Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (EΔΔ-αστικές υποθέσεις) έχει εκδώσει σειρά ενημερωτικών δελτίων που παρέχουν πρακτικές πληροφορίες για τους κανόνες, τις διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης μεταξύ δικαστηρίων διαφορετικών χωρών της ΕΕ.

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, που καλύπτει τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων διαφόρων χωρών της ΕΕ κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ορίζει ένα γενικό νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε άλλη χώρα από εκείνη του δικαστηρίου. Ωστόσο, κάθε χώρα της ΕΕ έχει το δικό της δικονομικό δίκαιο στον τομέα αυτό και, κατά συνέπεια, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας διαφέρουν ανάλογα με το δίκαιο της χώρας που λαμβάνει αίτημα για συνεργασία.

Για να καταστεί ευκολότερο για τις δικαστικές αρχές σε διάφορες χώρες της ΕΕ να συνεργάζονται και να κάνουν πλήρη χρήση των τηλεοπτικών συνεδριάσεων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε άλλη χώρα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ για αστικές υποθέσεις) εκπόνησε σειρά ενημερωτικών δελτίων. Τα δελτία αυτά παρέχουν πρακτικές πληροφορίες όσον αφορά τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τις τεχνικές εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες της ΕΕ.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/05/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.