Informacje ogólne

Badania dowiodły, że jeżeli chodzi o stosowanie wideokonferencji w sprawach transgranicznych, to pod względem technicznym systemy używane w różnych państwach członkowskich są interoperacyjne. W szeregu państwach członkowskich sprzęt wideokonferencyjny jest powszechnie dostępny w salach sądowych. Wobec braku przeszkód natury technicznej należy poświęcić więcej uwagi kwestii pogłębiania wiedzy na temat potencjalnych zastosowań wideokonferencji oraz tworzeniu praktycznych narzędzi ułatwiających korzystanie z wideokonferencji.

W tym celu w niniejszej sekcji zawarto następujące informacje:

  • informacje o ogólnej polityce w dziedzinie wideokonferencji;
  • broszurę przygotowaną przez Radę Unii Europejskiej, zawierającą ogólne informacje o ramach legislacyjnych, kwestiach technicznych oraz dobrych praktykach w zakresie wideokonferencji transgranicznych – zob. załączony dokument;
  • poradnik zawierający szczegółowe informacje dla praktyków (m.in. sędziów, urzędników i techników sądowych);
  • Przeprowadzanie dowodu w drodze wideokonferencji;
  • informacje o krajowych narzędziach, z których przedstawiciele zawodów prawniczych mogą się dowiedzieć, czy w danym sądzie innego państwa członkowskiego dostępny jest sprzęt wideokonferencyjny (informacje te opierają się na materiałach przekazanych przez ministerstwa sprawiedliwości wszystkich państw członkowskich);
  • formularze dynamiczne, które obecnie dotyczą wyłącznie postępowań transgranicznych w sprawach cywilnych i handlowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady z dnia 28 maja 2001 r. (zob. ramy legislacyjne). Umożliwiają one sądowi wzywającemu wypełnienie wniosku online, sprawdzenie kompletności wniosku, wydrukowanie go, zapisanie, przetłumaczenie na język sądu wezwanego i przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną;
  • wyniki projektu „Wieloaspektowa inicjatywa na rzecz poprawy transgranicznych wideokonferencji” („Multi-aspect initiative to improve cross-border videoconferencing”), który został przeprowadzony przez państwa członkowskie uczestniczące w pracach Grupy Ekspertów ds. Wideokonferencji i sfinansowany w ramach programu „Sprawiedliwość”. Celem projektu było propagowanie praktycznego wykorzystania wideokonferencji w sprawach transgranicznych oraz wymiana najlepszych praktyk i wiedzy fachowej na ten temat. Wyniki projektu skierowane są do sędziów, prokuratorów i urzędników sądowych państw członkowskich, którzy są zaangażowani w sprawy transgraniczne, a także do personelu technicznego i służb wspierania wideokonferencji.

Powiązane dokumenty

Broszura  PDF (3073 Kb) en

Zalecenia Rady – „Promowanie korzystania z wideokonferencji transgranicznych w obszarze sprawiedliwości w państwach członkowskich i na szczeblu UE oraz dzielenia się optymalnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie”

Sprawozdanie końcowe  PDF (1210 Kb) en Grupy Roboczej Rady ds. e-Prawa (e-Sprawiedliwości) – Grupa Ekspertów ds. Wideokonferencji (załączniki poniżej):

Wyniki projektu „Wieloaspektowa inicjatywa na rzecz poprawy transgranicznych wideokonferencji” ZIP  (2019 Kb) en

Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów  PDF (74 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.