Millise riigi kohus on pädev kohtuasjaga tegelema?

Euroopa Liidu õigus saab määrata, milline kohus menetleb juhtumit juhul, kui vaidluse kumbki pool algatab menetluse eri liikmesriigis.

Näiteks võib juhtuda, et pärast liiklusõnnetust kahe isiku vahel, kellest ühe elukoht on Saksamaal ja teise elukoht Prantsusmaal, esitab kumbki kahju hüvitamise hagi teise vastu oma elukohajärgses liikmesriigis.

Euroopa Liidu (EL) õigusega määratakse asjas pädev kohus, et vältida vastuoluliste otsuste tegemine. Üldreeglina tuleks isik kaevata kohtusse selles liikmesriigis, kus on tema elukoht. Lisaks sellele võib alternatiivina konkreetsetel juhtudel kohaldada muid kohtualluvuse eeskirju. Näiteks võib isiku, kes ei täida lepingut, kaevata kohtusse seal, kus lepinguline kohustus oleks tulnud täita (nt kohas, kuhu ostetud kaup oleks tulnud toimetada). On olemas erieeskirjad selliste rühmade kaitseks nagu tarbijad, töövõtjad ja kindlustatud isikud.

Perekonnaõiguses on olemas ELi eeskirjad, millega määratakse lahutuse, vanemliku vastutuse või elatisnõude menetlemise asukoht.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Kui Te olete leidnud kohtualluvuse eeskirjade alusel õige liikmesriigi, peate leidma ka pädeva kohtu.

Euroopa justiitsatlas tsiviilasjades sisaldab liikmesriikide tsiviil- ja kaubandusasjades pädevate kohtute nimesid ja aadresse (esimese astme kohtud, apellatsioonikohtud jne) ja nende kohtute tööpiirkondi.

Viimati uuendatud: 30/05/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.