Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Smernica o označovaní cien výrobkov (98/6)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Vyžaduje sa v nej, aby predajná cena a cena za jednotku boli jasne uvedené na všetkých výrobkoch, ktoré ponúkajú obchodníci spotrebiteľom, s cieľom zlepšiť informovanie spotrebiteľov a umožniť porovnávanie cien.

HLAVNÉ BODY

Predajná cena a jednotková cena musia byť jednoznačné, ľahko rozpoznateľné a ľahko čitateľné na všetkých produktoch, ktoré ponúkajú obchodníci spotrebiteľom (pod „jednoznačnou“ sa myslí konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní).

Jednotková cena nemusí byť označená, ak je zhodná s predajnou cenou.

Krajiny Európskej únie (EÚ) sa však môžu rozhodnúť toto pravidlo neuplatňovať na:

  • výrobky dodávané v priebehu poskytovania služby,
  • predaje na dražbe a predaje umeleckých diel a starožitností.

Pri výrobkoch predávaných na množstvo musí byť označená iba jednotková cena.

V každej reklame, v ktorej sa uvádza predajná cena výrobkov, sa musí uviesť aj jednotková cena.

Krajiny EÚ:

  • nemusia splniť povinnosť označiť jednotkovú cenu na výrobkoch, pri ktorých by to nebolo prospešné alebo by to viedlo k zámene,
  • v prípade nepotravinárskych výrobkov môžu vypracovať zoznam výrobkov, na ktoré sa bude aj naďalej vzťahovať povinnosť označiť jednotkovú cenu.

V smernici sa stanovuje prechodné obdobie, počas ktorého sa na drobné maloobchodné firmy nevzťahuje povinnosť označiť jednotkovú cenu výrobkov s výnimkou výrobkov predávaných na množstvo.

Krajiny EÚ sú povinné:

  • prijať príslušné opatrenia, aby všetky zainteresované osoby informovali o transpozícii tohto právneho predpisu,
  • stanoviť a poskytovať informácie o systéme trestov za nedodržanie národných ustanovení prijatých pri zavádzaní tejto smernice.

Touto smernicou sa zrušili smernice 79/581/EHS (ceny potravín) a 88/314/EHS (ceny nepotravinárskych výrobkov) s účinnosťou od 18. marca 2000.

V roku 2006 Európska komisia vydala oznámenie v ktorom preskúmala, ako krajiny EÚ vykonávajú túto smernicu, a v ktorom žiadala zainteresované strany o vyjadrenie stanoviska.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 18. marca 1998. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 18. marca 2000.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 27 – 31)

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o implementácii smernice Európskeho Parlamentu a Rady 1998/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľom (KOM(2006) 325 v konečnom znení z 21. júna 2006).

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.