NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, în Portugalia există posibilitatea de a introduce acțiuni în instanță prin internet și s-au creat aplicații informatice specifice în acest scop: platforma Citius și Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere.

Citius

În principiu, în cadrul unei proceduri civile, se pot depune electronic memorii și documente prin intermediul platformei Citius, la adresa https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx, în conformitate cu procedurile și instrucțiunile stabilite în cadrul acestei platforme.

Platforma Citius conține module specifice destinate prelucrării și depunerii de documente oficiale de către judecători, procurori și grefieri, precum și depunerii de documente oficiale și consultării procedurilor de către reprezentanții legali [articolul 3 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare (Portaria) nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Pentru a accesa sistemul, avocații, avocații stagiari și avocații consultanți trebuie să se înregistreze la autoritatea care gestionează accesul la sistem. Accesul se bazează pe informațiile furnizate de asociațiile profesionale relevante cu privire la validitatea înregistrării membrilor [articolul 5 alineatul (2) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

În urma înregistrării, sunt furnizate informații secrete, personale și netransferabile care permit accesul la zona restricționată a platformei [articolul 5 alineatul (3) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013]: https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

În materie de succesiuni, începând cu 2 septembrie 2013, în cazurile în care partajul succesoral este contestat, părțile interesate pot alege biroul notarial unde doresc să deschidă procedura de inventariere, cu condiția să existe o legătură relevantă cu partajul succesoral pe baza locului în care a fost deschisă succesiunea, pe baza locului în care se află majoritatea bunurilor imobile sau a unităților comerciale care fac parte din moștenire sau pe baza locului în care își au reședința majoritatea părților direct interesate de partajul succesoral respectiv [articolul 1 alineatul (2) din Cadrul juridic pentru inventarul notarial, publicat în anexa la Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019]. Procedurile sunt înaintate instanței în anumite etape pentru ca judecătorul să pronunțe o hotărâre, inclusiv pentru a confirma împărțirea bunurilor (articolul 5 din Cadrul juridic pentru inventarul notarial, publicat în anexa la Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019).

Notă: Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019 a abrogat în mod expres Legea nr. 23/2013 din 5 martie 2013 (Legea de aprobare a Cadrului juridic privind inventarul). Cu toate acestea, cadrul juridic privind procedurile de inventariere, aprobat în anexa la Legea nr. 23/2013 din 5 martie 2013, se aplică în continuare procedurilor de inventariere care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 117/2009 din 13 septembrie 2009, erau pendinte în fața notarilor, care sunt prelucrate în conformitate cu acest cadru [articolul 11 alineatele (2) și (3) din Legea nr. 117/2009 din 13 septembrie 2009].

Procedurile de inventariere sunt soluționate, de preferință, de către notari prin mijloace electronice, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013 la adresa https://www.inventarios.pt/

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Citius

În general, toate procedurile judiciare, mai exact acțiunile principale, măsurile asigurătorii, procedurile auxiliare, notificările judiciare individuale și orice alte proceduri, fie ele conexate sau autonome, inclusiv căile de atac, utilizează în prezent formatul electronic și sunt prelucrate în Citius (articolul 1 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013).

În ceea ce privește cauzele înaintate instanțelor, platforma Citius permite introducerea și prelucrarea următoarelor:

a) acțiuni declarative civile, măsuri asigurătorii și notificări judiciare individuale, cu excepția procedurilor de protecție a copiilor și a cererilor de daune civile sau a procedurilor civile de executare introduse în contextul procedurilor penale;

b) proceduri civile de executare și toate procedurile auxiliare conexate executării (în acest caz, procedura de executare, împreună cu tipărirea oricăror documente considerate esențiale, ar trebui să aibă loc numai după ce instanța a primit o cerere sau informații care necesită intervenția sa).

Același lucru se aplică procedurilor de somație de plată. Vă rugăm să consultați fișa informativă relevantă.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Depunerea cererii de inventariere la notar, eventualele contestații și toate acțiunile ulterioare trebuie efectuate, ori de câte ori este posibil, prin intermediul Platformei de gestionare a procedurilor de inventariere [articolul 2 alineatul (2) din Cadrul juridic pentru inventarul notarial, publicat în anexa la Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019].

