Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, Portugáliában lehetőség van bírósági eljárások interneten keresztül történő lefolytatására, és erre a célra külön informatikai alkalmazásokat hoztak létre: Citius (a bíróságok tevékenységét támogató informatikai platform) és a leltáreljárás-kezelő platform.

A fent említett platformokról további információkat az alábbi linkeken talál:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Citius

Főszabály szerint minden jogi eljárás, azaz az alapeljárások, a biztosítási intézkedések, a mellékeljárások, az egyedi bírósági értesítések és minden más eljárás, akár egyesített, akár önálló, beleértve a fellebbezéseket is, elektronikusan történik, és a Citiuson keresztül kerül feldolgozásra (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 1. cikke).

A bíróságok előtt indított ügyek esetében a Citius platform lehetővé teszi a következők kezdeményezését és feldolgozását:

a) polgári megállapítási keresetek, biztosítási intézkedések és egyedi bírósági értesítések, kivéve a gyermekvédelmi eljárásokat és a büntetőeljárással összefüggésben indított polgári jogi kártérítési igényeket vagy polgári végrehajtási eljárásokat;

b) polgári végrehajtási eljárások és a végrehajtáshoz kapcsolódó valamennyi mellékeljárás (ebben az esetben a végrehajtási eljárásra, valamint a lényegesnek ítélt dokumentumok kinyomtatására csak akkor kerülhet sor, ha a bírósághoz kérelem vagy beavatkozást igénylő információ érkezik).

Ugyanez vonatkozik a fizetési meghagyásos eljárásokra is. Kérjük, olvassa el a vonatkozó tájékoztatót.

Leltáreljárás-kezelő platform

A leltárkérelem közjegyzőhöz történő benyújtását, az esetleges megtámadásokat és minden további intézkedést lehetőség szerint a leltáreljárás-kezelő platformon keresztül kell elvégezni (a 2019. szeptember 13-i 117/2019. sz. törvény mellékletében közzétett, a közjegyzői leltározásra vonatkozó jogi keret 2. cikkének (2) bekezdése).

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A leírt szolgáltatások a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhetők (kivéve, ha a szerver nem működik).

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Citius

A beadványokat az 1. kérdésre adott válaszban említett weboldalon elérhető formanyomtatványok kitöltésével kell benyújtani, amelyekhez csatolni kell a következőket:

a) a jogszabályban előírt egyéb információkat, a beadvány lényeges tartalmát és a jogi képviselő által lényegesnek ítélt egyéb olyan információkat tartalmazó fájlok, amelyek nem férnek bele a formanyomtatvány egyéb mezőibe (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja);

b) külön-külön a beadványhoz csatolandó iratok (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

Az ilyen módon benyújtott beadványokat és dokumentumokat a Citius platformon digitálisan alá kell írni, az aláíró foglalkozási viszonyát tartósan garantáló elektronikus aláírási tanúsítvánnyal (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 6. cikkének (3) bekezdése).

A fájloknak és dokumentumoknak hordozható dokumentumformátumban (.pdf) kell lenniük, lehetőleg PDF/A változatban, és az írásos dokumentumok esetében kereshető tartalommal kell rendelkezniük (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 8. cikkének a) pontja).

A fizetési meghagyásos eljárások esetében a fájloknak extenzív jelölőnyelvi (.xml) formátumban kell lenniük, amelynek specifikációi a következő címen találhatók meg: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Leltáreljárás-kezelő platform

Leltáreljárás iránti kérelmet a következők nyújthatnak be:
a) az érdekelt fél vagy jogi képviselője, a leltáreljárás megindításához a platformon rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap kitöltésével és a vonatkozó dokumentumok csatolásával, a megadott eljárásoknak és utasításoknak megfelelően (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja);
b) az érdekelt fél a közjegyzői hivatalban, nyomtatott formában, az előző cikkben előírt leltárkérelem sablon és a vonatkozó dokumentumok benyújtásával (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

A fent említett weboldalhoz való hozzáférés elektronikus tanúsítás útján történik az alábbiak szerint:
a) az állampolgárok által, az állampolgári kártyájukba beépített digitális tanúsítványon keresztül (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 2. cikke (4) bekezdésének a) pontja);
b) ügyvédek és jogi tanácsadók által a szakmai státuszukat igazoló digitális tanúsítványon keresztül (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja).

