Millises liikmesriigis?

Leia, millise liikmesriigi millise kohtu poole pöörduda, kui vaidlust ettevõtja, kutseala esindaja, Teie tööandja, pereliikme või kellegi teisega Teie oma riigis või välismaal ei õnnestu kohtuväliselt lahendada.

Kui Teie kohtuasi piirdub ainult ühe liikmesriigiga, peate kindlaks tegema, milline on pädev kohus seda arutama. Kui Te pöördute valesse kohtusse või kui tekib vaidlus kohtualluvuse üle, võib menetlus oluliselt venida või kohtuasja ei hakata arutama, sest kohtualluvus on vale.

Liikmesriikides kehtivad erinevad kohtualluvuseeskirjad, mille alusel määratakse kindlaks pädevuse jagunemine riigi territooriumil asuvate kohtute vahel.

Kui tegemist on rahvusvahelise või piiriülese kohtuasjaga, peate määrama kindlaks nii pädeva liikmesriigi kui ka pädeva kohtu. Vastusest sellele küsimusele võib oleneda väga palju. Asja menetlemine välismaal võib tuua kaasa täiendavaid ebamugavusi ja kulusid, sest Teil tuleb näiteks lasta oma avaldused tõlkida, palgata asja menetlevas liikmesriigis advokaat või sõita istungil osalemiseks kõnealusesse riiki.

Et aidata Teil välja selgitada teatava kohtuasja arutamiseks pädev kohus, kasutage otsingumootorit Euroopa justiitsatlases tsiviilasjades. Sellest leiate liikmesriikide tsiviil- ja kaubandusasjades pädevate kohtute nimed ja aadressid (esimese astme kohtud, apellatsioonikohtud jne) ja nende kohtute tööpiirkonnad.

Vaadake ka järgmisi osi:

Kui olete kindlaks määranud pädeva liikmesriigi ja kohtu, võite anda asja kohtusse – selleks tutvuge osaga Kuidas toimida?.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.