Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Szkocja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Tak. W Szkocji możliwością przeprowadzenia dowodu w drodze wideokonferencji dysponuje 38 sądów.

Art. 10–12 i 17 mają zastosowanie do wszystkich wniosków otrzymanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1206/2001. W tego rodzaju sprawach nie stosuje się żadnych innych krajowych procedur.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Nie ma żadnych ograniczeń co do tego, jakie osoby można przesłuchiwać w drodze wideokonferencji.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Nie obowiązują żadne ograniczenia ustawowe. Mogą występować ograniczenia podyktowane względami praktycznymi (na przykład odniesienie do przedmiotów fizycznych, które znajdują się w sądzie wzywającym, a do których świadek nie ma dostępu).

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Również w tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń ustawowych. W przeszłości korzystano z sali rozpraw oraz innych pomieszczeń. Ustalenie odpowiedniego miejsca przesłuchania należy do sędziego (sheriff) i urzędnika (sheriff clerk) sądu, do którego wpłynął wniosek.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Przewidziano możliwość nagrywania przesłuchań.

W każdym razie, ponieważ przesłuchanie można nagrywać po dowolnej stronie połączenia w ramach wideokonferencji, właściwszym rozwiązaniem może być nagrywanie przesłuchania bezpośrednio przez sąd wzywający.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

W obu tych przypadkach domyślnym językiem jest język angielski.

Jeżeli sąd wzywający wnosi o przesłuchanie w innym języku, niezbędne jest tłumaczenie ustne na język angielski dla tych stron obecnych na przesłuchaniu, które nie posługują się językiem sądu wzywającego.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1206/2001 sąd wezwany powinien dokonać ustaleń dotyczących obecności tłumacza ustnego na miejscu.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia 1206/2001 za powiadomienie stron odpowiada sąd wezwany. Zazwyczaj powiadomienia nadaje się priorytetową przesyłką poleconą.

Co do zasady stosuje się obowiązujące przepisy dotyczące doręczeń, tj. obowiązuje zasada powiadomienia z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. W praktyce jednak termin na powiadomienie jest dłuższy, ponieważ przesłuchania planuje się zwykle z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Zasadniczo wszelkie koszty związane z korzystaniem z urządzeń do przeprowadzania wideokonferencji ponoszone przez Szkocką Służbę Sądów i Trybunałów nie są przenoszone na inne podmioty.

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Sąd wzywający przekazuje odpowiednie powiadomienie na formularzu A. Normalną praktyką jest kopiowanie tych informacji do formularza F, który następnie doręcza się świadkowi. Sąd wezwany nie nakłada żadnych innych wymogów.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Nie ma ustalonej procedury. Sąd wzywający może postanowić o konieczności okazania paszportu lub prawa jazdy i wówczas taki wymóg obowiązuje również świadka. Wszelkie dokumenty potwierdzające tożsamość są sprawdzane w dniu przesłuchania w sposób zadowalający sąd wzywający.

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Jeżeli sąd wzywający wymaga złożenia przysięgi, wówczas sąd wezwany musi uzyskać informacje, jakie procedury zostaną zastosowane przez sąd wzywający (na przykład przygotowanie świętej księgi lub tekst przysięgi).

Sąd wezwany może dodatkowo odebrać szkocką przysięgę, ale jest to kwestia leżąca w gestii sędziego przewodniczącego.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

W ramach przygotowań sąd wezwany otrzymuje dane osoby do kontaktów ze strony sądu wzywającego i przekazuje je Jednostce ds. Doręczeń Elektronicznych (Electronic Service Delivery Unit, ESDU) w ramach Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów.

Następnie ESDU kontaktuje się z personelem sądu wzywającego w celu ustalenia terminu i miejsca przetestowania urządzeń. ESDU zapewnia również obsługę urządzeń w dniu przesłuchania i zajmuje się rozwiązywaniem ewentualnych problemów technicznych.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

Sąd wzywający jest zobowiązany przekazania wszelkich szczególnych wymagań dotyczących dostępu lub informacji o stanie zdrowia, które mogą mieć wpływ na wybór miejsca lub terminu przesłuchania.

Ostatnia aktualizacja: 01/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.