V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Jak předložit věc soudu?

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Musím podat návrh na zahájení soudního řízení nebo existuje jiná alternativa?

Zahájení řízení u soudu by mělo být poslední možností. Nejprve byste měli uvážit jiné způsoby, jak záležitost vyřešit. Pokud vám například někdo dluží peníze, můžete příslušné osobě napsat dopis a sdělit jí, kolik dluží, z jakého důvodu a jaké kroky jste již podnikli za účelem vymáhání dotyčné částky. Můžete ji upozornit, že pokud nezaplatí do navrhovaného data, zahájíte soudní řízení.

Nemůžete-li urovnat věci jinak, můžete se rozhodnout, že zahájíte soudní řízení. Je-li váš nárok sporný, může být projednán jedním ze tří způsobů. Řízení o drobných nárocích u Nejvyššího soudu představuje systém vyřizování nároků nižší hodnoty (obvykle 10 000 GBP nebo méně) rychlým, levným a snadným způsobem. U nároků vyšší hodnoty má Nejvyšší soud k dispozici další dva režimy. Zrychlené řízení (Fast Track) se obvykle týká případů, kdy je sporná částka vyšší než 10 000 GBP, nejvýše však 15 000 GBP, zapotřebí je pouze omezené zpřístupnění písemností žalovanému a na přípravu soudního řízení je zapotřebí lhůta v délce nejvýše přibližně 30 týdnů. Všechny ostatní případy jsou přiděleny do režimu komplexního řízení (Multi Track).

Většina „sporných stran“ (osob, které se účastní soudního řízení) jednajících bez zastoupení volí řízení o drobných nárocích.

Níže uvedené informace vám mohou pomoci při rozhodování o tom, jak váš spor vyřešit co nejlépe, poskytnou vám však pouze obecnou představu o tom, co se může stát. Nevysvětlují veškeré záležitosti ohledně pravidel soudního řízení, nákladů a postupů, které se mohou u různých druhů žalob lišit. Měli byste mít rovněž na paměti, že i v případě, že uspějete, nemůže soud zaručit, že budete schopni získat zpět dlužné částky.

2 Jaké platí lhůty pro podání návrhu na zahájení soudního řízení?

Existují lhůty nebo promlčecí doby, během nichž by měla být soudu podána žaloba. Obecná promlčecí lhůta činí šest let od příslušného data – například ode dne, kdy došlo k porušení smlouvy nebo kdy vznikla škoda nebo případně kdy byla škoda zjištěna. Jiné promlčecí lhůty zahrnují jeden rok v případě pomluvy nebo tři roky v případě zanedbání povinné lékařské péče a újmy na zdraví. Promlčecí lhůty jsou uvedeny v zákoně o promlčení (Limitation Act) z roku 1960. Otázku lhůt lze objasnit u právníka nebo poradny pro občany.

3 Musím zahájit soudní řízení v tomto členském státě?

V právních předpisech EU existují zvláštní pravidla, která určují členský stát, ve kterém by měla být žaloba podána. Více informací je k dispozici na internetových stránkách „Příslušnost“.

4 Pokud ano, na jaký soud se musím v tomto členském státě obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti v dané věci?

Na Gibraltaru je k dispozici pouze jedna soudní budova. Soudní služba Gibraltaru se nachází na adrese 277 Main Street, Gibraltar.

5 Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Na Gibraltaru je k dispozici pouze jedna soudní budova. Soudní služba Gibraltaru se nachází na adrese 277 Main Street, Gibraltar.

6 Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

Není nutné vyžádat si radu právníka nebo se nechat zastupovat právníkem. Fyzická osoba může podat žalobu osobně. Rozhodnutí je na dotyčné osobě.

7 Komu podávám návrh na zahájení řízení: v podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném pracovišti?

Žalobu můžete podat nebo řízení zahájit u Nejvyššího soudu Gibraltaru (Supreme Court of Gibraltar) na adrese 277 Main Street, Gibraltar.

Podatelna Nejvyššího soudu je otevřena od pondělí do čtvrtka od 9:30 h do 16:00 h a v pátek od 9:30 h do 15:45 h (v letních měsících je úřední doba kratší). K dispozici je veřejná přepážka, kde zaměstnanci soudu přijímají žaloby a poskytují informace o soudních řízeních. Zaměstnanci soudu nemohou poskytovat právní poradenství. (Mohou vám sdělit, zda můžete požádat o právní pomoc.)

8 V jakém jazyce mohu návrh podat? Mohu jej podat ústně nebo musí být podán písemně? Mohu jej zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Žaloby je nutno vyhotovit písemně v angličtině a soudní řízení je vedeno v angličtině, v případě potřeby za pomoci tlumočníků. Obecně by měla být žaloba podána osobně na podatelně Nejvyššího soudu Gibraltaru.

9 Existují zvláštní žalobní formuláře, nebo pokud ne, jak jinak musím věc vyložit? Co vše musí žalobní návrh obsahovat?

K zahájení řízení musíte obecně vyplnit žalobní formulář (formulář N1). Zaměstnanci Nejvyššího soudu vám mohou pomoci získat kopie formuláře. Zaměstnance lze kontaktovat na podatelně Nejvyššího soudu na adrese 277 Main Street, Gibraltar nebo na telefonním čísle (+350) 200 75608.

