Andra EU-organ och internationella organ som du kan klaga hos

Vissa andra organ som kan handlägga klagomål om grundläggande rättigheter.

Man bör alltid försöka hitta lösningar via nationella kanaler innan man kontaktar internationella organ.

Kontakta endast ett internationellt organ när

  • frågan uteslutande faller under dess mandat,
  • du inte kan få den hjälp du behöver från det nationella systemet, eller
  • du är missnöjd med den lösning som de nationella kanalerna erbjöd.

Gå till webbplatsen för varje organ som anges nedan innan du inger ett klagomål till dem, eller begär vägledning.

Läs noggrant igenom informationen på webbplatsen för varje organ som anges nedan innan t.ex. ett klagomål inges. På grund av sin internationella karaktär kan internationella organs eftersläpning i handläggningen vara ännu större än de nationella organens. Därför bör man alltid försöka att hitta lösningar via nationella kanaler innan man kontaktar internationella institutioner. Internationella institutioner bör endast användas i följande situationer: när frågan enbart omfattas av den aktuella internationella institutionens mandat, när man inte kan få den hjälp man behöver från det nationella systemet eller när den nationella lösningen är otillfredsställande.

Europeiska unionen

Organ

Kontaktuppgifter

Europeiska unionens domstol

Adress: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxemburg, Luxemburg

Tfn: (+352) 43031

Webbplats: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sv/

E-post: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/sv/ (kontaktformulär)

Anmärkning: Domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den som har lidit skada till följd av en medlemsstats, en EU-institutions eller dess personals agerande eller underlåtenhet att agera kan inge klagomål till domstolen.

Europeiska kommissionen

Adress: Europeiska kommissionen, Generalsekretariatet, 1049 Bryssel, Belgien (postadress för klagomål)

Tfn: 00 800 6 7 8 9 10 11

Webbplats: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_sv

E-post: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_sv (kontaktformulär)

Anmärkning: Kommissionen främjar EU:s allmänna intresse genom att föreslå och genomföra lagstiftning samt genom att se till att sådan lagstiftning genomförs på ett korrekt sätt i EU:s medlemsstater. Anser man att ens medlemsstat har underlåtit att korrekt genomföra sådan lagstiftning kan man inge klagomål till kommissionen.

Europeiska datatillsynsmannen

Adress: Rue Montoyer/Montoyerstraat 30, 1000 Bryssel, Belgien

Tfn: +32 22831900

Webbplats: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-post: edps@edps.europa.eu

Anmärkning: Europeiska datatillsynsmannen ansvarar för övervakningen av att EU:s institutioner och organ följer bestämmelserna om uppgiftsskydd. Anser man att en medlemsstat eller ett EU-organ har gjort intrång i ens personliga integritet kan inge klagomål till den europeiska datatillsynsmannen.

Europeiska ombudsmannen

Adress: 1, Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, Frankrike

Tfn: +33 388172313

Webbplats: https://www.ombudsman.europa.eu/sv/home

E-post: https://www.ombudsman.europa.eu/sv/contacts (kontaktformulär)

Anmärkning: Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om dålig förvaltning vid EU:s institutioner och andra EU-organ. Den som anser sig ha utsatts för dålig, orättvis, diskriminerande eller kränkande behandling av EU:s organ kan inge klagomål till ombudsmannen.

Europaparlamentets utskott för framställningar

Adress: Europaparlamentet, Altiero Spinelli-byggnaden, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bryssel, Belgien

Tfn: -

Webbplats: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/sv/home

E-post: peti-secretariat@ep.europa.eu

Anmärkning: Utskottet för framställningar har inrättats för att genomföra undersökningar om hur unionslagstiftningen genomförs i praktiken. Den som vill framföra ett klagomål i ett ämne som faller inom Europeiska unionens lagstiftning kan lämna in en framställning till utskottet.

Europarådet

Organ

Kontaktuppgifter

Rådgivande kommittén för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter

Adress: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, Agora Building, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Tfn: +33 (0) 3 88 41 22 96

Webbplats: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-post: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (kontaktformulär)

Anmärkning: Den rådgivande kommittén har en central roll när det gäller att övervaka staters genomförande av ramkonventionen. Dess uppgift är att se till att de normer som fastställs i konventionen tillämpas av alla berörda stater, på de olika områden som är av intresse för personer som tillhör nationella minoriteter. Den rådgivande kommittén kan ge dig information, men den kan inte behandla enskilda klagomål.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

Adress: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Tfn: +33 (0) 388413421

Webbplats: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-post: commissioner@coe.int

Anmärkning: Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter är ingen rättslig myndighet utan en oberoende och opartisk institution med uppgift att främja medvetenheten om och respekten för de mänskliga rättigheterna. Kommissionärens kontor kan ge dig information, men det kan inte behandla enskilda klagomål.

