På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Sådan anlægger du en sag

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det nødvendigt at gå til en domstol, eller er der en anden mulighed?

Det bør være den sidste udvej at gå til domstolene. Man bør først overveje andre måder at finde en løsning på. Hvis nogen f.eks. skylder dig penge, kan du skrive et brev til skyldneren og fortælle, hvor meget vedkommende skylder og for hvad og informere om, hvilke skridt du allerede har taget for at inddrive pengene. Du kan tilføje en advarsel om, at du vil sagsøge vedkommende, hvis der ikke betales inden den foreslåede dato. Du kan også overveje alternativ tvistbilæggelse. Se faktabladet om alternativ tvistbilæggelse for flere oplysninger.

2 Er der en frist for, hvornår sagen skal anlægges?

I skotsk ret er der tidsfrister eller forældelsesfrister, inden for hvilke der skal anlægges sag. Disse fastsættes i henhold til de juridiske begreber om forældelse og negativ forældelse. De relevante perioder afhænger af loven. Man kan få oplyst, hvorvidt den specifikke sag, man ønsker at anlægge, er underlagt specifikke tidsfrister ved at søge rådgivning hos en advokat eller et Citizens Advice Bureau (borgerservice).

3 Er det en domstol i denne medlemsstat, som jeg skal gå til?

EU-lovgivningen indeholder særlige regler, der bestemmer, i hvilken medlemsstat fordringer skal anmeldes.

Generelle oplysninger om, hvilke domstole der behandler hvilke typer sager i Skotland, findes på: "Jurisdiction".

4 Hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg i givet fald gå til i betragtning af, hvor jeg bor, hvor modparten bor, eller andre forhold, der kan have betydning for, hvor sagen skal anlægges?

Generelle oplysninger om, hvilke domstole der behandler hvilke typer sager i Skotland, findes på: "Jurisdiction".

5 Hvilken type domstol skal jeg gå til i denne medlemsstat i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Generelle oplysninger om, hvilke domstole der behandler hvilke typer sager i Skotland, findes på: "Jurisdiction".

6 Kan jeg selv gå til en domstol, eller skal jeg gå via en mellemmand, f.eks. en advokat?

Der stilles ikke krav om, at en person skal være repræsenteret ved en advokat ved de skotske civile domstole.

En person, der optræder uden retlig repræsentation, kaldes "party litigant". Der findes en række specifikke retningslinjer for sagsparter i Court of Session: Guidance for party litigants

7 Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til for at anlægge en sag? Skal jeg henvende mig direkte til domstolen, til det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed?

Du skal først kontakte det administrative personale ved domstolen. Du kan kontakte domstolen, enten skriftligt, pr. telefon eller ved personligt fremmøde. Hvis du skriver, vil de bestræbe sig på at svare dig enten skriftligt eller telefonisk inden for 10 hverdage.

Oplysninger om åbningstider og kontaktoplysninger findes på de skotske domstoles websted Scottish Courts and Tribunals Service under Court and Tribunal Locations.

De skotske domstole (Scottish Courts and Tribunals Service) stiller personale til rådighed, der er uddannet i at udføre de administrative, tekniske og organisatoriske tjenester, der er nødvendige for, at domstolene kan fungere tilfredsstillende, samtidig med at de giver brugerne en effektiv og høflig betjening. I denne forbindelse findes der et charter for brugerrettigheder, som ligger på de skotske domstoles websted Scottish Courts and Tribunals Service.

Medarbejderne ved de skotske domstole er ikke jurister og kan derfor ikke yde juridisk rådgivning. Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan Law Society of Scotland (advokatsamfundet) levere kontaktoplysninger på solicitors (advokater) i dit område, og Scottish Legal Aid Board (retshjælpsstyrelsen) kan give oplysninger om retten til retshjælp.

8 På hvilket sprog skal jeg indgive stævning? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Sagen skal anlægges på engelsk. Sagen foregår på engelsk med tolkebistand, hvis der anmodes herom. Tolke betales af sagens parter. De nødvendige formularer til anlæggelse af sag skal afleveres personligt eller sendes til domstolene pr. brev.

