Δελτία ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 655/2014


Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 655/2014 σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ) διευκολύνει την είσπραξη οφειλών στην ΕΕ.

Δημιουργεί μια νέα ενωσιακή διαδικασία για τη δέσμευση κεφαλαίων που διατηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από τη Δανία.

Αυτό σημαίνει ότι:

 • πιστωτές με έδρα τη Δανία δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ΕΔΔΛ·
 • δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ΕΔΔΛ για δανικό τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ΕΔΔΛ μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, γεγονός που σημαίνει ότι το δικαστήριο που διεξάγει τη διαδικασία ή η χώρα κατοικίας του πιστωτή πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του οφειλέτη.

Ο κανονισμός ορίζει τη διαδικασία έκδοσης/εκτέλεσης μιας ΕΔΔΛ.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης ΕΔΔΛ. Θα πρέπει να επισυνάψετε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Κατωτέρω θα βρείτε όλα τα έντυπα που χρειάζεστε. Μπορείτε να τα τηλεφορτώσετε ή να τα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να τηλεφορτώσετε το σχέδιο της αίτησής σας.

Συνολικά υπάρχουν 9 έντυπα ΕΔΔΛ — το περιεχόμενο των εντύπων ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1823 της Επιτροπής.

Εκτός από τα εννέα τυποποιημένα έντυπα, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει καταρτίσει και ένα πρόσθετο, μη υποχρεωτικό έντυπο. Σκοπός αυτού του πρόσθετου εντύπου είναι να χρησιμοποιείται από τα δικαστήρια όταν, σε συγκεκριμένη υπόθεση, υπάρχει ανάγκη να ζητηθούν στοιχεία λογαριασμού από άλλη αρχή. Το εν λόγω έντυπο είναι διαθέσιμο εδώ Word (21 Kb) en.

Εκδόσεις στις άλλες γλώσσες της ΕΕ: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Μπορούν οι οφειλέτες να προσβάλουν την ΕΔΔΛ;

Ναι. Καθώς η ΕΔΔΛ εκδίδεται χωρίς προηγούμενη ακρόαση του οφειλέτη, ο κανονισμός παρέχει στον οφειλέτη ορισμένα «ένδικα βοηθήματα». Πρόκειται για τους πιθανούς λόγους για τους οποίους είναι δυνατόν να προσβληθεί η ΕΔΔΛ ή ο τρόπος εκτέλεσής της.

Για να υποβάλετε αίτηση για ένδικο βοήθημα, συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης ένδικου βοηθήματος (έντυπο VII).

Και οι δύο διάδικοι μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης επί ένδικου βοηθήματος χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο έφεσης (έντυπο IX).

Υποβολή εντύπων στην αρμόδια αρχή

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στη σχετική αρμόδια αρχή κατά τον τρόπο που απαιτείται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, τον αρμόδιο εθνικό νομοθέτη κ.λπ. διατίθενται στην ενότητα Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η σελίδα αυτή περιέχει ειδικά εθνικά ενημερωτικά δελτία, ορισμένα από τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Επισημαίνεται ότι επί του παρόντος αντιμετωπίζουμε προβλήματα στο στάδιο 8 κατά τη συμπλήρωση του εντύπου του παραρτήματος I για την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού. Για να παρακάμψετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε αυτόν τον σύνδεσμο (στα αγγλικά).

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2024, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση αδράνειας από μέρους σας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, όλα τα στοιχεία που έχετε εισαγάγει θα χαθούν, εκτός αν αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο σχέδιο!

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Ανάκληση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Δήλωση σχετικά με τη δέσμευση χρηματικών ποσών
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αίτηση αποδέσμευσης ποσών δεσμευμένων καθ' υπέρβαση
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Βεβαίωση παραλαβής
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Αίτηση ένδικου βοηθήματος
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Διαβίβαση απόφασης επί προσφυγής στο κράτος μέλος εκτέλεσης
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά απόφασης επί ένδικου βοηθήματος
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 12/06/2024