Vigtigste principper og faser i mæglingen

Mægling er kendetegnet ved en række grundlæggende principper, som er fælles for de forskellige ordninger i EU's medlemsstater. Uanset hvilken model der anvendes, kan følgende etaper identificeres.

Grundlæggende principper

Upartiskhed

Mæglerne er neutrale og tager ikke parti i en konflikt. Mæglerne er ikke rådgivere og giver ikke vejledning om den enkeltes retsstilling. De vil sædvanligvis anbefale, at man søger juridisk rådgivning samtidig med mæglingsprocessen.

Fortrolighed

I almindelighed gælder det, at det, der mundtligt fremføres under en mægling, og de dokumenter, der fremlægges, ikke kan bruges som bevismateriale i samme sag, hvis den senere ender i retten. En mægler kan heller ikke afgive forklaring i retten.

Mæglingens frivillige karakter

Parterne i en konflikt skal gøres bekendt med, at mægling udgør en yderligere mulighed for løsning af deres konflikt. Afvisningen af at gøre et forsøg på mægling har ingen indflydelse udfaldet af en retssag.

Dette princip er ikke til hinder for en forpligtelse til at deltage i informationsmøder om mægling, eller endog for obligatorisk mægling, så længe parterne ikke tvinges til at bilægge deres konflikt ved mægling.

Etaper af mægling

1. Indledning: Mægleren angiver rammerne for processen

Mægleren begynder med at angive formålet med mæglingen, og han eller hendes rolle i processen. Mægleren opstiller nogle regler og opfordrer hver af parterne til at tilslutte sig denne specifikke proces.

2. Parterne beskriver problemerne

Mægleren lytter til hver af parterne, mens de fortæller deres historie.

Han eller hun tager bestik af de følelser, der kommer frem, og beroliger om nødvendigt parterne, ligesom han identificerer de punkter, som er vigtige for hver af parterne.

3.  Identifikation af de omstridte punkter og fastsættelse af en plan for drøftelserne

I denne fase lægger mægleren en plan for drøftelserne ved at opsummere, på hvilke punkter der er enighed (som parterne finder lige vigtige), og hvilke punkter parterne er uenige om. Mægleren afgør i samråd med parterne, hvilke spørgsmål der skal drøftes.

4. Skitsering af muligheder/løsninger

Mægleren hjælper parterne med brainstorming, så de kan finde en række muligheder og løsninger på deres situation.

5. Afvejning af mulighederne og valg af den mest egnede/acceptable mulighed/løsning

I denne fase hjælper mægleren parterne med at nå frem til et forlig, idet parterne overvejer de forskellige løsningsmuligheder, der er kommet frem, og vælger dem, der har størst chance for at bære frugt, og som parterne kan acceptere.

6. Afslutning af mæglingsprocessen

Parterne er nået frem til et forlig

Mægleren bistår ved udarbejdelsen af en klar og detaljeret aftale.

En advokat kan gennemgå denne aftale for at sikre, at den har retsvirkning inden for alle de berørte retssystemer.

Der er ikke opnået et forlig

Hvis parterne ikke når frem til en aftalt løsning på deres konflikt, opsummerer mægleren de problemer, der fortsat består, og de fremskridt, der er gjort. Mægleren takker parterne for deres deltagelse og afslutter mæglingsprocessen. Det står parterne frit for at anlægge eller fortsætte en retssag.

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.