Hoe het werkt

Deze pagina bevat informatie over specifieke aspecten van grensoverschrijdende bemiddeling/mediation in familiezaken.

Tijdkaders

Hoewel in principe op elk gewenst moment met mediation kan worden begonnen, wordt aangeraden om het zo spoedig mogelijk te doen en bij voorkeur voordat een gerechtelijke procedure wordt ingesteld.

Gezien de effectiviteit van mediation als preventie-instrument voor het oplossen van problemen die ontstaan als een kind naar een ander land verhuist, wordt mediation sterk aangeraden in alle grensoverschrijdende familiegeschillen en met name bij geschillen over de internationale verhuizing van een kind. Als het gaat om kinderontvoering, is mediation zeker niet in alle gevallen een geschikte methode voor het oplossen van problemen. Daarom zou het een goede praktijk zijn om in de mediationprocedure een screening-interview op te nemen. Dit zou ook helpen om eventuele zorgen van de ouders weg te nemen en hun begrip van mediation te vergroten.

Mediation mag door een partij niet worden misbruikt om de beslechting van een geschil te vertragen. Dat is met name van belang in gevallen van kinderontvoering, waarbij timing van cruciaal belang is.

De mediator moet de partijen hier tijdens de voorlichtingsfase of aan het begin van de mediation uitdrukkelijk van in kennis stellen.

Nadat een ontvoerd kind weer terug is in het land van zijn gewone verblijfplaats, kan het verstandig zijn om mediation te gebruiken teneinde verdere rechtszaken te voorkomen.

Nauwe samenwerking met bestuurlijke/rechterlijke autoriteiten

In gevallen van kinderontvoering waarbij een verzoek aanhangig is gemaakt bij een centrale en/of rechterlijke autoriteit, moet de mediator de partijen uitleggen welke gevolgen de mediation voor de lopende procedure zal hebben.

In sommige landen beschikt de centrale autoriteit over opgeleide interne mediators.

Op deze pagina vindt u een lijst van de centrale autoriteiten.

Uitvoerbaarheid van de overeenkomst in alle betrokken jurisdicties (toegang tot relevante juridische informatie)

Een via mediation bereikte overeenkomst is alleen effectief als ze in alle betrokken jurisdicties rechtsgevolgen heeft en uitvoerbaar is.

Voor informatie over de toepasselijke procedures in de betrokken jurisdicties kunt u zich het beste wenden tot de centrale autoriteit of het centrale contactpunt voor internationale gezinsbemiddeling in de betreffende lidstaat.

Aanvullende informatie over de uitvoerbaarheid van overeenkomsten is te vinden op de pagina Bemiddeling/mediation in de lidstaten.

Taalobstakels en moderne communicatiemiddelen

Over het algemeen is het belangrijk dat de partijen tijdens de mediation fysiek aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk dat het land waar de mediation plaatsvindt, passende maatregelen neemt om het verkrijgen van de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een visum, te vergemakkelijken.

Voor zover noodzakelijk en mogelijk moet gebruik worden gemaakt van binationale en co-mediation.

Het is een belangrijk pluspunt als de mediator de taal van beide partijen spreekt of tenminste een taal die beide partijen spreken. Bij biculturele co-mediation kan het voldoende zijn als de mediator de taal van een van de partijen spreekt en de taal van de andere verstaat, maar alleen als geen andere oplossing kan worden gevonden. De partijen moeten alle juridische termen begrijpen. De reden waarom het beste een mediator kan worden gekozen die de taal van beide partijen spreekt, is niet alleen dat er dan geen geld besteed hoeft te worden aan een tolk. Behalve dat de partijen natuurlijk moeten begrijpen wat ze overeenkomen, heeft het ook psychologische voordelen.

De mediator moet oog hebben voor de culturele achtergrond van de partijen en zich bewust zijn van eventuele culturele verschillen.

Het gebruik van moderne communicatiemiddelen (telefoon, videovergaderen, webcams, enz.) helpt de kosten te verlagen en de mediation te organiseren als de partijen niet fysiek bij de mediation aanwezig kunnen zijn. Dergelijke technische hulpmiddelen zouden in elke lidstaat beschikbaar moeten zijn en er zou onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijkheid van mediation op afstand.

Er zou veilige interactieve software voor mediation moeten worden geïmplementeerd.

Ongeacht de gebruikte taal is het verder belangrijk dat alle betrokkenen de mediator kunnen verstaan en de door hem gebezigde terminologie begrijpen.

Relatie tussen mediation en kindgerelateerde procedure

Verscheidene internationale instrumenten bevorderen een minnelijke schikking:

Verordening Brussel II-bis : artikel 46 (instrumenten waarmee een via mediation bereikte overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt)

- Verdrag van Den Haag van 1980: artikel 7 c) (passende maatregelen van de centrale autoriteiten om te verzekeren dat het kind vrijwillig wordt teruggeven of een schikking in der minne wordt bereikt), artikel 10 (passende maatregelen om de vrijwillige terugkeer van het kind te verzekeren), artikel 16 (geen beslissing ten gronde over het gezagsrecht in de aangezochte staat).

- Verdrag van Den Haag van 1996: artikel 31 (passende maatregelen van de centrale autoriteiten om door bemiddeling een minnelijke schikking te bevorderen), artikelen 23 en 26 (erkenning en tenuitvoerlegging), artikel 16 (het toepasselijke recht is het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind), artikel 7 (de autoriteiten van de staat waarin het kind onmiddellijk voor de ontvoering zijn gewone verblijfplaats had, blijven bevoegd voor het nemen van maatregelen ter bescherming van het kind), artikel 24 (voorafgaande erkenning).

- Verdrag van Den Haag van 2007: artikelen 19 tot en met 31 (onder de term 'beslissing' moet ook een schikking of overeenkomst worden verstaan)

Gevolgen van strafrechtelijke procedures

Er moet rekening worden gehouden met strafrechtelijke procedures. Rechterlijke en bestuurlijke instanties, zoals de centrale autoriteiten, moeten de partijen de noodzakelijke algemene informatie kunnen verstrekken over de toepasselijke wetten waarin het instellen en beëindigen van strafrechtelijke procedures is geregeld.

Informatie over de centrale autoriteit/het centrale contactpunt voor internationale gezinsbemiddeling.

Laatste update: 06/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.