Platobná neschopnosť

Ak sa spoločnosť alebo podnikateľ dostane do finančných ťažkostí alebo nedokáže splácať svoje dlhy, je v každej krajine na riešenie takejto situácie k dispozícii osobitné konanie, ktoré sa vzťahuje na všetkých veriteľov (subjekty, ktorým dlžník dlží peniaze).

Insolvenčné konanie sa líši podľa jeho cieľa:

Spoločnosti

  • Ak sa spoločnosť dá zachrániť alebo podnikanie je životaschopné, dlhy môžu byť predmetom reštrukturalizácie (zvyčajne na základe dohody s veriteľmi). Účelom je ochrániť podnik a zachovať pracovné miesta.
  • Ak sa podnikanie nedá zachrániť, spoločnosť musí byť zlikvidovaná (dostane sa do konkurzu).

Podnikatelia

  • Zvyčajne môžu požiadať o konanie, ktorého súčasťou je nariadenie splátkového kalendára dlhov a vyrovnanie dlhov po uplynutí primeranej lehoty (zvyčajne 3 roky). Tým sa predíde osobnému bankrotu a podnikatelia môžu v budúcnosti založiť ďalšie podniky.

Vo všetkých prípadoch platí, že po formálnom začatí konania už veritelia nemôžu konať individuálne s cieľom opätovne si nárokovať splatenie dlhov voči nim. Tým sa zabezpečuje, aby mali všetci veritelia rovnaké podmienky a aby sa ochránil majetok dlžníka.

Aby veriteľom boli pohľadávky uhradené, musia preukázať svoje nároky, a to buď súdu, alebo orgánu zodpovednému za reorganizáciu alebo likvidáciu majetku dlžníka (zvyčajne správca alebo likvidátor). Za osobitných okolností to môže vykonať sám dlžník.

Cezhraničné insolvenčné konania (pravidlá EÚ)

Insolvenčné konania týkajúce sa spoločností alebo podnikateľov, ktorí majú pôsobnosť, majetok alebo záležitosti v niekoľkých krajinách, sa môžu riešiť podľa právnych predpisov EÚ – konkrétne nariadenia 2015/848 (tu sa nachádza zhrnutie, ako to funguje).

Formuláre podľa nariadenia 2015/848

Vnútroštátne konania

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiaci odkaz

Konkurzné registre

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.