Automatizuotas tvarkymas

Lietuva
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Nuo 2013 m. liepos 1 d. galima pateikti civilinius ieškinius elektroniniu būdu prisijungiant prie Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (toliau - VEP) interneto svetainėse https://www.teismai.lt/lt ir http://www.epaslaugos.lt/ pasirinkus Lietuvos tesimų elektroninių paslaugų portalo nuorodą.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Civilinėse bylose įvairūs ieškiniai ir administracinėse bylose skundai dėl individualių aktų ir pareiškimai gali būti teikiami elektroniniu būdu. Teismui teikti elektroninius dokumentus galima tiek naujoms, tiek jau pradėtoms popierinėms byloms. Teikiant el. dokumentus į pradėtas popierines bylas, teikėjas turėtų kartu pateikti ir reikiamą kiekį popierinių kopijų (vieną kopiją teismui įsisegti į popierinę bylą, ir po kopiją kitoms proceso šalims, kad teismas galėtų joms persiųsti dokumentus).

Nuo 2014 m. sausio 1 d., vien elektronine forma tvarkomos: civilinės bylos dėl teismo įsakymo išdavimo apylinkių teismuose, kuriose pareiškimas, kurio pagrindu teisme inicijuojama byla, teismui yra pateiktas 2013 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

1.2. civilinės bylos apylinkių teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

1.3. civilinės bylos apygardų teismuose, kaip pirmosios instancijos teismuose, administracinės bylos administraciniuose teismuose, kaip pirmosios instancijos teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2013 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

1.4. bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, nagrinėjančiuose bylas apeliacine ar kasacine tvarka, visos bylos pagal 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau teisme gautus skundus dėl sprendimų ar nutarčių priimtų bylose, kurios buvo tvarkytos vien elektronine forma.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Ši paslauga prieinama visuomet.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Procesiniai dokumentai gali būti pateikiami pildant LITEKO VEP posistemyje esančias procesinių dokumentų formas (šablonus) arba į ją gali būti įkeliami jau parengti procesiniai dokumentai tais formatais, kuriuos palaiko sistema. Tekstinių dokumentų formatai: doc, docx, odt, rtf, txt.; skaičiuoklių formatai: xls, xlsx, ods; pateikčių formatai: ppt, pptx, ppsx, odp; vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai: pdf, aplication/pdf, ADOC; taškinės grafikos vaizdų formatai: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; video formatai: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; audio formatai: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Su teismo proceso bylomis susiję elektroniniai duomenys teismuose yra tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas Teisėjų tarybos nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Prie elektroninių paslaugų portalo galima prisijungti elektroninių valdžios vartų teikiamomis priemonėmis: naudojant elektroninę bankininkystę, naudojant asmens tapatybės kortelę, naudojant elektroninį parašą. Sistemoje taip pat įdiegta laiko žyma.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Gyventojams, teikiant el. dokumentus taikoma 25 proc. žyminio mokesčio lengvata, nereikia spausdinti, siųsti paštu arba pristatyti procesinio dokumento į teismą, nereikia vykti į banką sumokėti žyminio mokesčio ir vežti į banką tai įrodančių dokumentų.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Internetu pateiktiems ieškiniams galioja tos pačios civilinio proceso normos kaip ir įprastiems ieškiniams. Civilinio proceso kodekso 139 str. 1 d. numato, kad ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio kopijos atsakovui, turi teisę atsiimti pareikštą ieškinį. Vėliau ieškinį atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą ir ne vėliau kaip iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Iki ieškinio registravimo, norint atsiimti ieškinį, jį tiesiog galima ištrinti. Po registravimo, atsiimti ieškinį sistemoje galima teikiant prašymą atsiimti ieškinį.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Teismui galima pateikti tiek popierinius dokumentus, tiek elektroninius.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Taikant elektronines ryšio priemones civilinio proceso metu, civilinio proceso normos nesikeičia.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Taikant elektronines ryšio priemones civilinio proceso metu, civilinio proceso normos nesikeičia.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Elektroninius dokumentus galima pateikti tie jau pradėtose popierinėse bylose, tiek elektroninėse;.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Taip.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Bylos dėl teismo įsakymo išdavimo, taip pat kitos Teisėjų tarybos nustatytos bylos ir su teismo procesu susijusi informacija gali būti tvarkomos vien elektronine forma. Kai vedama elektroninė byla, teismų gaunama ir siunčiama rašytinės formos informacija yra skaitmeninama, o rašytiniai dokumentai tvarkomi, saugomi ir sunaikinami Teisėjų tarybos nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Taip, paduoti skundą elektroniniu būdu galima civilinėse ir administracinėse bylose. Teismas gali įteikti sprendimą dėl jo tiek elektroniniu, tiek kitais įstatymuose numatytais būdais.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Nuo 2013 m. liepos 1 d. Civilinio proceso kodekse atsirado pakeitimas reglamentuojantis informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimo antstolio veikloje, tačiau vykdymo proceso inicijavimas internetu dar tik diegiamas. Elektroninė antstolių informacinė sistema turėtų pradėti veikti nuo 2015 m. balandžio mėn.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Nuo 2013 m. liepos 1 d. advokatai, advokatų padėjėjai gali gauti teismo procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.