Έξοδα

Τα μέρη που μετέχουν σε διασυνοριακή διαμεσολάβηση θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους σαφή εικόνα της οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η διαμεσολάβηση.

Η χρήση της διαμεσολάβησης συχνά μπορεί να επηρεάζεται από το κόστος της. Η δωρεάν διαμεσολάβηση που προβλέπεται σε ορισμένα κράτη μέλη προφανώς διευκολύνει την πρόσβαση στη διαμεσολάβηση. Το ίδιο ισχύει και όταν το εν λόγω κόστος μπορεί να καλύπτεται από το σύστημα νομικής συνδρομής.

Ωστόσο, όταν τα μέρη επιβαρύνονται οικονομικά ήδη από την πρώτη ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη διαμεσολάβηση,  είναι πολύ σημαντικό για αυτά να υπάρχει διαφάνεια ως προς το κόστος της διαμεσολάβησης. Στην πράξη, η διαφάνεια αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί με προκαταρκτικό καθορισμό των αμοιβών των διαμεσολαβητών από τη νομοθεσία ή από τις δικαστικές αρχές και/ή με την αναφορά των αμοιβών αυτών στη σύμβαση διαμεσολάβησης που συνάπτεται μεταξύ του διαμεσολαβητή και των μερών πριν από την έναρξη της διαμεσολάβησης. Επιπλέον, τα μέρη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στους καταλόγους αμοιβών.

Περισσότερες πληροφορίες για το κόστος της διαμεσολάβησης στα κράτη μέλη διατίθενται στη σελίδα Διαμεσολάβηση στα κράτη μέλη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.