Expertkommittén för Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Adress: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II - Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Tfn: +33 (0) 390214466

Webbplats: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-post: minlang.secretariat@coe.int

Anmärkning: Expertkommittén övervakar genomförandet av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Dess roll är att undersöka den verkliga situationen för de regionala språken eller minoritetsspråken i varje konventionsstat. Kommittén kan ge dig information, men den kan inte behandla enskilda klagomål.

Partskommittén för konventionen om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (Lanzarotekommittén)

Adress: Children's Rights Division, DG II - Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Tfn: -

Webbplats: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-post: lanzarote.committee@coe.int

Anmärkning: Partskommittén övervakar genomförandet av konventionen om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Kommittén underlättar insamling, analys och utbyte av information, erfarenheter och god praxis mellan stater för att förbättra deras kapacitet att förhindra och bekämpa sexuellt utnyttjande av och sexuella övergrepp mot barn. Kommittén kan ge dig information, men den kan inte behandla enskilda klagomål.

Kommittén för sociala rättigheter och den europeiska sociala stadgan

Adress: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex

Tfn: +33 (0) 390214961

Webbplats: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-post: social.charter@coe.int

Anmärkning: De rättigheter som garanteras i stadgan gäller alla personer i deras dagliga liv, såsom rätten till bostad, hälso- och sjukvård, utbildning, sysselsättning, rättsligt och socialt skydd, fri rörlighet för personer och icke-diskriminering. Kommittén för sociala rättigheter fastställer huruvida nationell lagstiftning och praxis i konventionsstaterna är i överensstämmelse med stadgan. Den kan ge dig information om detta, men den kan inte behandla enskilda klagomål.

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI)

Adress: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Tfn: +33 (0) 390214662

Webbplats: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-post: ecri@coe.int

Anmärkning: Kommissionen mot rasism och intolerans har anförtrotts uppgiften att bekämpa rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet, antisemitism och intolerans i Europa med utgångspunkt i skyddet av de mänskliga rättigheterna. Kommissionen kan ge dig information, men den kan inte behandla enskilda klagomål.

Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen)

Adress: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Tfn: +33 388412067

Webbplats: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-post: venice@coe.int

Anmärkning: Venedigkommissionens roll är att tillhandahålla sina medlemsstater rådgivning i konstitutionella frågor och i synnerhet att bistå stater som önskar få sina rättsliga och institutionella strukturer i överensstämmelse med europeiska normer och internationella erfarenheter när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Venedigkommissionen kan ge dig information, men den kan inte behandla enskilda klagomål.

Europeiska kommissionen för effektivisering av rättsväsendet (Cepej)

Adress: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l’Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Tfn: +33 (0) 388413554

Webbplats: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-post: cepej@coe.int

Anmärkning: Cepejs mål är att förbättra rättsväsendets effektivitet och funktion i medlemsstaterna. Kommissionen kan ge dig information, men den kan inte behandla enskilda klagomål.

Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr

Adress: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Tfn: +33 388413939

Webbplats: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-post: cptdoc@coe.int

Anmärkning: Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr anordnar besök på platser där personer hålls frihetsberövade för att bedöma hur de behandlas. Kommittén kan inte agera på ditt klagomål, men den kan bedöma och besluta om framställningar från enskilda individer och avgöra om den ska utöva sina funktioner på sådana meddelanden.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen)

Adress: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Tfn: +33 (0) 388412018

Webbplats: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-post: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (kontaktformulär)

Anmärkning: Europadomstolen skyddar de mänskliga rättigheter som anges i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Anser man att ens rättigheter har kränkts genom åtgärder eller brist på åtgärder i en stat som är part i denna konvention kan inge klagomål till domstolen.

Expertgruppen för åtgärder mot människohandel (Greta)

Adress: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Tfn: +33 (0) 390215254

Webbplats: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-post: Trafficking@coe.int

Anmärkning: Expertgruppen för åtgärder mot människohandel (Greta) är ansvarigt för parternas genomförande av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. Greta kan ge dig information, men den kan inte behandla enskilda klagomål.

