Vilket lands domstol är behörig?

Genom EU-rätten kan man fastställa vilken domstol som ska pröva ett mål när båda parter i en tvist inleder ett förfarande i olika EU-länder.

En trafikolycka mellan två personer bosatta i Tyskland respektive Frankrike kan leda till att var och en väcker skadeståndstalan mot den andra i sitt hemland.

I EU-lagstiftningen fastställs vilka domstolar i vilka medlemsstater som ska pröva tvisten, för att  undvika behörighetskonflikter. Generellt gäller att en person ska dras inför domstol i den stat där han eller hon är bosatt. Andra behörighetsregler kan åberopas alternativt i vissa fall. Till exempel kan talan mot en person som underlåter att fullgöra ett avtal väckas vid domstolen på den plats där skyldigheten i fråga skulle ha fullgjorts (exempelvis på den plats där de köpta varorna skulle ha levererats). Särskilda bestämmelser finns för att skydda grupper som konsumenter, arbetstagare och försäkringstagare.

På familjerättens område finns EU-bestämmelser som gör det möjligt att fastställa var en tvist om äktenskapsskillnad, föräldraansvar eller underhållsskyldighet ska prövas.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

När du har fastställt rätt medlemsstat på grundval av behörighetsreglerna behöver du ta reda på vilken specifik domstol som är behörig i ditt fall.

I den europeiska civilrättsatlasen finns namn- och adressuppgifter för alla domstolar i medlemsstaterna som är behöriga att pröva tvistemål (underrätter, överrätter, etc.) samt uppgifter om domstolarnas domsområden.

Senaste uppdatering: 30/05/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.