Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Právo EU

Evropská unie (EU) má svůj vlastní právní systém a právo: hlavní předpisy a zásady jsou stanoveny v zakládajících smlouvách. EU může přijímat právní a legislativní akty, které musí členské státy dodržovat a uplatňovat.

Právo EU je právně závazné a veřejně dostupné ve všech úředních jazycích EU. Internetové stránky EUR-Lex poskytují přístup k úplnému znění právních dokumentů EU ve všech těchto jazycích a umožňují vyhledávat konkrétní právní předpisy.

Prameny práva EU

Dva hlavní prameny práva EU jsou: primární právosekundární právo.

Primární právo představují smlouvy formulující právní rámec Evropské unie. Sekundární právo se skládá z právních nástrojů založených na těchto smlouvách, jako jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí a dohody. Kromě toho existují obecné zásady práva EU, judikatura vytvořená Soudním dvorem Evropské unie a mezinárodní právo.

Pro právo EU je charakteristické, že může být bezprostředně vymahatelné před soudy členských států EU („přímý účinek“) a že právo členských států EU lze prohlásit za nepoužitelné, jestliže je v rozporu s právem EU („nadřazenost“ práva EU).

Primární právo EU (smlouvy)

Primární právo lze považovat za nejvyšší pramen práva Evropské unie. Stojí na vrcholu evropského právního řádu a tvoří jej především tyto smlouvy:

Tyto smlouvy společně upravují rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy, definují proces rozhodování, pravomoci orgánů EU a rozsah jejich činnosti v rámci jejich oblasti kompetence.

K poslední změně primárního práva došlo na základě Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost v prosinci 2009 (výše uvedené smlouvy zahrnují novelizace, jež přinesla Lisabonská smlouva).

Sekundární právo EU (právní předpisy, dohody atd.)

Sekundární právo se skládá z takzvaných jednostranných aktů a dohod.

Jednostranné akty jsou především ty akty, které jsou uvedené v článku 288 Smlouvy o fungování EU: nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení. Kromě toho existují zvláštní akty založené na předchozích smlouvách: například v oblasti trestních věcí zůstávají v platnosti „rámcová rozhodnutí“ (ta byla přijata dříve, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, kdy justiční a policejní spolupráce v trestních věcech měla zvláštní status – více informací k této tématice naleznete v odkazu: shrnutí – trestní věci do listopadu 2009). Právně závazné akty přijaté legislativním postupem (jako nařízení, směrnice a rámcová rozhodnutí) jsou označovány jako legislativní akty nebo „legislativa“.

Dohody zahrnují: mezinárodní dohody nebo úmluvy podepsané Společenstvím nebo Evropskou unií a zemí nebo organizací mimo EU, dohody mezi členskými státy a interinstitucionální dohody uzavřené různými orgány EU.

Shrnutí právních předpisů a další informace

Internetové stránky EUR-Lex poskytují kromě úplného znění všech právních dokumentů EU také „shrnutí právních předpisů EU“, které stručným a přehledným způsobem uvádějí hlavní aspekty právních předpisů EU. Ve formě informačních přehledů členěných podle tematických oblastí korespondujících s aktivitami EU poskytují přibližně 2 000 shrnutí právních předpisů EU. Rozsah tematických oblastí sahá od zemědělství až po dopravu a databáze tak představuje komplexní a aktuální informace o právních předpisech EU. Avšak chybí zde informace o právních rozhodnutích, která mají pouze dočasný význam, jako např. rozhodnutí o grantech.

Dále existuje databáze EUR-Lex, která sleduje veškeré legislativní návrhy v průběhu legislativního procesu orgánů EU, a databáze Europe Direct, která doplňuje výše uvedené o uživatelsky přívětivá shrnutí mnohdy dlouhých a technických právních předpisů EU (a rovněž odpovídá na dotazy občanů týkajících se EU).

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.