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A bíróságok által a jogi feladatok ellátása során gyűjtött személyes adatokat a Citius informatikai platform kezeli, amelyet az Igazságügyi Szolgálatok Pénzügyi és Vagyonkezelő Intézete (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P., a továbbiakban: IGFEJ, I.P.) hozott létre és kezel az Igazságügyi Minisztérium felelősségi körében, amely a jogrendszer legfelsőbb szerve, azaz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (Conselho Superior da Magistratura) számára adatfeldolgozóként jár el (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4., 8. és 28. cikkével összhangban).

Az IGFEJ, I.P. köteles garantálni, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést végrehajtanak annak érdekében, hogy az adatok kezelése a rendeletnek megfelelően történjen, és hogy az érintettek jogai védve legyenek, amint azt a bírót adatvédelmi tisztviselővé kinevező Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács is jelezte.

Az Igazságügyi Minisztérium pedig a GDPR 37. cikkével összhangban egyetlen adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki a felelősségi körébe tartozó szervek számára, beleértve az IGFEJ, I.P.-t is. (lásd: 2018. június 7-i 5643/2018. sz. törvényerejű rendelet).

A személyes adatokhoz való hozzáférésről és azok továbbításáról a bírósági eljárásokban az eljáró bíró feladata dönteni. Az ügyet elbíráló bíró felelős azért, hogy ezt a döntést az adott ügyre vonatkozó eljárási jogszabályokkal és a GDPR-rel összhangban hozza meg, az alábbiak szerint: a személyes adatok bíróságok általi kezelése lehetővé teszi, hogy a rendelet alkalmazása meghatározott műveletekre és követendő eljárásokra korlátozódjon (a GDPR 23. cikke (1) bekezdésének d) és f) pontja); az ellenőrző hatóság nem ellenőrizheti a bíróságok által a jogi feladatok ellátása során végzett adatkezelési műveleteket (a GDPR 55. cikkének (3) bekezdésében meghatározott korlátozás). A nemzeti eljárásjogban előírt jogorvoslati eljárás vonatkozik az ügyben hozott jogi döntésekre.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Citius

A jogi képviselők által benyújtott beadványokat és dokumentumokat alá kell írni az aláíró foglalkozási viszonyát tartósan garantáló elektronikus aláírási tanúsítvánnyal (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 6. cikkének (3) bekezdése).

A Citius platform a következőket biztosítja:

a) a kézbesítés dátumának és időpontjának igazolása (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 13. cikkének a) pontja);

b) hogy a feladónak átadták a beadvány és a benyújtott iratok másolatát a hitelesített kézbesítés dátumának és időpontjának feltüntetésével (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 13. cikkének b) pontja);

c) ha az átvétel nem lehetséges, a feladónak üzenetet kell küldeni, amelyben tájékoztatják arról, hogy a beadványt vagy az iratokat nem lehetett a platformra benyújtani (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 13. cikkének c) pontja).

A bírák és ügyészek a hivatalos iratokat mindig elektronikus úton, a Citius informatikai rendszeren keresztül nyújtják be, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 19. cikke).

Azokban az ügyekben, amelyek nem igényelnek jogi képviseletet, és ahol a félnek nincs ügyvédje, a beadványokat a következő módok valamelyikén is be lehet nyújtani a bírósághoz (a polgári perrendtartás [Código de Processo Civil] 144. cikkének (7) bekezdése):

a) személyes kézbesítés a bírósági hivatalvezetőnek, a kézbesítés napja a beadványok benyújtásának napja (a polgári perrendtartás 144. cikke (7) bekezdésének a) pontja);

b) ajánlott postai küldeményként, azzal, hogy a postai feladás nyilvántartásba vett napja a beadványok benyújtásának napja (a polgári perrendtartás 144. cikke (7) bekezdésének b) pontja);

c) faxon, azzal, hogy az iratok elküldésének napja a beadványok benyújtásának napja (a polgári perrendtartás 144. cikke (7) bekezdésének c) pontja).