Tento formulář obsahuje pokyny pro žalobce a žalovaného (osoba, podnik nebo společnost, na něž se žaloba podává). Zaměstnanci soudu vám mohou pomoci při vyplňování formuláře. Pokyny obsahují podrobnosti o informacích, které by měly být obsaženy v žalobním návrhu. Po vyplnění formuláře byste měli pořídit jednu kopii pro sebe, jednu pro soud a jednu pro každého žalovaného. Jakmile podatelna Nejvyššího soudu vydá žalobní formulář, bude vám zaslán zpět, takže můžete zaslat jeho kopii každému žalovanému. Žalovanému by měl být zaslán také formulář potvrzení o doručení (Service Form) a soubor dokumentů pro odpověď (Response Pack).

Existuje řada dalších formulářů, které se používají v jiných typech řízení nebo v pozdějších fázích soudního jednání.

10 Musím hradit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit náklady právního zastoupení ihned od zahájení řízení?

Obvykle budete muset zaplatit poplatek za zahájení řízení. Výše poplatku bude záviset na částce, kterou požadujete. Pokud po vynesení rozsudku žalovaný nezaplatí, nebo tvrdí, že vám žádné peníze nedluží, a vaše žaloba je projednávána ve sporném řízení, budete možná muset zaplatit další poplatky. Pokud uspějete, budou poplatky připočteny k částce, kterou žalovaný dluží.

Mohou vzniknout další výdaje. Pokud žalovaný váš nárok popře, můžete potřebovat svědky, aby vám pomohli sdělit soudu, co se událo. Je možné, že budete muset uhradit jejich výdaje na cestu k soudu a zpět a částku, kterou by si v daný den vydělali. Pokud však budete mít v dané věci úspěch, může soud žalovanému nařídit, aby tyto výdaje uhradil.

Případně si musíte vyžádat rovněž posudek znalce, například lékaře, technika nebo geodeta. Je rovněž možné, že budete muset tohoto znalce požádat, aby se dostavil k soudu a vypovídal ve váš prospěch. Budete muset uhradit výdaje znalce a příslušné poplatky, pokud však ve věci uspějete, může soud uložit uhrazení těchto výdajů žalovanému.

V případě řízení o drobných nárocích jsou částky, které lze uplatnit s ohledem na svědka, znalce a právní poradenství, omezené.

Odměny advokátů se obvykle hradí na konci řízení, to však musíte s advokátem dohodnout. Jestliže máte ve věci úspěch, může soud žalovanému nařídit, aby zcela nebo částečně uhradil odměnu vašeho advokáta. Jestliže však máte právního zástupce a hodnota vašeho nároku je nižší než 10 000 GBP, budete muset za jeho pomoc obvykle zaplatit sami, a to i v případě úspěchu v dané věci. Rovněž je třeba mít na paměti, že i když soud může vynést rozsudek ve váš prospěch (tzn. uložit žalovanému povinnost zaplatit), nepodnikne automaticky kroky k zajištění toho, aby byla příslušná částka skutečně uhrazena. Pokud žalovaný nezaplatí, budete muset požádat soud, aby přijal opatření (tzv. „výkon rozhodnutí“), za něž budete muset zaplatit další poplatek.

11 Mohu žádat o právní pomoc?

Na Gibraltaru je právní podpora v občanských věcech označována jako „právní pomoc“. Způsobilost pro poskytnutí právní pomoci závisí na řadě faktorů. Více informací lze získat na podatelně Nejvyššího soudu na adrese 277 Main Street, Gibraltar nebo na telefonním čísle (+350) 200 75608.

12 Kdy je můj návrh na zahájení řízení řádně podán? Dostanu úřední vyrozumění, zda byl můj žalobní návrh úplný, či nikoliv?

Dnem zahájení řízení je den, kdy soud vydá žalobní formulář. Datum vydání soud zaznamená otiskem datového razítka. Jakmile je zahájeno řízení, podatelna Nejvyššího soudu vám zašle oznámení, v němž uvede údaje o datu zahájení řízení.

13 Dostanu přesné údaje o časovém harmonogramu navazujících kroků (např. o lhůtě pro přijetí žalobního návrhu)?

Oznámení o zahájení řízení, které vám předá podatelna Nejvyššího soudu, jakmile je vydán žalobní formulář, obsahuje údaje o lhůtách, ve kterých musí žalovaný podat žalobní odpověď. Pokud žalovaný v této lhůtě nárok zcela nebo částečně popře, bude vám zaslána kopie žalobní odpovědi spolu s oznámením o obhajobě (Notice of Defence) a dotazníkem pro přidělení případu. Oznámení a dotazník se zasílají i žalovanému. Jakmile je dotazník vyplněn, použije jej soudce k rozhodnutí o tom, kterému ze tří režimů (řízení o drobných nárocích, zrychlené řízení nebo komplexní řízení) bude věc přidělena. Jakmile soudce rozhodne o přidělení, zašle vám a ostatním stranám oznámení o přidělení (Notice of Allocation).

Neodpoví-li žalovaný na žalobu ve stanovené lhůtě, můžete požádat soud, aby vydal rozhodnutí „v nepřítomnosti“ (tj. nařídil, aby žalovaný zaplatil částku, kterou požadujete, jelikož nebyla obdržena odpověď). Pokud žalovaný uzná, že dluží celou požadovanou částku, můžete rovněž požádat soud, aby vydal rozhodnutí. Tyto žádosti o rozhodnutí se podávají na formuláři oznámení o žalobě (Notice of Issue), který vám bude poskytnut při zahájení řízení. V tomto oznámení je uvedeno, že není-li žádost podána do šesti měsíců od uplynutí lhůty, kterou měl žalovaný na podání žalobní odpovědi, bude řízení o vaší žalobě „zastaveno“ (tj. zrušeno nebo přerušeno). Jediným úkonem, který poté můžete učinit, je požádat soudce o vydání usnesení o zrušení zastavení řízení.

Poslední aktualizace: 23/09/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.