På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, dog kun for fordringer under den forenklede procedure. Formålet med den forenklede retsprocedure er at tilvejebringe en hurtig, billig og uformel måde at bilægge tvister på, hvis værdi ikke overstiger 5 000 GBP.

Der er adgang til flere oplysninger om Civil Online" på webstedet Scottish Courts and Tribunals under linket civil online.

Skotlands domstolsstyrelse, Scottish Courts and Tribunals Service, har et langsigtet mål om at levere sine ydelser ad elektronisk vej, men tilbyder ikke denne funktion på nuværende tidspunkt bortset fra det ovenfor beskrevne. Anlæggelse af forskellige retssager via internettet vil være et centralt mål for revisionen af de interne systemer og processer.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Den er kun til rådighed for de sagstyper, der kan afgøres efter den forenklede procedure. Disse sager behandles ikke udelukkende via internettet, og sager kan stadig anlægges i papirformat til retten.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Onlinetjenesten er tilgængelig 24/7. Bekræftelse af, at et krav er accepteret af retten, sker dog kun i kontortiden, når der er personale til rådighed til at kontrollere kompetence og proceskrav.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ja, der findes standardformularer, som er i overensstemmelse med de regler, der gælder for retten, og som kan udfyldes og indsendes elektronisk.

Formularer for den forenklede procedure findes på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service her: court rules..

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Brugernes identitet skal bekræftes, før de får adgang til data. Data krypteres ved overførsel og lagring. Applikationen er bygget til OWASP ASVS 3.0 niveau 2.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der kræves ingen elektronisk underskrift.

Tidspunktet og datoen for indgivelse af krav og andre dokumenter registreres i sagsstyringssystemet.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der skal betales retsafgifter som fastsat i lovgivningen.

Afgifterne kan betales elektronisk med kredit- eller debetkort, når der indgives en begæring om behandling af krav gennem den forenklede procedure ved brug af Civil Online.

Hvis der anvendes en ikke-elektronisk procedure, kan afgifter også betales kontant, med check eller med debet- eller kreditkort.

Der kan findes yderligere oplysninger på Scottish Courts and Tribunals Services websted under court fees.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Nej, men en begæring om behandling af krav gennem den forenklede procedure kan blive afvist eller afgøres i henhold til rettens regler, rules of court.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Det er muligt, men er ikke obligatorisk.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Hvis svaret afgives elektronisk, sender retten en elektronisk bekræftelse af modtagelsen af svaret og informerer om eventuelle yderligere procedurer ved at fremsende elektroniske meddelelser.

Der er adgang til flere oplysninger på Scottish Courts and Tribunals Services websted under responding to a claim (svar på et krav).

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte ikke reagerer, gives der ingen meddelelse fra retten. Sagsøger kontakter sagsøgte vedrørende sagens udfald.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Når en sag efter den forenklede procedure er rejst ved hjælp af onlinesystemet Civil Online, vil alle beviser, der indgives til retten elektronisk, blive fremlagt i retten elektronisk — dette gælder dog kun for sager indledt på Civil Online.

I alle andre sagstyper er dette kun muligt, hvis begge parter og den dommer, der behandler sagen, når til enighed om formatet.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej. Men hvis sagen behandles på almindelige retsmøder og afsluttes med en retsafgørelse, kan en kopi af rettens udtalelse efterfølgende offentliggøres på webstedet for den skotske domstolsstyrelse, Scottish Courts and Tribunals Service og/eller webstedet for Skotlands retsvæsen, Judiciary of Scotland.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Nej.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej. Nogle domstoles udtalelser er dog tilgængelige online. Yderligere oplysninger findes på Scottish Courts and Tribunals Service og Judiciary of Scotland.

Sidste opdatering: 16/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.