Vykonávanie dôkazov

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 1206/2001

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!

Všeobecné informácie

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach je zamerané na zlepšenie, zjednodušenie a urýchlenie spolupráce súdov pri vykonávaní dôkazov.

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska. Medzi Dánskom a ostatnými členskými štátmi sa uplatňuje Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z roku 1970.

Nariadenie upravuje dva spôsoby vykonávania dôkazov medzi členskými štátmi: vykonanie dôkazu dožiadaným súdom a priame vykonanie dôkazu dožadujúcim súdom.

Dožadujúci súd je súd, pred ktorým sa začalo alebo má začať konanie. Dožiadaný súd je súd iného členského štátu, ktorý je príslušný na vykonanie dôkazov. Ústredný orgán má za úlohu poskytovať informácie a hľadať riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dožiadaním.

Nariadením sa zavádza používanie desiatich tlačív.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiace odkazy

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o vykonávaní dôkazov  PDF (319 Kb) sk

Používanie videokonferencie pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001  PDF (665 Kb) sk

Haagsky dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 18. marca 1970

ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)

Posledná aktualizácia: 01/07/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.