Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Prilagodba stvarnih prava

Nasljednici u državi članici EU-a mogu imati koristi od nasljednog prava u drugoj zemlji EU-a ako su prava prilagođena kako bi se podudarala s pravima u njihovoj zemlji prebivališta.

Kako bi nasljednici ili legatari u drugoj državi članici EU-a mogli ostvariti prava koja su nastala ili su na njih prenesena nasljeđivanjem, Uredbom o nasljeđivanju predviđa se prilagodba nepoznatog stvarnog prava (prava na pokretnoj ili nepokretnoj imovini) najbližem odgovarajućem stvarnom pravu po pravu druge države članice EU-a. Prilikom prilagođavanja prava trebali bi se uzeti u obzir ciljevi i interesi za koje služi konkretno stvarno pravo i učinci koji iz njega proizlaze.

U tom kontekstu Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima objavila je nekoliko informativnih članak o nacionalnom pravu u kojima se objašnjava:

  • koja stvarna prava mogu proizići iz nasljeđivanja
  • jesu li ta prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini
  • koji učinci proizlaze iz njihove registracije
  • posebna pravila i posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava,

Za pristup informativnom članku o nacionalnom pravu i postupcima za prilagodbu stvarnih prava u određenoj državi članici EU-a, kliknite na odgovarajuću nacionalnu zastavu na ovoj stranici.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.