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

În general, serviciile descrise sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Citius

Actele de procedură ar trebui prezentate prin completarea formularelor disponibile pe pagina web menționată în răspunsul la întrebarea 1, la care ar trebui anexate următoarele:

a) fișiere conținând celelalte informații cerute de lege, conținutul material al actelor de procedură și alte informații considerate relevante de către reprezentantul legal, care nu se încadrează la nicio rubrică din formular [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013];

b) în mod individual, documentele care trebuie să însoțească actul de procedură [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Atunci când actele de procedură și documentele sunt prezentate astfel, acestea trebuie să fie semnate electronic pe platforma Citius utilizând un certificat de semnătură electronică prin care se garantează în permanență statutul profesional al semnatarului [articolul 6 alineatul (3) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Fișierele și documentele trebuie să fie în formatul Portable Document Format (.pdf), de preferință în versiunea PDF/A, și, în cazul documentelor scrise, trebuie să se permită efectuarea de căutări în text [articolul 8 litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

În ceea ce privește procedurile de somație de plată, fișierele ar trebui să fie în formatul extensive markup language (.xml), specificațiile acestuia putând fi consultate la adresa https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

O cerere de procedură de inventariere poate fi depusă:

a) de către partea interesată sau de către reprezentantul legal al acesteia, prin completarea formularului electronic de introducere a procedurilor de inventariere furnizat pe platformă și prin anexarea documentelor relevante în conformitate cu procedurile și instrucțiunile date [articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013];
b) de către partea interesată, la biroul notarial, pe suport de hârtie, prin depunerea modelului de cerere de inventariere menționat la articolul precedent, împreună cu documentele relevante [articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Accesul la site-ul web menționat anterior se face prin certificare electronică, după cum urmează:

a) de către cetățeni, prin certificatul digital încorporat în cărțile lor de identitate [articolul 2 alineatul (4) litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013];
b) de către avocați și consilieri juridici prin intermediul certificatului digital care confirmă statutul lor profesional [articolul 2 alineatul (4) litera (b) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Notă: Notarii au competența de a desfășura proceduri de inventariere ca urmare a decesului sau a dizolvării regimului matrimonial al bunurilor în cadrul unui regim funcțional de competență în paralel cu instanțele judecătorești. Acțiunea poate fi introdusă în fața instanței sau a notarilor, în conformitate cu decizia părții care inițiază procedura sau astfel cum s-a convenit între toate părțile implicate [articolul 1083 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 117/2019 din 13 august 2019]. Cu toate acestea, în cazul în care partea nu are capacitate juridică, este un adult însoțit sau este absentă ori în cazul în care inventarul depinde de alte proceduri judiciare, procedura trebuie să fie inițiată în mod obligatoriu în instanță. În inventarele notariale, notarii își exercită competența prin împărțirea funcțională a sarcinilor cu judecătorul și sunt responsabili de desfășurarea și gestionarea procedurilor și de soluționarea litigiilor declarative și a incidentelor apărute. Judecătorului îi revine sarcina de a pronunța o hotărâre de confirmare a partajării activelor, de a decide cu privire la aspectele prezentate de notar instanțelor și de a examina orice acțiune introdusă împotriva deciziilor notarului.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele cu caracter personal colectate de instanțe în exercițiul funcției lor judiciare sunt prelucrate de platforma informatică Citius, care a fost creată și este gestionată de Institutul de gestiune financiară și infrastructură al Ministerului Justiției, I.P. (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) („IGFEJ, I.P.”), aflat sub responsabilitatea Ministerului Justiției, care are rolul de persoană împuternicită de operator pentru cel mai înalt organism din sistemul juridic, și anume Consiliul Superior al Magistraturii, [conform articolelor 4, 8 și 28 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)].

IGFEJ, I.P. are obligația de a garanta că sunt puse în aplicare toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a se asigura faptul că datele sunt prelucrate în conformitate cu regulamentul și că drepturile persoanelor vizate sunt protejate, astfel cum a indicat Consiliul Superior al Magistraturii, care l-a numit pe judecător în calitate de responsabil cu protecția datelor.

La rândul său și în conformitate cu articolul 37 din RGPD, Ministerul Justiției a numit un singur responsabil cu protecția datelor pentru organismele aflate în responsabilitatea sa, inclusiv pentru IGFEJ, I.P. (vide Ordonanța legislativă nr. 5643/2018 din 7 iunie 2018).

