Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Švedska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Da, dokaze je mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici.

V skladu s členom 5 zakona (2003:493) o uredbi ES o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: uredba o pridobivanju dokazov) morajo dokaze pridobiti okrožna sodišča (tingsrätter). Sodišče uporabi pravila o pridobivanju dokazov zunaj glavne obravnave iz členov 8–11 poglavja 35 zakonika o sodnem postopku (rättegångsbalken), če v uredbi ni drugače določeno.

Opozoriti je treba, da se v primerih, v katerih se uredba o pridobivanju dokazov ne uporablja, uporabljajo določbe drugih aktov, na primer zakona (1946:816) o pridobivanju dokazov za tuje sodišče.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Prek videokonference je lahko zaslišana vsaka stranka, ki jo je treba zaslišati v zadevi.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Ni nobenih posebnih omejitev.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Pridobivanje dokazov izvajajo okrožna sodišča. Sicer pa ni nobenih posebnih omejitev.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Da, je dovoljeno in oprema je na voljo.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

(a) Zaslišanje je treba izvesti v švedščini, vendar lahko sodišče uporabi tolmača.

(b) Odvisno od pravil države, ki je zaprosila.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Če se zaslišanje opravi na Švedskem, švedsko sodišče odloči o tolmačih.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Zaprošeno sodišče izda vabilo osebi, ki jo je treba zaslišati. V vabilu se navede čas in kraj. Ni regulativnih zahtev glede tega, koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Na zahtevo švedskega sodišča mora sodišče, ki je zaprosilo, kriti stroške izvedencev in tolmačev, stroške, ki nastanejo zaradi izvršitve zaprosila v skladu s posebnim postopkom, ter stroške komunikacijske tehnologije, kot so videokonference in telekonference (glej člen 18(2) in člen 10(3) in (4) uredbe o pridobivanju dokazov).

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Sodišče, ki je zaprosilo, mora obvestiti zadevno osebo, da je sodelovanje pri pridobivanju dokazov v skladu s členom 17 uredbe o pridobivanju dokazov prostovoljno.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Ni posebej urejenega postopka za preverjanje istovetnosti v zvezi s tem.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Praviloma se uporabljajo nacionalna pravila glede izrekanja prisege. Za uporabo člena 17 niso določeni nobeni posebni pogoji ali zahteve glede informacij.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Osebje, ki zna upravljati videokonferenčno opremo, je na voljo na vseh sodiščih.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Dodatni podatki se običajno ne zahtevajo.

Zadnja posodobitev: 06/06/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.