Euroopa lähenemiskeeld

Vägivalla ja ahistamise ohvrile pakutavad kaitsemeetmed saab täitmisele pöörata teistes liikmesriikides.

Õigus saada kaitsemeetmetest abi ka teise liikmesriiki siirdudes

Selleks et vägivalla ja ahistamise ohvreid tõhusalt kaitsta, kohaldavad riiklikud ametiasutused sageli erimeetmeid (lähenemiskeeld või sarnane kaitsemeede), mis aitavad ära hoida vägivalla või väärkohtlemise jätkamist Teid ohustava isiku poolt. Kui Teie huvides rakendatakse kaitsemeedet ühes liikmesriigis, võib Teil olla soov, et seda tehakse ka siis, kui Te kolite või reisite teise liikmesriiki. Sel eesmärgil võttis EL kasutusele kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise mehhanismi.

Riiklikud kaitsemeetmed võivad olla tsiviil-, kriminaal- või haldusõiguslikku laadi ning nende kestus, ulatus ja vastuvõtmise menetlus on liikmesriigiti erinevad. Kuna ELi õiguses on tsiviilõiguslike meetmete vastastikusel tunnustamisel ja kriminaalõiguslike meetmete vastastikusel tunnustamisel erinev õiguslik alus, on kolme kõige enam levinud kaitsemeetme liigi kasutamiseks kõikjal ELis tarvis kahte eri õigusakti. Lähenemiskeelu direktiivi ja määrusega hõlmatud keelud kehtestatakse Teie kui kuriteoohvri või potentsiaalse kuriteoohvri kaitseks, keelates Teid ohustaval isikul siseneda teatavatesse paikadesse, võtta Teiega kontakti või Teile läheneda.

Direktiiviga 2011/99/EL Euroopa lähenemiskeelu kohta on kehtestatud mehhanism, mis võimaldab liikmesriikidel vastastikku tunnustada kriminaalõigusliku meetmena välja antud lähenemiskeeldu.

Kui Teie kaitseks on mõnes liikmesriigis kriminaalõigusliku meetmena välja antud lähenemiskeeld, võite Te taotleda Euroopa lähenemiskeeldu.

Teile peaks tagatama kaitse uue kaitsemeetme näol, mille võtab lihtsustatud ja kiirendatud menetluse raames vastu see liikmesriik, kuhu Te reisite või kuhu Te kolite.

Juhul kui Teie kaitseks on päritoluliikmesriigis välja antud lähenemiskeeld tsiviilõigusliku meetmena, võite tugineda määrusele (EL) nr 606/2013 tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta, millega on kehtestatud mehhanism, mis võimaldab liikmesriikidel vahetult ja vastastikku tunnustada tsiviilõigusliku meetmena välja antud lähenemiskeeldu.

Seega võite Te juhul, kui Teie kaitseks on päritoluliikmesriigis tsiviilõigusliku meetmena välja antud lähenemiskeeld, sellele vahetult tugineda ka mõnes muus liikmesriigis, hankides vastava tõendi oma õiguste kohta ja esitades selle pädevatele ametiasutustele.

Direktiivi ja määrust kohaldatakse alates 11. jaanuarist 2015.

Viimati uuendatud: 07/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.