European Certificate of Succession


Riiklik teave ja veebivorm, mis on ette nähtud määrusega nr 650/2012, et aidata kodanikel lahendada rahvusvaheliste pärimisasjadega seotud õigusküsimusi


4. juuli 2012. aasta määrusega nr 650/2012, mida kohaldatakse alates 17. augustist 2015, on kodanike jaoks lihtsustatud rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist, tagades, et piiriüleseid pärimisasju menetletakse kooskõlastatult ühe õiguse alusel ja ühe ametiasutuse poolt.

Määrust kohaldatakse kõigi liikmesriikide, välja arvatud Taani ja Iirimaa vahel.

Määrusega on kehtestatud ka Euroopa pärimistunnistus. Pärimisasja menetleva ametiasutuse välja antud pärimistunnistust saavad pärijad, annakusaajad, testamendi täitjad ja pärandi hooldajad kasutada oma staatuse tõendamiseks ja õiguste või volituste kasutamiseks muudes liikmesriikides. Pärimistunnistust tunnustavad kõik liikmesriigid ilma erimenetluseta kohe pärast selle välja andmist.

Lisateavet leiate meie pärimisasju käsitlevalt veebisaidilt või meie juhendist kodanikule rahvusvaheliste pärimisküsimuste kohta.

Pärimistunnistuse vorm soovitatakse täita võrgus, kuid vormi on võimalik alla laadida ka Wordi Word (159 Kb) en vormingus. Olgu siiski märgitud, et vormi sisu vastab täielikult määruse lisadele ning neis esitatud teksti ei tohi muuta. Teksti muutmine võib mõjutada vormi kehtivust.

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.
As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2022, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

  • Form V - European certificate of succession
    • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 10/06/2021