Uitgangspunten en stadia

Bemiddeling/mediation wordt gekenmerkt door een aantal hoofdbeginselen die de verschillende systemen in de EU-lidstaten gemeen hebben. Ongeacht het toegepaste mediationmodel kunnen de volgende beginselen en fasen worden onderscheiden.

Hoofdbeginselen

Onpartijdigheid

Mediators zijn neutraal en kiezen geen kant. Mediators zijn geen adviseurs en geven geen advies over uw persoonlijke situatie. Ze zullen u meestal aanraden om naast de mediation ook juridisch advies in te winnen.

Vertrouwelijkheid

Wat u tijdens een mediationprocedure zegt en de documenten die u in de loop daarvan verstrekt, kunnen in de regel niet als bewijs tegen u worden gebruikt als de zaak voor de rechter komt. Verder kan de mediator in een eventuele rechtszaak over het geschil niet als getuige worden gehoord.

Vrijwilligheid

De partijen in een geschil moeten worden gewezen op de mogelijkheid om hun geschil niet door de rechter te laten beslechten, maar via mediation op te lossen. Een weigering om gebruik te maken van de mogelijkheid van mediation, heeft geen invloed op de uitspraak van de rechter.

Dit beginsel is niet in strijd met een eventuele verplichting om zich over mediation te laten voorlichten en zelfs niet met een eventuele mediationplicht, zolang de partijen maar niet gedwongen worden om hun geschil via mediation te beslechten.

Fasen van mediation

1. Opening: de mediator bereidt de mediation voor

De mediator begint met uitleggen van het doel van de mediation, het verloop van de procedure en zijn rol daarin. De mediator bepaalt de regels en vraagt elke partij of zij instemt met de procedure.

2. De partijen leggen uit wat het probleem is

De mediator luistert naar het verhaal van elke partij.

Hij erkent emoties, stelt de partijen indien nodig gerust en brengt de zorgpunten van elke partij in kaart.

3. In kaart brengen van de problemen en vaststellen van de onderhandelingsagenda

In deze fase stelt de mediator de onderhandelingsagenda vast door een kort overzicht te maken van de punten van overeenstemming (vergelijkbare zorgpunten) en onenigheid. Hij bepaalt in overleg met de partijen welke kwesties besproken moeten worden.

4. Brainstormen over opties en oplossingen

De mediator brainstormt met de partijen over mogelijke oplossingen voor hun situatie en de beschikbare opties.

5. Beoordelen van de opties en kiezen van de meest werkbare/aanvaardbare optie/oplossing

In deze fase helpt de mediator de partijen om toe te werken naar een overeenkomst door met hen de in kaart gebrachte opties te beoordelen en vervolgens de voor beide partijen meest werkbare en aanvaardbare opties te kiezen.

6. Einde van de mediation

Bereiken van een overeenkomst

De mediator helpt de partijen bij het opstellen van een heldere en gedetailleerde overeenkomst.

Eventuele wettelijke vertegenwoordigers/raadsmannen van de partijen kunnen controleren of de via mediation bereikte overeenkomst in alle betrokken rechtssystemen de gewenste rechtsgevolgen heeft.

Geen overeenkomst

Wanneer de partijen niet tot overeenstemming komen, stelt de mediator een overzicht op van de geconstateerde geschilpunten en eventuele vooruitgang die is geboekt. De mediator bedankt de partijen en beëindigt de mediation. Het staat de partijen vrij om hun geschil vervolgens aan de rechter voor te leggen.

Laatste update: 08/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.