Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS-civil) vydala niekoľko prehľadov, ktoré poskytujú praktické informácie o pravidlách, postupoch a technických nástrojoch pre videokonferencie medzi súdmi v jednotlivých krajinách EÚ.

Nariadením Rady (ES) č. 1206/2001, ktoré sa týka spolupráce medzi súdmi rôznych členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, sa stanovuje všeobecný právny rámec pre vykonávanie dôkazov v inej krajine, ako je krajina sídla súdu. Každá krajina EÚ má v tejto oblasti vlastné procesné pravidlá, takže podrobnosti tohto postupu sa líšia podľa práva krajiny, ktorá dostáva žiadosť o spoluprácu (dožiadaná krajina).

S cieľom uľahčiť spoluprácu justičných orgánov v rôznych krajinách EÚ a umožniť im naplno využívať videokonferencie pri vykonávaní dôkazov v inej krajine EÚ vypracovala Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS-civil) súbor informačných letákov. Obsahujú praktické informácie týkajúce sa pravidiel, postupov a technických prostriedkov v rôznych krajinách EÚ.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 11/05/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.