Expertgruppen för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (GREVIO)

Adress: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrike

Fax: +33 (0) 390215648

Webbplats: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-post: conventionviolence@coe.int

Anmärkning: Expertgruppen för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (GREVIO) är ett oberoende sakkunnigorgan som övervakar parternas genomförande av konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen). GREVIO kan ge dig information, men den kan inte behandla enskilda klagomål.

 

Förenta nationerna

Organ

Kontaktuppgifter

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR)

Adress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Webbplats: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Anmärkning: Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) är ett organ med oberoende experter som övervakar konventionsstaternas genomförande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den som anser att en konventionsstat har kränkt någon av de rättigheter som anges i konventionen kan inge klagomål till kommittén. Man kan bara lämna in ett klagomål mot en stat som har godtagit kommitténs behörighet att undersöka enskilda klagomål.

Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Adress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Webbplats: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Anmärkning: Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) är ett organ med oberoende experter som övervakar konventionsstaternas genomförande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Den som anser att en konventionsstat har kränkt någon av de rättigheter som anges i konventionen kan inge klagomål till kommittén. Man kan bara lämna in ett klagomål mot en stat som har godtagit kommitténs behörighet att undersöka enskilda klagomål.

Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (CERD)

Adress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Webbplats: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Anmärkning: Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) är ett organ med oberoende experter som övervakar konventionsstaternas genomförande av konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Den som anser att en konventionsstat har kränkt någon av de rättigheter som anges i konventionen kan inge klagomål till kommittén. Man kan bara lämna in ett klagomål mot en stat som har godtagit kommitténs behörighet att undersöka enskilda klagomål.

Kommittén mot påtvingade försvinnanden (CED)

Adress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Webbplats: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Anmärkning: Kommittén mot påtvingade försvinnanden (CED) är ett organ med oberoende experter som övervakar konventionsstaternas genomförande av konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden. Den som anser att en konventionsstat har kränkt någon av de rättigheter som anges i konventionen kan inge klagomål till kommittén. Man kan bara lämna in ett klagomål mot en stat som har godtagit kommitténs behörighet att undersöka enskilda klagomål.

Kommittén för barnets rättigheter (CRC)

Adress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Webbplats: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Anmärkning: Kommittén för barnets rättigheter (Committee on the Rights of the Child - CRC) är ett organ med oberoende experter som övervakar konventionsstaternas genomförande av konventionen om barnets rättigheter och de två fakultativa protokollen om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (OPSC) och om indragning av barn i väpnade konflikter (OPAC-systemet).

Den som anser att en konventionsstat har kränkt någon av de rättigheter som anges i konventionen kan inge klagomål till kommittén. Man kan bara lämna in ett klagomål mot en stat som har godtagit kommitténs behörighet att undersöka enskilda klagomål.

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD)

Adress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Webbplats: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Anmärkning: Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) är ett organ med oberoende experter som övervakar konventionsstaternas genomförande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den som anser att en konventionsstat har kränkt någon av de rättigheter som anges i konventionen kan inge klagomål till kommittén. Man kan bara lämna in ett klagomål mot en stat som har godtagit kommitténs behörighet att undersöka enskilda klagomål.

Kommittén mot tortyr (CAT)

Adress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Webbplats: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Anmärkning: Kommittén mot tortyr (CAT) är ett organ med oberoende experter som övervakar konventionsstaternas genomförande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Den som anser att en konventionsstat har kränkt någon av de rättigheter som anges i konventionen kan inge klagomål till kommittén. Man kan bara lämna in ett klagomål mot en stat som har godtagit kommitténs behörighet att undersöka enskilda klagomål.

Kommittén för de mänskliga rättigheterna

Adress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Webbplats:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Anmärkning: Kommittén för de mänskliga rättigheterna är ett organ med oberoende experter som övervakar konventionsstaternas genomförande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Den som anser att en konventionsstat har kränkt någon av de rättigheter som anges i konventionen kan inge klagomål till kommittén. Man kan bara lämna in ett klagomål mot en stat som har godtagit kommitténs behörighet att undersöka enskilda klagomål.

Rådet för mänskliga rättigheter

Adress: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8–14, Avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179006

Webbplats:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-post: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Anmärkning: På avdelningen för särskilda förfarandena vid FN:s råd för mänskliga rättigheter arbetar oberoende människorättsexperter med mandat att rapportera och ge råd om mänskliga rättigheter ur ett tematiskt eller landsspecifikt perspektiv. Anser man att en konventionsstat har kränkt ens medborgerliga, politiska, kulturella, ekonomiska och sociala rättigheter kan man inge klagomål till relevant expert.

Senaste uppdatering: 29/04/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.