Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ορίζει ποιο δικαστήριο επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης όταν οι διάδικοι σε μια διαφορά κινούν δικαστικές διαδικασίες σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Για παράδειγμα, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται δυο πολίτες που ζουν στη Γερμανία και στη Γαλλία, αντιστοίχως, μπορεί ο ένας να ασκήσει αγωγή κατά του άλλου στο κράτος μέλος κατοικίας του.

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προσδιορίζει ποιο δικαστήριο και σε ποιο κράτος μέλος πρέπει να εκδικάσει την υπόθεση, για να αποφευχθεί η έκδοση αντικρουόμενων αποφάσεων. Ο γενικός κανόνας είναι ότι κάθε πρόσωπο πρέπει να ενάγεται στο κράτος κατοικίας του. Επιπλέον, άλλοι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας μπορεί να προβληθούν ως εναλλακτική λύση σε συγκεκριμένες υποθέσεις, για παράδειγμα, το πρόσωπο που αδυνατεί να εκπληρώσει την υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση μπορεί να εναχθεί στον τόπο εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης (π.χ., στον τόπο όπου τα αγορασθέντα εμπορεύματα θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί). Προβλέπονται ειδικοί κανόνες για την προστασία ορισμένων ομάδων όπως οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι.

Στο οικογενειακό δίκαιο, υπάρχουν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ που καθορίζουν πού πρέπει να εκδικαστεί μια διαφορά διαζυγίου, γονικής μέριμνας ή διατροφής.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Αφού προσδιοριστεί το κράτος μέλος βάσει των κανόνων περί διεθνούς δικαιοδοσίας, θα πρέπει να προσδιοριστεί ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο στην πράξη.

Ο Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών υποθέσεων περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των δικαστηρίων των κρατών μελών τα οποία έχουν αρμοδιότητα επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων (πρωτοδικεία, εφετεία κλπ.), καθώς και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εκτείνεται η αρμοδιότητά τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.