Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Tarbijaõiguse andmebaas

Vahend kõigile lihtsa juurdepääsu andmiseks riiklikele eeskirjadele, millega võetakse üle peamised ELi tarbijadirektiivid ELi liikmesriikides.

Kellele see on mõeldud?

Kõigile – alates tarbijatest ja ettevõtjatest õiguspraktikute ja direktiivide rakendamise eest vastutavate asutusteni.

Millist teavet sealt leiab?

Tööriist sisaldab:

  • ELi peamisi tarbijaõigusdirektiive,
  • direktiivide riiklikke rakendusmeetmeid,
  • ELi liikmesriikide kohtute ja Euroopa Kohtu lahendeid,
  • asjakohaseid riiklikke haldustavasid.

Milleks see on mõeldud?

Selle abil saavad näiteks tarbijad, ettevõtjad, juristid ja kohtunikud kiiresti kontrollida, millised õigused ja kohustused tulenevad tarbijaõigusest.

Millist eesmärki see teenib ELi üldises tarbijapoliitikas?

Selle eesmärk on suurendada teadlikkust ELi tarbijaõigusest, lihtsustada selle järgimist ja parandada selle kohaldamise tagamist.

Et muuta andmebaas võimalikult täielikuks ja kasutajasõbralikuks, saate anda tagasisidet, kasutades seda vormi.

Riik

Tarbijaõigust käsitlevate ELi direktiivide ülevõtmine liikmesriikides. Selles andmebaasis on iga liikmesriigi kohta kõige asjakohasem materjal seoses kohtupraktika, põhimõtete ja õiguskirjandusega, ning muud materjalid, nagu riiklike ametiasutuste haldusaktid.

Direktiivi

Tarbijaõigust käsitlevad kehtivad ja kehtetuks tunnistatud ELi direktiivid. Andmebaas sisaldab direktiivi iga artikli kohta kõige asjakohasemat kohtupraktikat, õiguskirjandust ja põhimõtteid, ning muud materjali, nagu muude ametiasutuste haldusaktid ja otsused. Materjalid on liigitatud riigiti, mis võimaldab eri tõlgendusi ja rakendusi võrrelda.

jõustamine

Liikmesriigiti liigitatud instrumendid, mis tagavad direktiivide nõuetekohase kohaldamise ja seega ka tarbijakaitse. Need vahendid on jaotatud eri kategooriatesse, nagu haldustäitemeetmed, kohtulik täitmisele pööramine, sanktsioonid jms. Vastuseid saab muu hulgas järgmistele küsimustele: milliseid vahendeid kasutatakse, kellel on õigus neid kasutada, milliseid menetlusi kasutatakse, millised nõuded kehtivad, tsiviil- ja kriminaalsanktsioonide erinevus, kas on olemas vaidluse kohtuvälise lahendamise üksus.

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.