Odškodnenie

Obete trestných činov v Európskej únii (EÚ) môžu dostať odškodnenie za zranenia a/alebo škody, ktoré utrpeli bez ohľadu na to, kde na území EÚ bol trestný čin spáchaný.

Obete trestných činov v Európskej únii (EÚ) môžu získať odškodnenie za zranenia a/alebo škody, ktoré utrpeli bez ohľadu na to, kde na území EÚ bol trestný čin spáchaný.

Každý členský štát EÚ má svoj vlastný systém odškodňovania obetí za škodu, ktorú utrpeli, pretože sa stali obeťou trestného činu.

Ako obeť trestného činu máte k dispozícii dve možnosti odškodnenia: môžete si uplatniť nárok na náhradu škody voči páchateľovi počas trestného konania alebo môžete požiadať odškodnenie od štátu (od orgánu na odškodňovanie alebo ktoréhokoľvek iného príslušného orgánu v štáte).

Uplatnenie nároku na náhradu škody voči páchateľovi

Viac informácií o tom, ako si uplatniť nárok na náhradu škody voči páchateľovi počas súdneho konania (trestného konania), nájdete na tejto stránke.

Ako obeť trestného činu máte aj iné práva počas súdneho konania (vyberte príslušnú vlajku krajiny uvedenú niekde na zobrazenej stránke a potom kliknite na „Moje práva počas súdneho konania“).

Uplatnenie nároku na náhradu škody voči štátu (orgánu zodpovedného za odškodnenie alebo iného orgánu)

Príslušným nástrojom práva Únie je smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov.

V smernici o odškodňovaní sa vyžaduje, aby každý členský štát EÚ vytvoril vnútroštátny systém odškodňovania všetkých obetí úmyselných trestných činov. Podľa tohto práva majú všetky obete úmyselných trestných činov prístup k vnútroštátnemu systému odškodňovania v štáte, na území ktorého bol spáchaný trestný čin.

Viac informácií o systémoch odškodňovania, ktoré sú k dispozícii v každom členskom štáte EÚ. Kliknite na vlajku štátu, v ktorom bol spáchaný trestný čin. Od tohto štátu môžete požadovať odškodnenie, ak v ňom máte bydlisko (vnútroštátny prípad) alebo ak žijete v inom členskom štáte EÚ (cezhraničný prípad).

Cezhraničné prípady

Právo Únie vytvorilo systém spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi na pomoc pri získaní odškodnenia v cezhraničných prípadoch pre obete úmyselných násilných trestných činov:

  • Ak ste sa stali obeťou trestného činu, kým ste boli v zahraničí (v členskom štáte EÚ, v ktorom nežijete), môžete predložiť žiadosť o pomoc orgánu členského štátu EÚ, v ktorom žijete (Justičný atlas pre občianske veci má v dolnej časti stránky nástroj na vyhľadávanie príslušného orgánu v každom členskom štáte EÚ. Vyberte „Asistenčný orgán“ podľa druhu právomoci).
    Viac informácií o krokoch, ktoré sa majú podniknúť v cezhraničných prípadoch, nájdete tu.
  • Asistenčný orgán preloží a zašle žiadosť rozhodovaciemu orgánu v členskom štáte EÚ, kde bol spáchaný trestný čin (v justičnom atlase vyberte možnosť „Rozhodovací orgán“ podľa druhy právomoci). Rozhodovací orgán je zodpovedný za posúdenie žiadosti a vyplatenie odškodnenia.
  • Viac informácií o tom, ako bude vašu žiadosť posudzovať rozhodovací orgán v členskom štáte EÚ, kde bol spáchaný trestný čin, nájdete tu.
  • Asistenčné a rozhodovacie orgány komunikujú navzájom v jazykoch, ktoré uznali (na zobrazenej stránke kliknutím na vlajku príslušného štátu nájdete informácie o jazykoch uznaných štátom)

Asistenčným a rozhodujúcim orgánom pomáhajú vnútroštátne ústredné kontaktné miesta (v justičnom atlase vyberte „Ústredné kontaktné miesto“ podľa druhu právomoci), ktorých úlohou je podporiť spoluprácu medzi orgánmi, poskytnúť pomoc a hľadať riešenia v cezhraničných situáciách.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.