Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Er is een applicatie ontwikkeld en in gebruik genomen voor de elektronische indiening van procedurestukken bij de Griekse Raad van State en de rechtbank van eerste aanleg in Athene. Daarnaast worden ook nog steeds de volgende opties aangeboden: a) de follow‑up van procedurestukken die elektronisch en niet-elektronisch bij de rechtbank van eerste aanleg in Athene zijn ingediend, en b) het elektronisch volgen van de verwerking van een procedurestuk, zelfs als het stuk op de traditionele manier is ingediend, op de websites van de rechtbanken van eerste aanleg in Piraeus en Thessaloniki. Daarnaast is er een applicatie ontwikkeld en in gebruik genomen voor de elektronische indiening van procedurestukken bij administratieve gerechten (dioikitika dikastiria) en wordt binnenkort een soortgelijke applicatie ontwikkeld voor de Rekenkamer (Elenktiko Synedrio).

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Procedurestukken kunnen elektronisch worden ingediend in alle civiele procedures, die geleidelijk in de onlinefunctie zullen worden geïntegreerd. Bij alle procedures kan de verwerking van de stukken elektronisch worden gevolgd. Momenteel zijn er geen procedures die uitsluitend via het internet kunnen worden ingeleid.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De verwerking van procedurestukken kan 24 uur per dag elektronisch worden gevolgd. Procedurestukken kunnen momenteel op werkdagen en tijdens de werkuren elektronisch bij de rechtbank van eerste aanleg in Athene worden ingediend, maar dat zal binnenkort 24 uur per dag en 7 dagen per week mogelijk zijn.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Om een procedurestuk elektronisch in te dienen, vult een systeemgebruiker (advocaat) een elektronisch formulier in en dient hij het samen met de volledige tekst van de vordering in een Word-document in bij het gerecht. Nadat de indieningsprocedure is voltooid, wordt het stuk naar de afzender teruggestuurd in dezelfde "vergrendelde" opmaak en gemarkeerd als "ingediend".

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De toegang tot het systeem is beveiligd met speciale wachtwoorden en elektronische handtekeningen, en dat zal ook zo zijn wanneer het systeem volledig operationeel zal zijn.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Het gebruik van elektronische handtekeningen is in het systeem geïntegreerd.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

De gerechtskosten worden gewoonlijk elektronisch betaald, wat een van de stappen is in de applicatie voor elektronische indiening van procedurestukken. De kosten zijn dezelfde als bij indiening op de traditionele manier.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Nee. Intrekking van een procedurestuk is alleen mogelijk conform de bepalingen die van toepassing zijn op procedurestukken die op de traditionele manier zijn ingediend, op basis van de regels van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Presidentieel decreet 142/2013 voorziet in de elektronische indiening van memories en bijbehorende stukken bij burgerlijke gerechten. Deze optie is technisch nog niet beschikbaar. Een werkgroep werkt momenteel aan het opzetten van een passend technisch kader. Verweerders kunnen niet worden verplicht om alleen via het internet te antwoorden.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Alle procedurele en andere stukken van een zaak worden tijdens de zitting ter beschikking gesteld van de rechter.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Indien de verweerder nalaat op enigerlei wijze een memorie in te dienen, wordt hij bij verstek berecht.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Presidentieel decreet 142/2013 voorziet (naast de elektronische indiening van memories) in de elektronische indiening van bijbehorende stukken voor burgerlijke gerechten.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nog niet. Dit wordt momenteel onderzocht.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nog niet. Dit wordt momenteel onderzocht.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nog niet. Dit wordt momenteel onderzocht.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Zie het antwoord op vraag 1.

Laatste update: 03/05/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.