Anpassning av sakrätter

Arvingar i ett EU-land kan åtnjuta arvsrättigheter i ett annat EU-land när dessa rättigheter är anpassade för att nära motsvara rättigheterna i arvingarnas bosättningsland.

Allmän information

För att arvingar eller testamentstagare ska kunna åtnjuta rättigheter som uppkommit eller överlåtits på dem genom gränsöverskridande arv föreskrivs i arvsförordningen att en sakrätt (sakrätt i fast eller lös egendom) som en arvinge eller testamentstagare är berättigad till men som är okänd i det EU-land där sakrätten åberopas måste anpassas till den närmast likvärdiga sakrätten enligt det EU-landets lagstiftning. De syften och intressen som den specifika sakrätten motiveras av och den verkan den har bör beaktas vid anpassningen av denna rätt.

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har i detta sammanhang publicerat viss information om nationell lagstiftning som förklarar

  • vilka sakrätter som kan uppstå till följd av arv
  • om sådana rättigheter har registrerats i ett register över rättigheter i fast eller lös egendom
  • den verkan som följer av att de registrerats
  • särskilda regler och förfaranden för anpassning av en sakrätt.

Ett informationsblad om nationell lagstiftning och nationella förfaranden för anpassning av sakrätter i ett EU-land kan nås genom att klicka på flaggorna på denna sida.

Länkar

EU-ADAPT – EU Adapt är ett it-verktyg för att hjälpa domare, notarier och andra rättstillämpare som handlägger gränsöverskridande arv att hitta en närmast likvärdig sakrätt. I verktyget kan en användare ange i) den lagstiftning i medlemsstaten som är tillämplig på arvet (”lex successionis”), ii) den sakrätt som existerar enligt den lagstiftning i medlemsstaten som är tillämplig på arvet (”sakrätt”) och iii) lagstiftningen i den medlemsstat där sakrätten åberopas (”lex rei sitae”). Verktyget ger sedan vägledning och föreslår motsvarande sakrätt enligt lagen i den medlemsstat där rättigheten åberopas.

Senaste uppdatering: 20/04/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.