Ha a fél jogi képviselővel rendelkezik, és az iratok elektronikus úton történő benyújtásának indokolt akadálya van, az iratok a fent említett módszerek valamelyikével is benyújthatók (a polgári perrendtartás 144. cikkének (8) bekezdése).

Leltáreljárás-kezelő platform

Miután a kérelmet az előírtaknak megfelelően benyújtották, a platform vagy a közjegyző visszaigazolást küld a kérelmezőnek a benyújtásról, amelyben meghatározza a következőket:
a) a kérelem benyújtásának napja és időpontja (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja);
b) a https://www.inventarios.pt/ weboldal eléréséhez szükséges kódot és utasításokat az ügybe való betekintés érdekében (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja);

c) a közjegyzői díj első részletének és a megfelelő összegnek a befizetésére vonatkozó Multibanco ATM-hivatkozást (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja);
d) a közjegyzői díj első részletének befizetését követően az ügynek adott számot (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 5. cikke (2) bekezdésének d) pontja).

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Citius

Igen, bírósági illetéket kell fizetni.

Először ki kell állítani egy „egységes beszedési dokumentumot” (Documento Único de Cobrança – DUC) a kifizetéshez, amely az IGFEJ honlapján érhető el: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

A DUC a következő módon fizethető be:

  • Multibanco ATM útján vagy otthoni bankolással (az „Államnak történő fizetések” (Pagamentos ao Estado) alatt),
  • a bírósági hivatalban Multibanco-kártyával,
  • az Ön bankjának bankfiókjában.

(A 2009. április 17-i 419-A/2009. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 17. cikke).

További információ itt található:

Szolgáltatások – az eljárás költségei: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

Azokban az eljárásokban, amelyekben az elektronikus eszközök használata nem kötelező, a bírósági illetéket értékének 90%-ára csökkentik, ha a fél valamennyi beadványt elektronikus úton nyújtja be (a 2008. február 26-i 34/2008. sz. törvényerejű rendelet mellékletében közzétett eljárási költségekről szóló rendelet [Regulamento das Custas Processuais] 6. cikkének (3) bekezdése).

A fizetési megbízások tekintetében kérjük, olvassa el a vonatkozó tájékoztatót.

Portugália elfogadja a bírósági díjak külföldi banki átutalással történő megfizetését is.

Az eljárási illetékek szimulátora a következő weboldalon érhető el:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Leltáreljárás-kezelő platform

A leltáreljárás költségei a közjegyzői díjakat és költségeket fedezik (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 15. cikke). A fizetés a kérelem benyújtásakor létrehozott Multibanco ATM elektronikus átutalási hivatkozással történik (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 20. cikke).

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, lehetőség van az eljárás megszüntetésére vagy a kérelem visszavonására az egyes ügyekre vonatkozó nemzeti eljárási szabályokban meghatározott feltételek szerint.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A bírósági eljárásokban az alperes által benyújtott beadványokat főszabályként elektronikus úton nyújtják be a bírósághoz, és az iratok benyújtásának napja a beadványok benyújtásának napja (a polgári perrendtartás 144. cikkének (1) bekezdése).

Azokban az ügyekben, amelyek nem igényelnek jogi képviseletet, és ahol a félnek nincs ügyvédje, a beadványokat személyesen is át lehet adni a bíróság hivatalvezetőjének, vagy ajánlott postai küldeményként vagy faxon is el lehet küldeni (a polgári perrendtartás 144. cikkének (7) bekezdése).

A leltáreljárásra vonatkozóan lásd a 4. és 6. kérdésre adott válaszokat.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Citius

Ha az alperes válaszolni kíván, a követelés feldolgozása továbbra is elektronikus úton történik, bár bizonyos dokumentumokat ki kell nyomtatni.