9 Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man vil anlægge sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Normalt anmelder man en fordring ved at udfylde en formular. Det præciseres i rettens procesreglement, hvilke formularer der skal anvendes til at anlægge sag ved disse retter.

Se webstedet for de skotske domstole for yderligere oplysninger om specifikke domstole: Scottish Courts and Tribunals Service.

10 Skal der betales retsafgifter? Hvornår skal de i givet fald betales? Skal advokaten betales med det samme ved stævningens indgivelse?

Normalt skal man betale retsafgifter ved sagens indledning. Afgifterne varierer alt efter, hvilken type sag der er tale om, og hvilken domstol den anlægges ved. Afgifterne fastsættes i den afledte ret (benævnt "Fee Orders", bekendtgørelser om retsafgifter) og ajourføres regelmæssigt gennem Fee Amendment Orders. De aktuelle retsafgifter findes på de skotske domstoles websted Scottish Courts and Tribunals Service.

Under visse omstændigheder kan du være berettiget til at blive fritaget for at betale retsafgifter. Disse omstændigheder kan også findes på de skotske domstoles websted.

Når man anlægger sag, skal der betales retsafgifter, men der kan være yderligere udgifter. Normalt vil den tabende part være ansvarlig for betaling af sagsomkostninger og andre udgifter afholdt af den vindende part sammen med deres egne omkostninger og udgifter. I nogle tilfælde udøver dommeren et vist skøn med hensyn til, hvor meget den tabende part skal betale. Den vindende part kan stadig skulle dække udgifterne til egne vidner eller sagkyndige.

Advokatsalærer betales normalt ved sagens afslutning. Hvis man vinder sagen, kan retten beordre sagsøgte til at betale alle eller nogle af modpartens advokatsalærer. Du skal også være opmærksom på, at selv om retten kan give dig medhold (det betyder, at sagsøgte skal betale dig), tager retten ikke automatisk skridt til at sikre, at pengene betales. Hvis sagsøgte ikke betaler, skal du anmode retten om at træffe foranstaltninger ("fuldbyrdelse af din retsafgørelse"), som du måske skal betale endnu et gebyr for. Flere oplysninger om fuldbyrdelse kan indhentes i en række foldere: Leaflets on enforcing judgments

11 Kan jeg få retshjælp?

Der findes forskellige former for retshjælp i civilsager. Typen af hjælp og berettigelse til retshjælp afhænger af en række faktorer, herunder typen af søgsmål og ansøgerens indtægter. Yderligere oplysninger findes på webstedet for Scottish Legal Aid Board.

12 Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, hvorvidt min sag er korrekt anlagt?

Sagen indledes, når stævningen forkyndes for sagsøgte. Forkyndelse sker normalt pr. post, men kan foretages af en foged (Sheriff Officer eller Messenger-at-arms).

Når en formular, en stævning, en indkaldelse eller et andragende forelægges for en Sheriff Clerk til kvittering (eller i Court of Session forelægges justitskontoret til underskrivelse), vil det administrative personale kontrollere dokumentet for at sikre, at det indeholder de nødvendige oplysninger. Det administrative personale yder ikke juridisk rådgivning om sagens realitet. Når en sag er anlagt, kan retten stadig afgøre, at den ikke er anlagt korrekt.

13 Modtager jeg udførlige oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om, hvornår jeg skal møde i retten)?

De dokumenter, der forkyndes for sagsøgte, vil give sagsøgte oplysninger om, hvordan han kan forsvare sig, inden for hvilket tidsrum og hvornår det næste retsmøde i finder sted.

Scottish and Courts Tribunals Service forsøger at afholde alle retsmøder så hurtigt som muligt. I civile sager er målet for retsmøder om bevismateriale 12 uger fra den dato, hvor retten træffer afgørelse om bevisoptagelse.

Relevante links

Scottish Courts and Tribunals Service

The Scottish Legal Aid Board

Law Society of Scotland (solicitors, herunder med udvidet ret til at deltage i retsmøder)

Faculty of Advocates (counsel)

Sidste opdatering: 24/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.