Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

V současnosti není možné podat žalobu v občanskoprávních řízeních prostřednictvím internetu. Žaloba musí být podána písemně a musí být vlastnoručně podepsána žalobcem nebo jeho zástupcem. Požadavek na podpis tedy znamená, že žalobu nelze podat elektronicky.

U zkrácených řízení lze podat návrh na vydání platebního rozkazu u Exekučního orgánu (Kronofogdemyndigheten) prostřednictvím internetu.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Jak vyplývá z odpovědi na otázku 1, je toto možné pouze v rámci zkrácených řízení.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

Elektronický návrh na vydání platebního rozkazu podaný Exekučnímu orgánu (Kronofogdemyndigheten) musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem stanoveným v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Exekuční orgán (Kronofogdemyndigheten) může přiznat výjimku z požadavku na podpis osobě, u níž lze předpokládat, že bezpečným a technicky vhodným způsobem podá mnoho návrhů. Jestliže je věc týkající se platebního rozkazu předána soudu, aby byla projednána jako běžné sporné řízení, není nutné návrh doplnit o fyzický podpis.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje. Jak vyplývá z odpovědi na otázku 12, je však obvykle možné elektronicky podat žalobní odpověď a doručit jiné listiny související s řízením před soudem, které nemusí být vlastnoručně podepsané.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Internetová služba pro podání žaloby neexistuje.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Listiny, které nemusí být vlastnoručně podepsané, mohou být doručeny elektronicky. To v zásadě znamená, že elektronicky je možné podávat soudu všechny listiny kromě žaloby. Soud však v jednotlivých případech může rozhodnout, že elektronicky podanou listinu musí odesílatel potvrdit originálem listiny s podpisem.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nic nebrání tomu, aby soud zaslal listinu elektronicky a aby bylo přijetí listiny potvrzeno například e-mailem, pokud je to považováno za vhodné s ohledem např. na platná ustanovení o ochraně osobních údajů.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Soudní rozhodnutí se zasílají poštou, pokud účastník nepožádal o jiný způsob doručení. Pokud je to vhodné, mj. s dodržením příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů, lze listinu namísto toho poslat faxem nebo elektronickou poštou nebo jiným způsobem doručit v elektronické formě.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Odvolání je možné zaslat e-mailem. Pokud je to potřebné, může soud požadovat, aby odesílatel takové odvolání potvrdil originálem listiny s podpisem.

Pokud jde o soudní doručování, viz odpověď na otázku 13.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Návrh na výkon rozhodnutí může podat oprávněná strana sama, nebo prostřednictvím zástupce, a to ústně, nebo písemně. Ústní návrh předpokládá, že se navrhovatel (ten, kdo žádá o výkon rozhodnutí) dostaví k Exekučnímu orgánu (Kronofogdemyndigheten). Písemný návrh musí být podepsán navrhovatelem nebo jeho zástupcem. Exekuční orgán (Kronofogdemyndigheten) však může rozhodnout, že strana, která podává mnoho návrhů, tak může učinit elektronicky.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ne.

Poslední aktualizace: 02/09/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.