Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Hollandia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

2017. szeptember 1-jétől kezdve a Közép-Hollandia és Gelderland körzeti bíróságai előtti, kötelező jogi képviselet alá tartozó polgári ügyekben (25 000 euró feletti követelések esetén) elektronikus eljárást kell alkalmazni (lásd a De Rechtspraak weboldalát).

2019. október 1-jétől az elektronikus eljárásra csak azon ügyekben van lehetőség, amelyekben az eljárást 2017. szeptember 1-je után elektronikusan kezdeményezték Közép-Hollandia és Gelderland körzeti bíróságai előtt. E bíróságok előtt 2019. október 1-jétől új eljárás nem kezdeményezhető elektronikus úton.

A vagyonfelügyelők és a csődgondnokok az elszámolásokat és a kimutatásokat benyújthatják elektronikusan is a járási digitális szolgáltatóponton (Digitaal loket kanton) keresztül. Az éves beszámoló és a kimutatások (az előző évi bevételek, kiadások, eszközök, követelések és kötelezettségek áttekintései) elektronikus nyomtatvány segítségével is elkészíthetők és elküldhetők a járási bíróság részére, ha az nem határoz másként. A nyomtatvány benyújtásához digitális azonosítás (DigID belépési kód) szükséges.

2017 novemberében a hivatásos vagyonfelügyelők felkérést kaptak arra, hogy a vagyonfelügyelettel kapcsolatos eljárásokban a továbbiakban elektronikus úton érintkezzenek a bíróságokkal. Ezt az elektronikus eljárást fokozatosan, hivatalonként eltérő időpontban vezetik be (lásd a De Rechtspraak weboldalát).

A legfelsőbb bíróságon (Hoge Raad) a polgári jogi ügyekben a felülvizsgálati kérelmet mindig elektronikusan kell benyújtani (lásd a Hoge Raad der Nederlanden weboldalát).

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

2017. szeptember 1-jétől 2019. október 1-jéig a Közép-Hollandia és Gelderland körzeti bíróságai előtti, kötelező jogi képviselet alá tartozó polgári ügyekben elektronikus eljárást kellett alkalmazni. Más bíróságokon nem lehetséges elektronikus úton eljárást kezdeményezni. A Közép-Hollandia és Gelderland körzeti bíróságai előtt az említett időszakban elektronikusan kezdeményezett eljárásokat főszabályként elektronikusan fogják lefolytatni. (Lásd a 3–16. kérdésre adott válaszokat is.)

A holland bírósági szervezet (de Rechtspraak) jelenleg dolgozik egy újfajta digitális hozzáférés megvalósításán, amely a polgári ügyekben lesz igénybe vehető. A megvalósítás előrehaladásáról a De Rechtspraak weboldala nyújt tájékoztatást.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A fenti 2. kérdésre adott válaszban megjelölt időszakban Közép-Hollandia és Gelderland körzeti bíróságai előtt indított, kötelező jogi képviselet alá tartozó polgári ügyekben az elektronikus eljárás a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető. A bírósági szervezet ügyfélszolgálata (rechtsspraakservicecentrum) elektronikusan és telefonon 8:00 és 20:00 között érhető el.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Igen, az eljárást az eljárásindító iratnak (procesinleiding) a bírósági szervezet weboldalán keresztül történő benyújtásával lehet megindítani.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az eljárási szabályokat lásd a De Rechtspraak weboldalán.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Igen, a dokumentumok benyújtásához elektronikus azonosításra van szükség. Az ügyvédek erre a célra az ügyvédi igazolványukat használják, a magánszemélyek számára elérhető lehetőségek között pedig megemlítendő a DigiD belépési kód vagy (a vállalkozások esetében) az elektronikus azonosító használata. Az alkalmazható azonosítási eszközökről jogszabály rendelkezik.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, minden eljárásban bírósági illetéket kell fizetni. Az ügyvédek az igazságszolgáltatási rendszer javára folyószámlát tartanak fent. Elektronikus eljárások esetén a bírósági illetéket elektronikusan kell megfizetni. Fizetés hiányában az eljárás nem folytatható (tovább).

