Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Od 1. septembra 2017 je elektronické konanie povinné v občianskoprávnych žalobách s povinným právnym zastupovaním (hodnota sporu nad 25 000 EUR), ktoré boli podané na súdy prvého stupňa (rechtbanken) v strednom Holandsku a v provincii Gelderland (pozri webové sídlo holandskej justície – De Rechtspraak).

Od 1. októbra 2019 je elektronické konanie možné len vo veciach, ktoré boli podané elektronicky na súdy prvého stupňa (rechtbanken) v strednom Holandsku a v provincii Gelderland po 1. septembri 2017. Od 1. októbra 2019 nie je možné na tieto súdy elektronicky podávať nové veci.

Správcovia/likvidátori môžu predložiť výpisy účtov a výnosov prostredníctvom okresného kontaktného miesta (Digitaal loket kanton). Výpis účtov a výnosov (prehľad príjmov, výdavkov, majetku, pohľadávok a dlhov dotknutého účastníka za predchádzajúci rok) je možné každoročne vyplniť použitím elektronického formulára a poslať okresnému súdu, pokiaľ ten nerozhodne inak. V tomto prípade je na pripojenie potrebné použiť kód DigID.

Od novembra 2017 všetky súdy prvého stupňa takisto vyzývajú profesionálnych správcov, aby s nimi v správnych veciach komunikovali elektronicky. Tento prístup sa postupne zavádza na všetkých úradoch správcov (pozri webové sídlo De Rechtspraak).

V prípade Najvyššieho súdu (Hoge Raad) sa vyžaduje, aby sa kasačné odvolania týkajúce sa občianskoprávnych vecí vždy podávali elektronicky (pozri webové sídlo Hoge Raad der Nederlanden).

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Od 1. septembra 2017 do 1. októbra 2019 sa konania týkajúce sa občianskoprávnych žalôb s povinným právnym zastupovaním, ktoré boli podané na súdy prvého stupňa v strednom Holandsku a v provincii Gelderland, viedli elektronicky. V prípade iných súdov to nie je možné. Konania začaté počas tohto obdobia na súdoch prvého stupňa v strednom Holandsku a v provincii Gelderland budú v zásade uzavreté elektronicky (pozri aj body 3 až 16).

Holandská justícia (Rechtspraak) pracuje na zabezpečení nového online prístupu v prípade občianskych vecí. Informácie o dosiahnutom pokroku a možnostiach v tejto oblasti budú sprístupnené na webovom sídle De Rechtspraak.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

V občianskoprávnych žalobách s povinným právnym zastupovaním, ktoré boli podané na súdy v strednom Holandsku a v provincii Gelderland a ktoré sa začali riešiť v období uvedenom v bode 2, je elektronické konanie k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Asistenčná služba centra právnej služby (rechtsspraakservicecentrum) je dostupná elektronicky alebo telefonicky od 8.00 hod. do 20.00 hod.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Áno, žaloba sa podáva zaslaním návrhu na začatie konania (procesinleiding) prostredníctvom internetového portálu holandskej justície (Rechtspraak).

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

V tejto súvislosti pozri technický predpis na webovom sídle De Rechtspraak.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Áno, na predloženie dokumentov je potrebná elektronická identifikácia. Advokáti používajú svoj advokátsky preukaz (advocatenpas). Občania môžu použiť svoj kód DigID alebo svoj elektronický identifikátor (podniky). Zákon stanovuje, ktoré prostriedky identifikácie sú povolené.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Áno, súdne poplatky sa platia vo všetkých konaniach. Advokáti majú vedený bežný účet v holandskom justičnom systéme. V prípade elektronických konaní sa súdne poplatky platia elektronicky. V prípade nezaplatenia poplatku sa konanie nemôže začať (ani sa v ňom nemôže pokračovať).

