Dokazování

Podáte-li návrh na zahájení soudního řízení, je k prokázání vašeho nároku obvykle nezbytné předložit soudu důkazy.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některé země, zvolte si její vlaječku.

Dokazování v občanském soudním řízení není omezeno hranicemi jednoho členského státu. Někdy může být nutné provést dokazování v jiném členském státě, než je členský stát, kde máte bydliště. Například může být nutné vyslechnout svědky nebo znalce v jiných členských státech nebo může být zapotřebí, aby soud pro ohledání navštívil místo, které se nachází v jiném členském státě. Pokud jde o přeshraniční dokazování v rámci Evropské unie, justiční spolupráce mezi soudy členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech je upravena nařízením (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020, které od 1. července 2022 nahrazuje nařízení (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001.

Decentralizovaný informační systém jako povinný komunikační prostředek, který se má používat pro předávání a přijímání žádostí, formulářů a jiných sdělení, se však začne používat až od 1. května 2025 (první den měsíce následujícího po uplynutí tří let ode dne vstupu prováděcího aktu uvedeného v článku 25 v platnost (další podrobnosti viz článek 35 nařízení (EU) 2020/1783)).

Související odkazy

Dokazování – oznámení členských států a vyhledávač příslušných soudů nebo orgánů

Dokazování prostřednictvím videokonference

Praktická příručka pro uplatňování nařízení z roku 2001 o dokazování  PDF (74 Kb) en

Praktická příručka o používání videokonferencí při dokazování v občanských a obchodních věcech  PDF (724 Kb) en

Poslední aktualizace: 03/04/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.