Soudy EU

Soudní systém Evropské unie se skládá ze tří částí: Soudního dvora, Tribunálu a specializovaných soudů pro zvláštní oblasti. Tyto soudy EU dbají na dodržování výkladu a uplatňování práva EU.

  • Soudní dvůr Evropské unie (jenž je občas rovněž označován jako Evropský soudní dvůr) představuje nejvyšší soudní orgán EU. Ve spolupráci se soudy a tribunály členských států dbá na jednotné provádění a výklad práva Evropské unie. Soudní dvůr se skládá z jednoho soudce z každého členského státu.
  • Tribunál projednává případy v první instanci, které nejsou postoupeny specializovaným soudům nebo přímo Soudnímu dvoru. Zabývá se rovněž opravnými prostředky proti rozhodnutím (první instance) specializovaných soudů. Tribunál se skládá nejméně z jednoho soudce z každého členského státu.
  • Specializované soudy lze zřídit pro zvláštní oblasti. Mohou projednávat a rozhodovat případy v první instanci s možností podání opravného prostředku k Tribunálu.

Soudy EU mají své sídlo v Lucemburku a jsou mnohojazyčnými institucemi. Jednacím jazykem soudního případu může být kterýkoli z úředních jazyků EU. Soudy EU jsou povinné zachovávat zásadu mnohojazyčnosti, aby mohly komunikovat se stranami sporu v jednacím jazyce a aby se zajistilo, že jejich judikatura bude zpřístupněna všem členským státům.

Mělo by se mít na paměti, že uplatňování práva EU není jen úkolem soudů EU: právo EU musí uplatňovat rovněž soudy a tribunály členských států. Jinými slovy soudy EU a členských států společně usilují o řádné a jednotné provádění a výklad práva EU.

Pro spory mezi EU a jejími úředníky (například ohledně jejich náboru, kariéry nebo sociálního zabezpečení) byl vytvořen Soud pro veřejnou službu skládající se ze sedmi soudců.

Soudnímu dvoru a Tribunálu jsou nápomocní generální advokáti, kteří před rozhodnutím některých případů vydávají v dané věci nestranná stanoviska.

Soudní dvůr EU nelze zaměňovat s Evropským soudem pro lidská práva (ESLP). ESLP není soudem EU, nýbrž byl vytvořen Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách v rámci Rady Evropy, aby zajišťoval práva a svobody zaručené touto Úmluvou. Nicméně judikatura vytvořená Evropským soudem pro lidská práva může významně ovlivňovat právo EU, jelikož základní práva zaručená v Evropské úmluvě představují rovněž všeobecné zásady práva EU.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.