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno, zákon a súdny poriadok holandskej justície stanovujú spôsoby späťvzatia žaloby.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Áno, ak sa uplatňujú právne predpisy o elektronických konaniach, žalovaný môže odpovedať elektronicky. Ak je žalovaný zastúpený advokátom, odpoveď sa musí odoslať elektronicky. Ak má žalovaný právo konať vo vlastnom mene, odpoveď je možné zaslať aj v papierovej forme.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Celé elektronické konanie prebieha online. Žalovaný dostane prostredníctvom e-mailu oznámenie o každom novom dokumente, ktorý je založený do elektronického spisu. Žalovaný môže pridať svoje vlastné dokumenty a nahliadať do svojho elektronického spisu. Rozsudok sa oznamuje elektronicky.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Ak bola vec riadne úradne doručená druhému účastníkovi konania, môže byť vydaný rozsudok pre zmeškanie. Druhý účastník konania je písomne informovaný o procesných úkonoch.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Pozri odpoveď na otázku č. 1. Zasielanie správ a dokumentov prostredníctvom e-mailu nie je povolené, pretože nie je možné zaručiť dostatočnú bezpečnosť.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Nie, súdne písomnosti nie je možné oznamovať ani úradne doručovať cez internet. Na webovom sídle holandskej justície (De Rechtspraak) je však uverejnených množstvo súdnych rozhodnutí, ktorým sa prideľuje číslo ECLI, vďaka ktorému ich možno ľahko vyhľadať. O tom, či sa rozhodnutie má uverejniť na uvedenom webovom sídle, vo všeobecnosti rozhoduje predseda pojednávania. Nie všetky rozhodnutia sa uverejňujú na internete. Na uvedenom webovom sídle sa uverejňuje len výber rozhodnutí, ktoré majú význam z právneho hľadiska alebo ktoré sú predmetom značného (mediálneho) záujmu.

Mená osôb, ktoré sú uvedené v rozhodnutí, sa anonymizujú z dôvodov ochrany súkromia. Podniky a jednotlivci, ktorí sú zapojení do prípadu z profesijných dôvodov, nie sú anonymizovaní.

Keď sa konania môžu alebo musia viesť elektronicky, rozhodnutie sa založí do elektronického spisu. Týmto spôsobom sa rozhodnutie oznámi účastníkom konania.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Nie, uverejnenie na internete sa uskutoční po oznámení účastníkom konania, teda po dátume vydania rozsudku. Pozri aj odpoveď na otázku č. 13.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Nie, odvolanie na vyššiu inštanciu nie je možné podať elektronicky. Odvolanie možno podať elektronicky len v konaniach vedených elektronicky, v ktorých sa vynesie rozsudok pre zmeškanie.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie, nie je to možné.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Vo veciach, v ktorých sa konanie vedie elektronicky, môžu do dokumentov týkajúcich sa veci nahliadnuť kedykoľvek len advokáti.

Niektoré formuláre sú k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle holandskej justície (De Rechtspraak) v PDF formáte, ale tieto dokumenty musia byť následne zaslané súdu bežnou poštou, aby mohli byť zahrnuté do konania. Medzi tieto dokumenty patria najmä formuláre týkajúce sa oddelenia majetku a rozdelenia dôchodku, formuláre týkajúce sa úpravy rodičovských práv a povinností, opatrovníctva, súdneho dohľadu a mentorstva, formuláre vyhlásenia súdnych znalcov a tlmočníkov, formuláre týkajúce sa platobnej neschopnosti, formuláre týkajúce sa európskych platobných rozkazov, formuláre pre európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a formuláre sťažnosti v odvolacom konaní.

Informácie, ktoré sa môžu považovať za dôležité v právnych vzťahoch, ako aj informácie, ktoré umožňujú zaručiť nezávislosť sudcov, sa zaznamenávajú centrálne a sú prístupné všetkým občanom online na webovom sídle holandskej justície. Ide o centrálny register opatrovníctva (Centraal Curateleregister), centrálny insolvenčný register (Centraal Insolventieregister), register majetku manželov (huwelijksgoederenregister) a register vedľajších funkcií justičných pracovníkov (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), ktoré sú všetky k dispozícii online.

Posledná aktualizácia: 09/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.