Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

„Таксата за молба се налага в размера, посочен по-долу, когато бъде започната която и да било от следните процедури.

Категория A …………………………………900 SEK (1) /…/ граждански искове в съответствие с Регламент (ЕО) № 861/2007 от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес“ (приложение към Наредба 1987:452 относно таксите в общите съдилища).

Таксата за молба се плаща на съда, в който е внесен искът. Понастоящем не е възможно таксата да бъде платена по електронен път чрез уебсайт.

(1) Този размер се прилага от 1 юли 2014 г.

Какви са приложимите такси?

За процедурата за искове с малък материален интерес се прилага еднократна такса за молба, която се плаща при подаването на молбата в съда. Не се налагат други такси за процедурата или за процесуални мерки.

Колко трябва да платя?

Таксата за молба в размер на 900 SEK, считано от 1 юли 2014 г., представлява цялата сума за процедурата.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако не платите таксата за молба, след като сте били помолени да окомплектовате молбата с плащане, делото ще бъде прекратено и съдът няма да разгледа иска ви. След отхвърляне е възможно да се подаде нов иск със същия предмет.

Как мога да платя съдебните такси?

Можете да платите таксата за молба в брой или с карта на приемното гише на съда или чрез сметката на съда в PlusGiro. Можете да намерите информация за връзка със съда и данни за номера на сметката тук.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След като извършите плащането, не е необходимо да предприемате други действия и като общо правило не е необходимо да предоставяте доказателство за плащане. Съдът съотнася направените плащания към подадените при него искове. За да се улесни съотнасянето на плащането ви към вашия иск, уверете се, че при извършването на плащането сте посочили пълното си име и пълното име на другата страна. Винаги съхранявайте потвърждението за плащане, тъй като то може да се използва за проследяване на плащане при необходимост.

Последна актуализация: 08/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.