Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva (2005/29)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva apibrėžiama Europos Sąjungoje (ES) draudžiama nesąžininga įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu. Ji taikoma bet kokiems veiksmams ar neveikimui, tiesiogiai susijusiems su produkto reklamos, pardavimo ar tiekimo vartotojams veikla, kurią vykdo prekybininkas. Ja apsaugomi vartotojų ekonominiai interesai prieš komercinio sandorio sudarymą, jo metu ir po jo.
 • Direktyva užtikrinamas vienodas apsaugos lygis visiems vartotojams, nepriklausomai nuo pirkimo ar pardavimo vietos ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Nesąžininga komercinė veikla yra veikla, kuri:
  • prieštarauja profesinio atidumo* reikalavimams;
  • gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo* ekonominį elgesį.
 • Didesnė apsauga gali būti taikoma tam tikroms grupėms vartotojų, kurie dėl savo amžiaus (vaikai arba vyresnio amžiaus asmenys), patiklumo ar proto arba fizinės negalios yra tokios veiklos arba produkto ypač lengvai pažeidžiami.
 • Šioje direktyvoje dvi konkrečios komercinės veiklos kategorijos yra apibrėžiamos kaip ypač nesąžiningos: klaidinanti komercinė veikla (veiksmais ar neveikimu) ir agresyvi komercinė veikla.

Klaidinanti komercinė veikla

Klaidinantys veiksmai

Klaidinančia laikoma veikla, kurioje yra apgaulingos informacijos, ir dėl to ji yra neteisinga, arba kuri gali apgauti vidutinį vartotoją, nors informacija ir yra tiksli, ir skatina jį priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Tokių veiksmų pavyzdys yra neteisinga arba apgaulinga informacija apie:

 • produkto egzistavimą arba pobūdį;
 • pagrindines produkto savybes (jo prieinamumą, naudingumą, pavojingumą, sudėtį, geografinę kilmę, rezultatus, kurių galima tikėtis jį naudojant, ir pan.);
 • prekybininko įsipareigojimų apimtį (kaip nustatyta elgesio kodeksuose, kurių prekybininkas sutiko laikytis);
 • kainą arba konkretaus kainos pranašumo buvimą;
 • paslaugų ar taisymo poreikį.

Klaidinantis informacijos neatskleidimas

Veikla taip pat laikoma klaidinančia, jeigu neatskleidžiama esminė informacija, kuri vidutiniam vartotojui reikalinga tam, kad jis galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio, arba ji pateikiama neaiškiai, neįskaitomai, dviprasmiškai ar ne laiku, ir tuo vidutinis vartotojas gali būti paskatintas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs.

Agresyvi komercinė veikla

 • Vartotojas turi priimti sprendimą dėl sandorio savanoriškai. Veikla laikoma agresyvia ir nesąžininga, jeigu ji priekabiavimu, prievarta arba pernelyg didele įtaka* žymiai apriboja vidutinio vartotojo pasirinkimo laisvę, ir tuo vidutinis vartotojas skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs.
 • Nustatant, ar komercinė veikla yra agresyvi, atsižvelgiama į kelis elementus, įskaitant:
  • veiklos pobūdį, vietą ir trukmę;
  • grasinančios arba užgaulios kalbos arba elgesio galimą naudojimą;
  • prekybininko naudojimąsi aplinkybėmis, kurios gali daryti įtaką vartotojo sprendimui (pvz., mirtimi ar rimta liga), siekiant daryti įtaką vartotojo sprendimui produkto atžvilgiu;
  • bet kokias neproporcingas sutartyje nenumatytas kliūtis, kurias prekybininkas nustato, jeigu vartotojas nori pasinaudoti sutartyje numatytomis savo teisėmis (kaip antai teise nutraukti sutartį arba pakeisti sutartį).
 • Šios direktyvos I priede pateikiamas sąrašas su 31 komercinės veiklos rūšimi, kuri laikoma nesąžininga visomis aplinkybėmis.

Taikymas ir vertinimas

 • 2013 m. Europos Komisija paskelbė pirmąjį vertinimą, kaip ES šalys taiko direktyvą ir kokių veiksmų reikia, kad jos nauda būtų kuo didesnė. Jame pažymima, kad nacionalinės valdžios institucijos pajėgė sustabdyti įvairių rūšių apgaulingą ir agresyvią komercinę veiklą. Šios teisės nuostatos yra pritaikytos užtikrinti naujų internetinės veiklos rūšių, atsirandančių kartu su naujais reklamos pardavimo metodais, sąžiningumą. Vis dėlto vertinimas rodo, kad daugiau pastangų reikia įdėti užtikrinant aukštesnį vartotojų apsaugos lygį, visų pirma tarpvalstybinės prekybos atveju.
 • Pridėtame Komisijos komunikate daroma išvada, kad reikia griežtesnių ir darnesnių direktyvos vykdymo veiksmų tokiose srityse kaip kelionės, transportas, skaitmeninės, internetinės ir finansinės paslaugos, nekilnojamasis turtas.

Rekomendacinis dokumentas ir duomenų bazė

 • 2016 m. Komisija išleido atnaujintas direktyvos įgyvendinimo ir taikymo gaires. Jose paaiškinamos pagrindinės koncepcijos bei taisyklės ir pateikiami praktiniai pavyzdžiai iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų bei administracijų praktikos, siekiant palengvinti įgyvendinimą nacionalinėms valdžios institucijoms ir užtikrinti didesnį teisinį aiškumą prekybininkams.
 • Komisija sukūrė viešą duomenų bazę, kurioje pateikiami ES šalių įstatymai, kuriais direktyva įtraukiama į nacionalinę teisę, jų jurisprudencija, administraciniai sprendimai, nuorodos į susijusią teisinę literatūrą ir kita susijusi medžiaga. Tai leidžia palyginti ES šalių sprendimus ir nuosprendžius. Nuo 2017 m. duomenų bazė prieinama per E. teisingumo portalą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2007 m. gruodžio 12 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2007 m. birželio 12 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Profesinis atidumas: tam tikrų įgūdžių ir rūpestingumo standartas, kurio pagrįstai galima tikėtis iš prekybininko vartotojų atžvilgiu ir kuris atitinka sąžiningą praktiką rinkoje ir (arba) bendrą sąžiningumo principą prekybininko veiklos srityje.

Vartotojas: bet kuris fizinis asmuo, kuris komercinėje veikloje, kuriai taikoma ši direktyva, veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija.

Pernelyg didelė įtaka: pasinaudojimas pranašesne pozicija darant spaudimą vartotojui, net ir nenaudojant arba negrasinant panaudoti fizinę jėgą, tokiu būdu, kuris žymiai apriboja vartotojo gebėjimą priimti informacija paremtą sprendimą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, 2005 6 11, p. 22–39)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas Aukšto vartotojų apsaugos lygio pasiekimas Pasitikėjimo vidaus rinka didinimas“ (COM(2013) 138 final, 2013 3 14)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Pirmoji 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004, (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva) taikymo ataskaita“ (COM(2013) 139 final, 2013 3 14)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos įgyvendinimo / taikymo gairės“, pridedamas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Visapusiškas požiūris į tarpvalstybinės e. prekybos skatinimą tarp Europos piliečių ir įmonių“ (SWD(2016) 163 final, 2016 5 25)

Paskutinis naujinimas: 08/08/2018

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.