Este responsabilitatea judecătorului cauzei să decidă cu privire la accesul la datele cu caracter personal și la transmiterea acestor date în cadrul procedurilor judiciare. Judecătorul cauzei va lua această decizie în conformitate cu normele procedurale aplicabile unei anumite cauze și cu RGPD, după cum urmează: prelucrarea datelor cu caracter personal de către instanțe permite limitarea aplicării regulamentului la operațiuni și proceduri specifice [articolul 23 alineatul (1) literele (d) și (f) din RGPD]; autoritatea de control nu este competentă să supravegheze operațiunile de prelucrare efectuate de instanțe care acționează în exercițiul funcției lor judiciare [limitare prevăzută la articolul 55 alineatul (3) din RGPD]. Căile de atac prevăzute de dreptul procesual național se aplică deciziilor judiciare în materie.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Citius

Actele de procedură și documentele depuse de reprezentanții legali ar trebui să fie semnate digital utilizând un certificat de semnătură electronică, care garantează în permanență identitatea și statutul profesional al semnatarului [articolul 6 alineatul (3) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Platforma Citius asigură următoarele:

a) certificarea datei și a orei la care s-au depus documentele [articolul 13 litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013];

b) faptul că expeditorul păstrează o copie a actului de procedură și a documentelor depuse pe care se indică data și ora la care s-a efectuat depunerea certificată [articolul 13 litera (b) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013];

c) faptul că, dacă documentele nu pot fi livrate destinatarului, expeditorul primește un mesaj care îl informează că actul de procedură sau documentele nu au putut fi încărcate pe platformă [articolul 13 litera (c) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Judecătorii și procurorii depun întotdeauna documente oficiale în format electronic prin intermediul sistemului informatic Citius, cu o semnătură electronică certificată sau avansată (articolul 19 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013).

În cazurile care nu necesită reprezentare legală și în cazul în care partea nu are un avocat, actele de procedură pot fi depuse, de asemenea, la instanța de judecată în unul dintre următoarele moduri [articolul 144 alineatul (7) din Codul de procedură civilă]:

a) depunere în persoană la grefa instanței, data depunerii fiind luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură [articolul 144 alineatul (7) litera (a) din Codul de procedură civilă];

b) prin scrisoare recomandată, data depunerii înregistrării poștale fiind luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură [articolul 144 alineatul (7) litera (b) din Codul de procedură civilă];

c) prin fax; în acest caz, data la care sunt expediate documentele este luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură [articolul 144 alineatul (7) litera (c) din Codul de procedură civilă].

Dacă partea în cauză dispune de reprezentare legală și există un obstacol justificat în calea depunerii documentelor în format electronic, acestea pot fi depuse prin una dintre metodele menționate mai sus [articolul 144 alineatul (8) din Codul de procedură civilă].

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

După depunerea cererii în conformitate cu cerințele aplicabile, platforma sau notarul va furniza solicitantului o confirmare a depunerii documentelor, precizând:

a) data și ora depunerii cererii [articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013];
b) codul și instrucțiunile de accesare a site-ului web https://www.inventarios.pt/ în vederea consultării cauzei [articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013];

c) o referință Multibanco ATM pentru plata primei rate a taxelor notariale și suma corespunzătoare [articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013];
d) numărul care va fi alocat cauzei după plata primei rate a taxelor notariale [articolul 5 alineatul (2) litera (d) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Citius

Da, trebuie achitate taxele judiciare.

În primul rând, trebuie emis un „document unic de plată” (Documento Único de Cobrança - DUC), care poate fi accesat pe pagina web a IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC poate fi reglat în următoarele moduri:

  • prin Multibanco ATM sau prin Homebanking [în secțiunea „Plăți către stat” (Pagamentos ao Estado)];
  • la grefa instanței, prin card Multibanco;
  • la sucursala băncii dvs.

(articolul 17 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 419-A/2009 din 17 aprilie 2009).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele secțiuni:

Servicii – Costurile aferente procedurilor: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

În procedurile în care utilizarea mijloacelor electronice nu este obligatorie, taxele judiciare se reduc la 90 % din valoare în cazul în care partea depune toate actele prin mijloace electronice [articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul privind costurile aferente procedurilor, publicat în anexa la Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2008].

În ceea ce privește somațiile de plată, vă rugăm să consultați fișa informativă relevantă.

