnih načina, sudi mu se u odsutnosti.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Predsjedničkim dekretom 142/2013 predviđena je (uz elektroničku dostavu prijedloga) elektronička dostava povezanih dokumenata građanskim sudovima.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Zasad ne, ali razmatra se ta mogućnost.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Zasad ne, ali razmatra se ta mogućnost.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Zasad ne, ali razmatra se ta mogućnost.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Vidjeti odgovor na prvo pitanje.

Posljednji put ažurirano: 03/05/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.