A fizikai ügyiratnak csak azokat a beadványokat és eljárási iratokat kell tartalmaznia, amelyek a bíró által az egyes ügyekben hozott, indokolással ellátott határozatban megjelölt érdemi döntés szempontjából relevánsak. Vélelmezett, hogy a következők nem relevánsak (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 28. cikkének (1) bekezdése):

a) a meghallgatás időpontjának megváltoztatására irányuló kérelmek;

b) a pusztán az eljárás megszervezésére vonatkozó közigazgatási közlemények és végrehajtási értesítések, valamint a válaszok, mint például:

i. a felek idézését vagy részükre történő kézbesítést elrendelő értesítések;

ii. a meghallgatásokat kitűző értesítések;

iii. értesítések az ügynek az ügyészhez történő megküldéséről;

iv. a különböző szervek, például a bűnügyi rendőrség, az anyakönyvi hivatalok, a Portugál Nemzeti Törvényszéki Orvosi és Törvényszéki Tudományos Intézet (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), a Büntetés-végrehajtási és Szociális Rehabilitációs Igazgatóság (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) vagy a Szociális Biztonsági Főigazgatóság (Direcção-Geral da Segurança Social) által végzett vizsgálatokról szóló értesítések;

v. az ügyész és a bíró hitelesítő bélyegzői;

c) végrehajtási ügynök kijelölésének elfogadása az idézés kézbesítésére;

d) belső közlések;

e) a kormányhivatalok adatbázisainak lekérdezéséből származó negatív igazolások;

f) a végrehajtó ügynök konkrét intézkedései, közlései vagy értesítései.

Leltáreljárás-kezelő platform

A közjegyzőnek az eljárás minden lépését rögzítenie kell a platformon, hogy az egyes lépések azonosíthatók legyenek, és a kapcsolódó iratok és kísérő iratok másolata megtalálható legyen (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 12. cikkének (1) bekezdése).

Az eljárásban részt vevő bármely személy által nem elektronikus úton benyújtott hivatalos keresetlevelet a közjegyzőnek be kell szkennelnie, és be kell jegyeznie a kapcsolódó leltáreljárás aktájába (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 12. cikkének (2) bekezdése).

Amennyiben a fent említett dokumentumok szkennelése a beadványok vagy az érdekelt fél által benyújtott bármely más dokumentum jellege miatt nem lehetséges, a közjegyzőnek a leltáreljárási platformon be kell jegyeznie az intézkedést azzal, hogy a szóban forgó dokumentum a közjegyzői irodában megtekinthető (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 12. cikkének (3) bekezdése).

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Ha az alperes nem válaszol, a követelés az alkalmazandó eljárást követi, és annak lezárásáig digitálisan kezelik. Bizonyos dokumentumokat az előző kérdésre adott válaszban leírtak szerint kinyomtatnak.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lásd a 2. és a 4. kérdésre adott választ.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Citius

Ha szeretné megtudni, hogy a jogszabályok mely esetekben teszik lehetővé az interneten keresztül történő kézbesítést, kérjük, tekintse meg az „Iratok kézbesítése – Portugália” című tájékoztatót, különösen az 5. és 6. kérdésre adott válaszokat.

Amennyiben az elektronikus kézbesítés megengedett, az a Citius platformon keresztül történik, amely automatikusan biztosítja, hogy a dokumentumok elérhetőek és megtekinthetők legyenek a következő címen:

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(A 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 25. cikkének (1) bekezdése).

Leltáreljárás-kezelő platform

A közjegyző által az eljárásban már részt vevő felek jogi képviselőinek történő kézbesítés a leltáreljárási platformon keresztül történik, a rendszerben a jogi képviselő számára fenntartott korlátozott hozzáférésű tárhelyen. A kézbesítést az azt követő harmadik napon kell teljesítettnek tekinteni, hogy az iratot a jogi képviselő számára a rendszerben a korlátozott tárhelyen elérhetővé tették, vagy a következő munkanapon, ha ez a nap nem munkanap (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 9. cikkének (1) bekezdése).

Amikor a dokumentum elérhetővé válik a jogi képviselő által a platformon fenntartott tárhelyen, egyidejűleg egy e-mailt küldenek a korábban megadott e-mail-címre, amelyben értesítik, hogy a dokumentum elérhető a platformon (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 9. cikkének (2) bekezdése).

