Publikacje Europejskiej Sieci Sądowej

Dokumenty i przewodniki dla obywateli UE i dla unijnych prawników praktyków przygotowane przez Europejską Sieć Sądową

Europejska Sieć Sądowa opracowała szeroką gamę przewodników dla obywateli i prawników praktyków, a także szereg materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki). W przewodnikach dostępnych we wszystkich językach UE można znaleźć przydatne informacje na temat stosowania niektórych rozporządzeń, aby lepiej radzić sobie w sprawach transgranicznych. Można je pobrać przy użyciu linków poniżej, a kopie papierowe można zamówić na stronie internetowej Urzędu Publikacji UE.

Przewodniki dla prawników praktyków

  • Sprawy rodzinne

Bruksela II ter: Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia Bruksela II ter (2022)

Bruksela II bis: Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia Bruksela II bis (2014)  PDF (1076 Kb) pl

Zobowiązania alimentacyjne: Wytyczne dotyczące stosowania załączników do rozporządzenia (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia nr 4/2009 w sprawie zobowiązań alimentacyjnych

  • Europejskie postępowania

Drobne roszczenia: Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń (2019)  PDF (2091 Kb) pl

Europejski nakaz zapłaty: Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (2012)  PDF (5817 Kb) pl

Uwaga – przewodnik nie uwzględnia zmiany, która weszła w życie 14 lipca 2017 r. W zmienionym rozporządzeniu przewidziano możliwość kontynuowania postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w przypadku roszczeń o wartości nieprzekraczającej 5 000 euro.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć odpowiednio w nowym art. 17 tego rozporządzenia oraz w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) 2015/2421.

Tytuł egzekucyjny w przypadku roszczeń bezspornych (europejski tytuł egzekucyjny): Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego (2009)  PDF (1141 Kb) pl

  • Przeprowadzanie dowodu za granicą

Praktyczny przewodnik dotyczący wykorzystania wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych (2009)  PDF (1810 Kb) pl

Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów (2011)  PDF (308 Kb) pl

  • Transgraniczne prawo pracy

Praktyczny przewodnik – Jurysdykcja i prawo właściwe w sporach międzynarodowych między pracownikiem a pracodawcą (2020)

  • Gromadzenie danych dotyczących transgranicznych spraw cywilnych

Europejska Sieć Sądowa – Dobre praktyki w zakresie gromadzenia danych (2021)  PDF (619 Kb) EN

Przewodniki dla ogółu obywateli

Zbiór unijnych przepisów w dziedzinie transgranicznej współpracy sądowej

Zbiór prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie współpracy w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego – wydanie z 2018 r.

Najważniejsze dokumenty dotyczące Europejskiej Sieci Sądowej

Decyzja Rady z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiająca Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych (2001/470/WE) (wersja skonsolidowana)

Sprawozdanie Komisji z 10 marca 2016 r. w sprawie działalności europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2016) 129 final)

Badanie z 2014 r.: Ocena działań europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Konkluzje Rady na temat europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych z 2016 r.

Materiały promocyjne

Plakat europejskiej sieci sądowej  PDF (163 Kb) pl (udostępniony do rozpowszechniania)

Broszura – Potrzebujesz pomocy w sprawie transgranicznej?  PDF (740 Kb) EN

Archiwum: Starsze/zdezaktualizowane publikacje Europejskiej Sieci Sądowej

Ostatnia aktualizacja: 23/01/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.