Dokazování prostřednictvím videokonference

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

U soudů v Irsku lze provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu v jiném členském státě, nebo přímo soudem v daném členském státě. Postupy jsou uvedeny v praktickém pokynu Vrchního soudu „HC45 – Use of video conferencing link for taking evidence in civil cases“ (Používání videokonference při dokazování v občanských věcech).

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Pokud jde o kategorie osob, které lze vyslechnout, neexistují žádná omezení.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Pokud jde o druhy důkazů, které lze zajistit, neexistují žádná omezení.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Neexistují žádná omezení s výhradou souhlasu soudce.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

V Irsku je k dispozici zařízení pro zaznamenávání výslechů prostřednictvím videokonference. Přístup k tomuto zaznamenávání musí nařídit soud.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

Výslech by měl být veden v angličtině nebo irštině, provádí-li se v Irsku. V případě výslechu mimo Irsko však s ohledem na jazyk neexistují žádná omezení.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Nachází-li se soud v Irsku, zajistí tlumočníka soudní orgány v Irsku, pokud se záležitost týká rodinného práva nebo trestní věci. V občanské věci odpovídají za zajištění tlumočení strany.

Nerozumí-li dožadující soud anglicky nebo irsky, musí zajistit vlastní tlumočení.

S ohledem na místo, kde by se tlumočník měl nacházet, neexistují žádná omezení.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Veškerá opatření budou dohodnuta mezi oběma soudy. Aby bylo zajištěno, že spojení funguje řádně, doporučuje se zkouška před soudním jednáním.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Náklady se budou lišit v závislosti na řadě okolností, včetně místa konání videokonference (tj. u soudu, či v jiných prostorách); doby výslechu (tj. pokud probíhá mimo běžnou pracovní dobu soudu, budou muset zaměstnanci zůstat déle); toho, zda se vyžadují zvláštní postupy a zda v souvislosti s použitím zařízení vzniknou nějaké náklady. Dožádaný soud informuje dožadující soud o nákladech. Platba by se měla uskutečnit v eurech.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Je na dožadujícím soudu, aby informoval svědky.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Je na soudu, aby se ujistil, že totožnost dotyčné osoby byla ověřena.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Přísaha by měla být složena obvyklými postupy u soudů v Irsku.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Tato záležitost bude dohodnuta mezi oběma soudy.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Nikoli, vyjma v případě zvláštních žádostí (např. znakový jazyk, přístup invalidního vozíku, zvláštní náboženské požadavky v souvislosti se složením přísahy atd.).

Poslední aktualizace: 08/04/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.