Arv

De nationale regler om arv er meget forskellige fra medlemsstat til medlemsstat (det gælder med hensyn til, hvem der arver, fordelingen af arv, tvangsarv, bobehandling, arvingernes hæftelse for gælden osv.).

Generelle oplysninger

Det var et stort fremskridt, hvad angår arvesager på tværs af grænserne, da der den 4. juli 2012 blev vedtaget nye EU-regler, der skal gøre det lettere for borgerne at håndtere det juridiske aspekt af internationale sager om testamenter eller arv. Disse nye regler finder anvendelse på arven efter personer, der dør den 17. august 2015 eller derefter.

Forordningen sikrer, at arvesager på tværs af grænserne behandles konsekvent efter et enkelt lands lovgivning og af en enkelt myndighed. Det er principielt domstolene i den medlemsstat, hvor borgerne havde deres sidste sædvanlige opholdssted, der er kompetente til at behandle arvesagen, og lovgivningen i den medlemsstat finder anvendelse på arven. Borgerne kan dog vælge, at det er loven i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, der skal finde anvendelse på arvesagen. Ved at lade en enkelt myndighed behandle arvesager på tværs af grænserne på grundlag af et enkelt lands lovgivning undgås der parallelsager med fare for modstridende retsafgørelser. Det sikrer desuden, at afgørelser truffet i én medlemsstat anerkendes i hele EU, uden at der er behov for at anvende en særlig procedure.

Med denne forordning indføres der et europæisk arvebevis. Dette dokument, der udstedes af den myndighed, der behandler arvesagen, kan bruges af arvinger, legatarer, eksekutorer testamenti eller bobestyrere, således at de kan dokumentere deres status og udøve deres rettigheder eller beføjelser i andre medlemsstater. Når der er udstedt et europæisk arvebevis, vil det blive anerkendt i alle medlemsstater, uden at der kræves en særlig procedure.

Den 9. december 2014 vedtog Kommissionen en gennemførelsesforordning om de formularer, der kan bruges inden for rammerne af denne forordning:

E-justice-portalen gør det muligt at udfylde og lave en pdf-udgave af formular V (europæisk arvebevis) online her.

Danmark og Irland deltager ikke i forordningen. Som følge heraf vil arvesager, der indledes i disse to medlemsstater, fortsat være reguleret af national lovgivning.

Forhold vedrørende arveafgiftslovgivning er ikke omfattet af anvendelsesområdet for forordningen.

Du kan læse mere om EU's nye arveregler på dette websted.

Klik på et af flagene på denne side for at se faktabladene vedrørende den nationale arveret og arveprocedurer i hver enkelt medlemsstat. Faktabladene er udarbejdet af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område i samarbejde med foreningen Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union (CNUE).

På CNUE's websted Successions in Europe kan du finde svar på spørgsmål vedrørende arveret i 22 medlemsstater.

Hvis du ønsker at finde en notar i en medlemsstat, kan du anvende søgeredskabet Find en notar, der forvaltes af Europa-Kommissionen i samarbejde med deltagende notarsammenslutninger.

De nationale regler for registrering af testamenter er meget forskellige. Hvis du skriver testamente, har du ("testator") i visse medlemsstater pligt til at registrere testamentet. I andre anbefales registrering, eller registreringen vedrører kun visse typer testamenter. Nogle medlemsstater har slet ikke et testamenteregister.

Hvis du vil vide, hvordan man registrerer et testamente i en given medlemsstat, eller vil kontrollere, om en afdød person har skrevet testamente, kan du benytte de faktablade, som European Network of the Registers of Wills Association (ENRWA) har udarbejdet, og som findes på 3-4 sprog. De indeholder beskrivelser af reglerne for registrering af testamenter og råd om, hvordan man søger efter testamenter i de enkelte medlemsstater.

Relevante link

Arv – medlemsstaternes meddelelser og et redskab til at søge efter kompetente retter/myndigheder

Vejledning til borgerne : sådan forenkler EU’s regler internationale arvesager

Resultaterne af projektet "Further developments in the area of interconnection of registers of wills", hvor der blev fokuseret på mulighederne for at gøre behandlingen af grænseoverskridende arvesager mere effektive ved brug af elektroniske midler, og som blev ledet af det estiske justitsministerium og gennemført i samarbejde med det europæiske netværk af testamenteregistre, Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union, det estiske notarkammer, det estiske center for registre og informationssystemer og medlemsstaterne i Den Europæiske Union:

Sidste opdatering: 16/01/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.