Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

Информация за съвременните възможности за електронна комуникация със националните съдилища.

През последните години все повече и повече държави членки въведоха правни промени, които позволяват използването на съвременни комуникационни и информационни технологии в гражданското съдопроизводство. Тези промени позволяват комуникацията между съдебните органи и страните по делото да се извършва по нови канали като Интернет.

В някои случаи може да бъде заведено дело посредством електронна искова молба, изпратена от ищеца до съда по интернет; в други случаи съдилища са компетентни да връчват съдебни документи по електронен път на страните; а в трети случаи цялата комуникация се извършва по електронен път. Съществуват някои държави членки, в които използването на Интернет за целите на комуникацията е прието за почти всички видове граждански производства, докато в други то е ограничено до някои специални видове производства.

Използването на съвременните комуникационни технологии в гражданското производство не трябва обаче да застрашава основните права на участващите страни. Достъпът до правосъдие не може да бъде ограничен поради факта, че дадена страна не разполага с някое средство на комуникационните технологии. Освен това националното законодателство трябва да гарантира, че комуникацията по интернет не накърнява подходящата защита на чувствителните данни, използвани в хода на производството.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 30/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.