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, a jogszabály és a bírósági rendszer eljárási szabályzata határozzák meg, hogy hogyan lehet visszavonni a követelést.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Igen, amennyiben az elektronikus eljárásokra vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni, az alperes online is válaszolhat. Amennyiben az alperes ügyvéddel jár el, a választ online kell megküldeni. Amennyiben az alperes személyesen is eljárhat, a válaszát papír alapon is benyújthatja.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Az elektronikus eljárások teljes mértékben online folynak. Az alperes e-mail értesítést kap minden, az elektronikus aktába feltöltött új dokumentumról. Az alperesek feltölthetik saját dokumentumaikat és elektronikusan hozzáférhetnek az ügyhöz. A bírósági ítéleteket elektronikusan küldik meg a feleknek.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Amennyiben a keresetet megfelelően kézbesítették a másik félnek, távolmaradás esetén mulasztási ítélet hozható. A másik felet írásban értesíteni kell az eljárási lépésekről.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lásd az 1. kérdésre adott választ. Üzenetek és dokumentumok e-mailben történő megküldésére nincs lehetőség, mert nem garantálható azok megfelelő biztonsága.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Nem, bírósági iratokat nem lehet interneten keresztül kézbesíteni vagy azokról értesítést küldeni. Számos ítéletet közzétesznek azonban a De Rechtspraak weboldalán, amely ítéletek a gyorsabb keresés érdekében ECLI azonosítót kapnak. Általában a bírósági tanács elnöke dönt arról, hogy az ítéletet közzéteszik-e ezen a weboldalon. Nem minden ítélet kerül fel az internetre, csak az igazságszolgáltatási szempontból különösen fontosak, valamint azok, amelyek iránt kiemelten nagy a (média)érdeklődés.

Az ítéletben szereplő személyek neve adatvédelmi okokból anonimizált. A bíróság eljárásában szakmai minőségükben szereplő vállalkozásokat és magánszemélyeket nem kell anonimizálni.

Azokban az esetekben, amelyekben az eljárást kötelező elektronikusan lefolytatni, vagy erre lehetőség van, az ítéletet feltöltik az elektronikus aktába. Ilyen módon az ítéletről a felek is értesülnek.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem, az interneten való közzétételre a feleknek való megküldést követően, vagyis az ítélet meghozatalát követően kerül sor. Lásd még a 13. kérdésre adott választ.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Nincs lehetőség a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására. Kizárólag a bíróság előtti megjelenés nélkül, elektronikusan lefolytatott eljárások esetében van lehetőség a jogorvoslati kérelem elektronikus úton történő benyújtására.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem, az elektronikusan lefolytatott eljárásokban kizárólag az ügyvéd tekinthet bele bármikor az iratokba.

Néhány formanyomtatvány PDF formátumban letölthető a De Rechtspraak weboldaláról, de ahhoz, hogy ezeket a dokumentumokat az eljárás során figyelembe lehessen venni, rendes postai úton is meg kell érkezniük a bíróságokhoz. E dokumentumok közé tartoznak a vagyon elkülönítésére, az öregségi nyugdíj felosztására, a szülői felelősség és a nagykorú személyek feletti gondnokság módosítására, a vagyon pénzügyi kezelésére és felügyeletére, a szakértők és tolmácsok nyilatkozataira, a fizetésképtelenségre, az európai fizetési meghagyásos eljárásokra, a kis értékű követelések európai eljárására, valamint a fellebbezési eljárásokban a panaszokra vonatkozó formanyomtatványok.

A bírósági eljárásokban esetlegesen releváns információkat és a bírók függetlenségét biztosító információkat központilag tartják nyilván, és azokhoz a De Rechtspraak weboldalon bárki nyilvánosan hozzáférhet. Online hozzá lehet férni: a nagykorú személyek feletti gondnokság központi nyilvántartásához (Centraal Curateleregister), a fizetésképtelenséggel kapcsolatos központi nyilvántartáshoz (Centraal Insolventieregister), a házassági vagyonjogi nyilvántartáshoz (huwelijksgoederenregister), valamint a bírák által viselt egyéb tisztségek nyilvántartásához (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Utolsó frissítés: 09/02/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.