Portugalia acceptă, de asemenea, plata taxelor judiciare prin transfer bancar din străinătate.

Un simulator de taxe judiciare este disponibil la adresa:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Costurile aferente procedurilor de inventariere acoperă taxele și cheltuielile notariale (articolul 15 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013). Plata se efectuează utilizând referința de transfer electronic Multibanco ATM generată la depunerea cererii (articolul 20 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013).

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, este posibilă întreruperea procedurii sau retragerea cererii în condițiile prevăzute de normele procedurale naționale aplicabile fiecărui caz.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În general, în cadrul procedurilor judiciare, actele de procedură prezentate de pârât sunt transmise instanței în format electronic, iar data depunerii documentelor este luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură [articolul 144 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

În cazurile care nu necesită reprezentare legală și în cazul în care partea nu are avocat, actele de procedură pot fi depuse, de asemenea, în persoană la grefa instanței sau pot fi trimise prin scrisoare recomandată sau prin fax [articolul 144 alineatul (7) din Codul de procedură civilă].

Pentru procedurile de inventariere, vă rugăm să consultați răspunsurile la întrebările 4 și 6.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Citius

Dacă pârâtul dorește să răspundă, cererea este procesată tot electronic, deși anumite documente vor fi tipărite. Sunt necesare în continuare documente pe suport de hârtie (de exemplu, judecătorii nu dispun de resursele materiale care să le permită să analizeze o cauză și să elaboreze o hotărâre pe monitoare separate sau să consulte procesul digital în sala de judecată în timp ce se judecă cauza; în unele cauze, instanța este cea care decide dacă analiza detaliată a anumitor documente necesită tipărirea acestora).

Dosarul fizic al cauzei trebuie să includă numai actele de procedură relevante pentru hotărârea pe fond, astfel cum precizează judecătorul într-o hotărâre motivată în fiecare cauză în parte. Se presupune că următoarele nu sunt relevante [articolul 28 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013]:

a) solicitări de modificare a datei unei audieri;

b) comunicări administrative și notificări de executare care se referă doar la organizarea procedurilor și răspunsuri, cum ar fi:

i) comunicări care dispun citarea sau notificarea părților;

ii) notificări de programare a audierilor;

iii) notificări privind trimiterea unui caz la procuratură;

iv) notificări privind anchetele efectuate de diferite departamente, cum ar fi direcțiile de cercetări penale ale poliției, oficiile de registru, Institutul Național de Medicină Legală și Științe Criminalistice din Portugalia (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Direcția Penitenciare și Reabilitare Socială (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) sau Direcția generală de securitate socială (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) timbre de validare aplicate de către procuror și judecător;

c) aprobarea numirii unui executor judecătoresc în vederea prezentării unei citații;

d) comunicări interne;

e) certificate negative rezultate din consultarea bazelor de date la departamentele administrației publice;

f) acțiuni specifice, comunicări sau notificări ale executorului judecătoresc.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Notarul trebuie să înregistreze toate etapele procedurii pe platformă, astfel încât fiecare etapă să poată fi identificată și să se găsească o copie a documentelor aferente și a oricăror documente însoțitoare [articolul 12 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Orice acțiune oficială în instanță introdusă de orice persoană implicată în procedură care nu este depusă electronic trebuie scanată de notar și înregistrată în dosarul procedurii de inventariere aferente [articolul 12 alineatul (2) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

În cazul în care scanarea documentelor menționate mai sus nu este posibilă din cauza naturii actelor de procedură sau a oricărui alt document prezentat de partea interesată, notarul trebuie să înregistreze acțiunea în platforma procedurilor de inventariere, precizând că documentul în cauză poate fi consultat la biroul notarial [articolul 12 alineatul (3) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul nu răspunde, cererea urmează procedura aplicabilă și este prelucrată electronic până la soluționare. Anumite documente vor fi tipărite, astfel cum se explică în răspunsul la întrebarea anterioară.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsurile la întrebările 2 și 4.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Citius

Pentru a afla în ce cazuri legea permite notificarea prin internet, vă rugăm să consultați fișa informativă „Notificarea documentelor – Portugalia”, în special răspunsurile la întrebările 5 și 6.

