Eurooppalaiseen tilivarojen turvaamismääräykseen liittyvät lomakkeet


Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 655/2014 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä annettu asetus (EU) N:o 655/2014 helpottaa velkojen perintää EU:ssa.

Asetuksella luodaan uusi menettely, jolla voidaan jäädyttää toisessa EU-maassa pankkitilillä olevat varat.

Menettelyä voidaan käyttää siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Asetusta sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Tämä tarkoittaa, että

 • Tanskaan sijoittautuneet velkojat eivät voi hakea turvaamismääräystä
 • Tanskassa olevaa pankkitiliä koskevaa turvaamismääräystä ei voi hakea.

Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä voi hakea ainoastaan EU-maiden rajat ylittävissä tapauksissa. Tätä menettelyä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun turvaamismääräystä koskevaa hakemusta käsittelevä tuomioistuin tai velkojan kotipaikka on eri jäsenvaltiossa kuin määräyksen kohteena oleva pankkitili.

Asetuksella luodaan menettely eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen saamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

Hakuprosessi

Menettely aloitetaan täyttämällä eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemuslomake (EAPO-lomake). Hakemukseen liitetään tarvittavat liiteasiakirjat.

Tarvittavat lomakkeet ovat tässä alla. Lomakkeet voi myös ladata tai täyttää verkossa.

On myös mahdollista tallentaa ja ladata keskeneräinen versio.

Käytettävissä on yhteensä yhdeksän EAPO-lomaketta, jotka on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1823.

Yhdeksän vakiolomakkeen lisäksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on laatinut myös valinnaisen lomakkeen. Tuomioistuinten on tarkoitus käyttää tätä lomaketta Word (21 Kb) en, kun niiden täytyy tietyssä asiassa pyytää tilitietoja toiselta viranomaiselta.

Muut EU:n kieliversiot: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Voiko velallinen kiistää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen?

Kyllä. Koska eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys annetaan kuulematta velallista, asetuksessa tarjotaan velalliselle useita oikeussuojakeinoja. Ne antavat velalliselle mahdollisuuden kiistää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen tai sen täytäntöönpanotavan.

Oikeussuojakeinoa haetaan lomakkeella VII.

Molemmat asianosaiset voivat hakea muutosta oikeussuojakeinoa koskevaan päätökseen lomakkeella IX.

Lomakkeiden lähettäminen toimivaltaiselle viranomaiselle

Täytetyt lomakkeet lähetetään asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle sen edellyttämällä tavalla. Lisätietoja toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedoista, sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä ym. on saatavilla Euroopan oikeudellisessa atlaksessa. Tällä sivulla on kansallisia tietosivuja, joista osassa annetaan tietoa niistä toimivaltaisista viranomaisista, joille täytetyt lomakkeet lähetetään.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.

Yhdistynyt kuningaskunta ei 1. tammikuuta 2021 alkaen ole enää EU:n jäsenvaltio. Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2024 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa näitä menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita.

Tallenna lomakkeen luonnos, jos keskeytät lomakkeen täyttämisen 30 minuutiksi, tai kaikki syöttämäsi tiedot häviävät.

 • LIITE I - Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus
  • kieli: suomi
 • LIITE II - Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys
  • kieli: suomi
 • LIITE III - Eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen peruuttaminen
  • kieli: suomi
 • LIITE IV - Ilmoitus varojen turvaamisesta
  • kieli: suomi
 • LIITE V - Pyyntö vapauttaa liiallisesti turvattu määrä
  • kieli: suomi
 • LIITE VI - Vastaanottotodistus
  • kieli: suomi
 • LIITE VII - Oikeussuojakeinoja koskeva hakemus
  • kieli: suomi
 • LIITE VIII - Oikeussuojakeinoa koskevan päätöksen toimittaminen täytäntöönpanojäsenvaltiolle
  • kieli: suomi
 • LIITE IX - Muutoksenhaku oikeussuojakeinoa koskevaa päätöstä vastaan
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 25/04/2022