Amennyiben a kézbesítés közvetlenül a felek részére történik, az iratokat a polgári perrendtartásban meghatározott feltételek szerint papíralapon kézbesítik (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 9. cikkének (3) bekezdése), és a leltáreljárási platformon az adott hivatalnok elektronikus aláírásával ellátva nyilvántartásba veszik (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 9. cikkének (4) bekezdése).

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Ha szeretné megtudni, hogy a jogszabályok mely esetekben teszik lehetővé a bírósági határozatok interneten keresztül történő kézbesítését, kérjük, tekintse meg az „Iratok kézbesítése – Portugália” című tájékoztatót, különösen az 5. és 6. kérdésre adott válaszokat.

A bírósági határozatokat a Citius-Magistrados Judiciais rendszerben rögzítik, és a határozatok a Citius platformon elérhetővé válnak.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, a következőket lehet elektronikus úton benyújtani: felülvizsgálati kérelem, a fellebbezés és a válasz indokolása, valamint a fellebbezés elutasítása vagy áttétele elleni panasz (a 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 15. cikke).

A fellebbezésre vonatkozó határozat kézbesítésével kapcsolatban lásd a 13. kérdésre adott választ.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen, végrehajtási eljárás kezdeményezhető az interneten keresztül.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Citius

Az eljárásban részt vevő bármely fél – felperes, alperes, hitelező (az a fél, aki bírósági végrehajtás útján követelésbehajtást kér), adós (az a fél, akivel szemben végrehajtási végzést hoztak), vádlott, segítő, az eljárás egyéb résztvevői stb. – otthonról vagy bármely más, internet-hozzáféréssel rendelkező helyről, a hitelesítéshez használt állampolgári kártya vagy mobil digitális kulcs segítségével betekinthetnek a bírósági, közigazgatási és adóügyi bíróságokon folyamatban lévő eljárások irataiba, amelyekben félként vesznek részt. (A 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 27-A. cikke).

Az ilyen betekintés a törvény által az eljárás nyilvánossága tekintetében meghatározott kereteken belül (pl. a bírósági eljárások titkosságára vonatkozó szabályok betartásával) lehetséges.

A dokumentumok online a következő címen tekinthetők meg:

https://processos.tribunais.org.pt/

A bírósági iratbetekintő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános kérdések és válaszok a következő címen érhetők el:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Leltáreljárás-kezelő platform

A felek és jogi képviselőik a leltáreljárásokba a leltáreljárási platformon tekinthetnek be (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 13. cikkének (1) bekezdése).

A felek kizárólag betekintési céllal férhetnek hozzá ehhez a rendszerhez a közjegyző által az érintett fél részére történő első kézbesítéskor megadott kód segítségével (a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 13. cikkének (2) bekezdése).

Alkalmazandó jog

A 2013. június 26-i 41/2013. sz. törvény – Polgári perrendtartás

A 2013. augusztus 26-i 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet – Bírósági ügyek elektronikus feldolgozása

A 2019. szeptember 13-i 117/2019. sz. törvény – A közjegyzői leltárfelvétel jogi kerete

A 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet – Az iratok feldolgozásáról és a leltáreljárás feltételeiről

679/2016/EU rendelet (2016. április 27.) – Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDRP)

A 2009. április 17-i 419-A/2009. sz. miniszteri végrehajtási rendelet. – Az eljárási költségekről, bírságokról és egyéb szankciókról

A 2008. február 26-i 34/2008. sz. törvényerejű rendelet – Eljárási költségekről szóló rendelet

Hasznos linkek

Citius Portál

Igazságügyi Portál

Igazságügyi Igazgatási Főigazgatóság

Igazságügyi Politikai Főigazgatóság

Igazságügyi Szolgálatok Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Intézete

Megjegyzés:

A jelen tájékoztatóban található információk nem kötik az EIH kapcsolattartó pontokat, a bíróságokat, valamint az egyéb intézményeket és hatóságokat. A hatályos jogi szövegeket továbbra is el kell olvasni. Ez a tájékoztatás rendszeresen frissülhet, és az ítélkezési gyakorlat által adott értelmezése is változhat.

Utolsó frissítés: 01/09/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.