În cazul în care este permisă notificarea electronică, aceasta se realizează prin intermediul platformei Citius, care asigură în mod automat faptul că documentele sunt disponibile și pot fi vizualizate la adresa

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

[Articolul 25 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Notificarea din partea notarului către reprezentanții legali ai părților care sunt deja implicați în procedură se realizează prin intermediul platformei procedurilor de inventariere, în spațiul restricționat rezervat în sistem pentru reprezentantul legal. Notificarea este considerată a fi efectuată în a treia zi după ce documentul a fost pus la dispoziție în spațiul restricționat rezervat în sistem pentru reprezentantul legal sau în următoarea zi lucrătoare dacă ziua respectivă nu este o zi lucrătoare [articolul 9 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Atunci când documentul este pus la dispoziție în spațiul restricționat rezervat pe platformă pentru reprezentantul legal, se trimite concomitent un e-mail la adresa de e-mail furnizată anterior de reprezentantul legal, comunicându-i-se acestuia din urmă faptul că documentul este disponibil pe platformă [articolul 9 alineatul (2) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

În cazul în care notificarea este efectuată direct către părți, documentele sunt transmise pe suport de hârtie, în condițiile prevăzute în Codul de procedură civilă [articolul 9 alineatul (3) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013] și sunt înregistrate pe platforma procedurilor de inventariere, cu semnătura electronică a grefierului implicat [articolul 9 alineatul (4) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Pentru a afla în ce cazuri legea permite notificarea prin internet a hotărârilor judecătorești, vă rugăm să consultați fișa informativă „Notificarea documentelor – Portugalia”, în special răspunsurile la întrebările 5 și 6.

Comunicarea hotărârilor judecătorești are loc în sistemul Citius-Magistrados Judiciais, iar textul hotărârilor este pus la dispoziție pe platforma Citius.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, următoarele pot fi depuse electronic: permisiunile de a formula un apel, expunerile motivelor căilor de atac și răspunsurile aferente și contestațiile împotriva respingerii unei căi de atac sau a trimiterii acesteia către o altă instanță (articolul 15 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013).

În ceea ce privește notificarea hotărârii pronunțate cu privire la calea de atac, vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, se pot iniția proceduri de executare prin intermediul internetului.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Citius

Cu excepția procedurilor de executare, pe care părțile sunt autorizate să le consulte, toate celelalte proceduri judiciare pot fi consultate online numai de reprezentanții legali (avocați și consilieri juridici), de executorii judecătorești și, în cadrul procedurilor de insolvență, de administratorii judiciari (articolul 27 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013).

Procedura de executare poate fi consultată de către creditor sau debitor la adresa https://justica.gov.pt/Servicos/Consultar-o-meu-processo-executivo, prin autentificare prealabilă cu ajutorul certificatului de autentificare digitală integrat în cărțile de identitate sau prin cheia digitală mobilă. Consultarea se realizează în conformitate cu procedurile și instrucțiunile furnizate pe site-ul web.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Părțile și reprezentanții lor legali pot consulta procedurile de inventariere pe platforma procedurilor de inventariere [articolul 13 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Părțile pot accesa acest sistem exclusiv în scopuri de consultare, cu ajutorul unui cod furnizat de notar cu ocazia primei notificări a documentelor către partea în cauză [articolul 13 alineatul (2) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Legislația aplicabilă

Legea nr. 41/2013 din 26 iunie 2013 – Codul de procedură civilă

Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013 – Prelucrarea electronică a cauzelor judiciare

Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019 – Cadrul juridic pentru inventarul notarial

Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013 – privind prelucrarea documentelor și condițiile aplicabile procedurii de inventariere

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 din 27 aprilie 2016 – Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD)

Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 419-A/2009 din 17 aprilie 2009 – privind cheltuielile de procedură, amenzile și alte sancțiuni

Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2008 – Regulamentul privind costurile aferente procedurilor

Linkuri utile

Portalul Citius

Portalul Ministerului Justiției

Direcția Generală pentru Administrarea Justiției

Direcția Generală pentru Politica privind Justiția

Institutul de gestiune financiară și infrastructură al Ministerului Justiției

 

N.B.:

Informațiile cuprinse în prezenta fișă informativă nu creează obligații pentru punctul de contact civil al RJE, pentru instanțele judecătorești sau pentru alte entități și autorități. Este în continuare necesar să se consulte legislația în vigoare, care poate face obiectul unor actualizări periodice sau a cărei interpretare, prin jurisprudență, poate suferi modificări.

Ultima actualizare: 22/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.