Išlaikymo prievolės

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 4/2009

Bendra informacija

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu Nr. 4/2009 dėl išlaikymo prievolių siekiama užtikrinti greitą ir veiksmingą išlaikymo išmokų išieškojimą.

Jame pateiktos devynios standartinės formos, kuriomis palengvinamas centrinių įstaigų susižinojimas ir sudaromos sąlygos elektroniniams prašymams pateikti.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Danija pareiškimu prie atitinkamo susitarimo su Europos bendrija (OL L 149, 2009 6 12, p. 80) patvirtino ketinanti įgyvendinti reglamento nuostatas tiek, kiek juo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 44/2001.

Danija patvirtino ketinanti įgyvendinti 2011 m. lapkričio 10 d. įgyvendinimo akto, kuriuo nustatomi Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje, X ir XI priedai, turinį. (Danijos pranešimas, OL L195, 2013 7 18, p. 1)

2007 m. Hagos protokolas Danija nėra privaloma.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2024 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama elektroninių (dinamiškų) formų skyrelyje dėl tokių procedūrų ir procesų.

Europos e. teisingumo portale galite rasti informacijos apie reglamento taikymą ir patogią formų pildymo priemonę. Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė Išlaikymo reglamento priedų naudojimo gaires 23 kalbomis.

Neprivaloma standartinė forma su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti

Siekdamas palengvinti Išlaikymo reglamento praktinį įgyvendinimą ir veiksmingą naudojimąsi piliečių teisėmis ES, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė neprivalomą standartinę formą, skirtą su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti.

Šia neprivaloma forma siekiama palengvinti su išlaikymu susijusių įsiskolinimų išieškojimą; ji pateikiama 23 kalbomis. Prie formos pridedamas praktinis jos pildymo vadovas. Forma pateikiama šiais formatais: PDF PDF (1112 Kb) lt ir XLS Excel (434 Kb) lt.

Neprivalomoji standartinė forma dėl taikaus sprendimo

Siekdamas palengvinti Išlaikymo reglamento įgyvendinimą ir veiksmingą tarpvalstybinį išlaikymo išmokų išieškojimą, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė (neprivalomąją) standartinę formą dėl taikaus sprendimo.

Taikus ginčo sprendimas padės išvengti teismo įsikišimo ir (arba) vykdymo užtikrinimo procedūros. Jis gali padėti išvengti ilgų ir sudėtingų procedūrų. Ši forma padės centrinėms institucijoms palengvinti taikių šalių susitarimų sudarymą ir įveikti kalbos barjerus, kad išlaikymo išmokos būtų mokamos savanoriškai. Forma parengta 23 ES kalbomis ir pateikiama šiuo formatu: PDF PDF (147 Kb) lt

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusios nuorodos

2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolas

ARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti
Paskutinis naujinimas: 10/12/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.