Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia 2020/1783.

Všeobecné informácie

Cieľom nariadenia (EÚ) 2020/1783 o spolupráci súdov členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) je zlepšiť, zjednodušiť a urýchliť spoluprácu medzi súdmi pri vykonávaní dôkazov. Nariadením sa od 1. júla 2022 nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001.

Decentralizovaný informačný systém ako povinný komunikačný prostriedok, ktorý sa má používať na zasielanie a prijímanie žiadostí, formulárov a inej komunikácie, sa však začne uplatňovať až od 1. mája 2025 [prvý deň mesiaca nasledujúceho po období troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu uvedeného v článku 25 [ďalšie informácie nájdete v článku 35 nariadenia (EÚ) 2020/1783].

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska. Medzi Dánskom a ostatnými členskými štátmi sa uplatňuje Haagsky dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z roku 1970.

Nariadenie upravuje tri spôsoby vykonávania dôkazov medzi členskými štátmi: dokazovanie prostredníctvom dožiadaného súdu, priame dokazovanie dožadujúcim súdom a dokazovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi.

Dožadujúcim súdom je súd alebo iný príslušný orgán, ak bol oznámený príslušným členským štátom, pred ktorým sa konanie začalo alebo sa má začať. Dožiadaný súd je súd iného členského štátu, ktorý je príslušný na vykonávanie dôkazov. Ústredný orgán má za úlohu poskytovať informácie a hľadať riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dožiadaním.

Nariadením sa zavádza používanie štrnástich tlačív.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiace odkazy

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach

Haagsky dohovor z 18. marca 1970 o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj
Posledná aktualizácia: 22/02/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.