National lovgivning

Hver EU-medlemsstat har sin egen lovgivning og sit eget retssystem. Medlemsstaternes lovgivning omfatter både lovgivning på nationalt plan (eller national lovgivning, der er gældende overalt i den pågældende medlemsstat) og love, som kun finder anvendelse i et bestemt område, en bestemt region eller by.

Medlemsstaterne offentliggør deres lovgivning på deres officielle sprog, og den er kun retligt bindende på dette/disse sprog. Til information foreligger nogle af medlemsstaternes retsakter også på et eller flere andre sprog end det/de officielle sprog.

Databaser

De fleste medlemsstater har en national database med deres lovgivning – tryk på et af flagene til højre for at få adgang til medlemsstaternes databaser.

Desuden er der links i den europæiske database N-Lex til de fleste officielle nationale databaser. N-Lex er et løbende fælles projekt, som administreres af EU's publikationskontor og de deltagende nationale myndigheder. Her er der adgang til lovgivningen i 27 medlemsstater.

Via Det Europæiske Forum for Officielle Tidender er der adgang til websteder for organisationer med ansvar for offentliggørelse af EU-medlemsstaternes officielle tidender (samt for visse EU-kandidatlande og EFTA-landene).

Mange af medlemsstaternes love er faktisk en gennemførelse af EU-ret. Det er især tilfældet for nationale love, der gennemfører EU-direktiver. Disse gennemførelsesforanstaltninger, som medlemsstaterne vedtager for at gennemføre forskellige bestemmelser i EU-retten, kan findes ved hjælp af den relevante søgefunktion i EUR-Lex-databasen.

Retskilder

Medlemsstaternes lovgivning er baseret på forskellige kilder, især forfatningen, love og bekendtgørelser (der kan vedtages på nationalt, regionalt eller lokalt plan) og eller anordninger udstedt af myndigheder osv. Desuden kan retsafgørelser fra medlemsstaternes domstole udvikle sig til retspraksis.

Retlige områder

Traditionelt er medlemsstaternes lovgivning opdelt i privatret og offentlig ret.

  • Privatret eller civilret er det retlige område i et samfund, der vedrører forholdet mellem personer eller grupper af personer uden indgreb fra stat eller regering.
  • Offentlig ret vedrører forholdet mellem enkeltpersoner og staten, dennes instanser og myndigheder, sidstnævntes beføjelser og de relevante procedurer. Generelt omfatter offentlig ret forfatningsret, forvaltningsret og strafferet. På grund af strafferettens særlige karakter kan denne også betragtes som en selvstændig kategori.

Yderligere oplysninger om medlemsstaterne lovgivning kan fås ved at klikke på et af flagene i højre side.

Sidste opdatering: 12/09/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.