Pangakontode Euroopa arestimismääruse vormid


Määrust nr 655/2014 puudutav liikmesriikide teave ja asjaomased elektroonilised vormid


Määrus (EL) nr 655/2014, millega võetakse kasutusele pangakontode Euroopa arestimismäärus, muudab lihtsamaks võlgade sissenõudmise ELis.

Sellega luuakse uus ELi menetlus muus ELi liikmesriigis peetud pangakontol oleva vara arestimiseks.

Menetlust saab kasutada tsiviil- ja kaubandusasjades.

Määrust kohaldatakse kõikides ELi liikmesriikides peale Taani.

See tähendab, et:

 • Taanis elavad või asuvad võlausaldajad pangakontode Euroopa arestimismääruse taotlust esitada ei saa,
 • Taanis peetava pangakonto suhtes ei ole võimalik arestimismääruse taotlust esitada.

Arestimismäärust saab kasutada ainult piiriüleste juhtumite korral. Seda menetlust saab kasutada ainult piiriüleste juhtumite korral: menetlust läbiviiv kohus või võlausaldaja elu- või asukoht peab olema muus liikmesriigis, kui selles, kus võlgniku pangakontot peetakse.

Määruses on sätestatud arestimismääruse saamise ja täitmise menetlus.

Kuidas taotlust esitada?

Menetluse algatamiseks täitke arestimismääruse taotlusvorm. Lisage kõik asjakohased tõendavad dokumendid.

Kõik vajalikud vormid leiate allpool. Võite need alla laadida või täita internetis.

Teil on võimalik mustand salvestada ja alla laadida.

Kokku on olemas üheksa arestimismääruse vormi. Kõik vormid on kehtestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1823.

Lisaks üheksale standardvormile töötas Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades välja mittekohustusliku lisavormi. Seda lisavormi peaksid saama kasutada kohtud, kui kohtuasjas on vaja küsida pangakonto kohta teavet teiselt ametiasutuselt, ja see on avaldatud siin Word (21 Kb) en.

Teistes ELi keeltes: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Kas võlgnik võib arestimismääruse vaidlustada?

Jah. Kuna arestimismäärus tehakse ilma võlgnikku ära kuulamata, on määrusega võlgnikule ette nähtud mitmesugused õiguskaitsevahendid. Tegemist on arestimismääruse või selle täitmise vaidlustamise alustega.

Õiguskaitsevahendi kohaldamise taotlemiseks täitke õiguskaitsevahendi taotluse vorm (vorm VII).

Mõlemad pooled võivad õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse edasi kaevata, kasutades õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse kohta kaebuse esitamise vormi (vorm IX).

Vormide esitamine pädevale asutusele

Täidetud vormid tuleks saata asjaomasele pädevale asutusele selle asutuse nõutud viisil. Lisateavet pädevate asutuste, asjaomase siseriikliku seadusandja jt kontaktandmete kohta leiab Euroopa justiitsatlase rubriigist. Sellel lehel on avaldatud temaatilised riiklikud teabelehed, millest mõned sisaldavad teavet selle kohta, millistele pädevatele asutustele tuleb täidetud vormid saata.

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".

Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vaatamata sellele jätkuvad tsiviilõiguse valdkonnas ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Kuni 2024. aasta lõpuni saab Ühendkuningriiki jätkuvalt valida dünaamilistes veebivormides seoses eespool nimetatud menetlustega. Erandiks on avalike dokumentide vormid, mille puhul Ühendkuningriiki valida ei tohiks.

 • I LISA - Pangakontode Euroopa arestimismääruse taotlus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • II LISA - Pangakontode Euroopa arestimismäärus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • III LISA - Pangakontode Euroopa arestimismääruse tühistamine
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • IV LISA - Kinnitus raha arestimise kohta
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • V LISA - Nõuet ületava arestitud summa vabastamise taotlus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • VI LISA - Väljastusteade
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • VII LISA - Õiguskaitsevahendi taotlus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • VIII LISA - Õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse edastamine täitmise liikmesriigile
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • IX LISA - Õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse edasikaebamise taotlus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 25/04/2022