Εκδόσεις του ΕΔΔ

Έγγραφα και οδηγοί για τους πολίτες και τους επαγγελματίες της ΕΕ τα οποία έχει συντάξει το ΕΔΔ

Το ΕΔΔ έχει καταρτίσει ευρύ φάσμα οδηγών για πολίτες και επαγγελματίες, καθώς και διαφημιστικό υλικό (αφίσες και φυλλάδια). Στους οδηγούς που είναι διαθέσιμοι σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων κανονισμών, για την καλύτερη διεκπεραίωση διασυνοριακών υποθέσεων. Μπορείτε να τους τηλεφορτώσετε χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους και μπορείτε να παραγγείλετε αντίγραφα σε έντυπη μορφή στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ.

Οδηγός για επαγγελματίες

  • Οικογενειακές υποθέσεις

Βρυξέλλες IIβ : Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες IIβ (2022)

Βρυξέλλες IIα : Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες IIα (2014)  PDF (2985 Kb) en

Υποχρεώσεις διατροφής: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής

Πρακτικοσ οδηγοσ σχετικα με την εφαρμογη του κανονισμου (ΕΚ) αριθ. 4/2009 για τισ υποχρεωσεισ διατροφησ

  • Ευρωπαϊκές διαδικασίες

Μικροδιαφορές: Πρακτικός Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών (2019)  PDF (2237 Kb) en

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής: Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (2012)  PDF (5809 Kb) en

Επισημαίνεται ότι ο οδηγός δεν εστιάζεται στην τροποποίηση που άρχισε να εφαρμόζεται στις 14 Ιουλίου 2017 και η οποία παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της συνέχισης της διαδικασίας, σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων, σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών για αξιώσεις αξίας έως 5.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, συμβουλευθείτε το νέο κείμενο του άρθρου 17 του κανονισμού καθώς και το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421.

Εκτελεστός τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος): Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου (2009)  PDF (1310 Kb) en

  • Διεξαγωγή αποδείξεων στο εξωτερικό

Πρακτικός οδηγός για τη χρήση βιντεοδιάσκεψης για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2009)  PDF (724 Kb) en

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων (2011)  PDF (74 Kb) en

  • Διασυνοριακές υποθέσεις εργατικού δικαίου

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε διεθνείς διαφορές μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη (2020)

  • Συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο διασυνοριακών αστικών υποθέσεων

Ορθές πρακτικές του ΕΔΔ για τη συλλογή δεδομένων (2021)  PDF (619 Kb) EN

Οδηγοί για τους πολίτες

Συλλογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας

Συλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - έκδοση 2018

Βασικά έγγραφα του ΕΔΔ

Απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2001/470/ΕΚ) (ενοποιημένη έκδοση)

Έκθεση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις [COM(2016) 129 final]

Μελέτη του 2014:Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2016)

Διαφημιστικό υλικό

Αφίσα ΕΔΔ  PDF (162 Kb) en (διαθέσιμη προς κυκλοφορία)

Φυλλάδιο – Χρειάζεστε βοήθεια σε διασυνοριακή υπόθεση;  PDF (740 Kb) EN

Αρχείο: Παλαιότερες/παρωχημένες εκδόσεις του ΕΔΔ

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/01/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.